Buďte súčasťou diskusie o budúcnosti Európy. Otvorená verejná diskusia

Autor: Miroslav Sabol | 12.10.2018 o 13:57 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  69x

Keďže sa nám blížia komunálne voľby, a máme nových a staronových kandidátov a aj v Košiciach pýtajte sa riešte.

Regionálna podpora regiónu a Mikroregionálnu podporu konkrétnych obci miest a hlavne mojich rodných Košíc.  Ide  o dôležitú súčasť politiky  v EÚ, ktorá je definovaná v Zakladateľských zmluvách a v Zmluve o fungovaní EÚ. 

 

Koľko poslancov vie o možností zapojenie a koľkým občanom to povedali, koľko staronových kandidátov a nových kandidátov vie o verejných diskusiách ktoré dokážu na úrovni regiónu ako napríklad Košíc zmeniť a priniesť nové financie, nové nástroje ktoré sú prediskutované na občianskej úrovní. Teda ak ide o komunálne voľby treba isť voliť ale treba vyberať obozretne.

 

Buďte súčasťou diskusie o budúcnosti Európy.

Zaväzujeme sa, že váš hlas bude počuť!

Dajte svoje názory a uvidíte výsledky! 
 

Toto je on-line prieskum, ktorý organizuje Výbor regiónov s cieľom zhromaždiť názory občanov na budúcnosť Európy. Vaše odpovede budú zachované anonymné.

https://www.cor.europa.eu/ReflectingEU/Pages/survey/survey-en.aspx?utm_source=ls-btn&utm_medium=en&utm_campaign=ls

 

Ide o iniciatívu Európskeho výboru regiónov (VR), ktorá poskytuje platformu pre zapojenie regiónov, miest a ich občanov do diskusie o budúcnosti Európy .

Viac ako 40 000 občanov vo viac ako 180 miestnych diskusiách organizovaných v Európe už zdieľalo svoje názory, obavy a nápady.

 VR sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa v rámci EÚ počuli hlasy regionálnych a miestnych orgánov a ich občanov v snahe urobiť európsky projekt transparentnejším a demokratickejším a rozvinúť nové formy participatívnej demokracie.

Vyjadrite svoj názor na Európu!

 

Viac informácií: Budúcnosť Európy v skratke

************

V roku 2016 predseda Európskej rady Donald Tusk požiadal Európsky výbor regiónov - ako hlas miest a regiónov -, aby predložili svoje odporúčania o budúcnosti Európy. Následne VR spustil svoju kampaň "Reflecting on Europe ", v rámci ktorej členovia organizovali miestne podujatia s občanmi vo svojich regiónoch a mestách, aby si vypočuli svoje názory.

Doplnený online prieskumom na úrovni EÚ a konzultáciami s miestnymi a regionálnymi orgánmi vytvorila spätná väzba základňu stanoviska vedeného predsedom Výboru regiónov Karl-Heinzom Lambertzom a jeho prvým podpredsedom Markkou Markkulou, ktorý bol prijatý počas jeho na plenárnom zasadnutí 9. októbra 2019 krátko po tom, ako pán Lambertz predseda vystúpil s druhým prejavom "stav Únie: pohľad na regióny a mestá". Výsledky sú uvedené aj v záverečnej správe " Reflexia o Európe, ako Európa vnímajú ľudia v regiónoch a mestách " ako príspevok VR na zasadnutie Európskej rady v decembri 2018.

Stanovisko a reči tvoria základ úsilia VR prispieť k diskusii o budúcnosti Európy pred konaním 8. ročníka  summitu regiónov a miest v Bukurešti dňa 14-15 marca, stretnutie vedúcich predstaviteľov EÚ v Sibiu 9. mája a európske voľby 23. - 26. mája 2019.

https://www.cor.europa.eu/en/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx?utm_source=ShortURL&utm_medium=Facebook&utm_campaign=FutureofEurope

 

Poznámka k regionálnemu rozvoju :

 

Regionálny rozvoj v EÚ vs Slovensko

 

 

Fond Regionálneho rozvoja má nové nariadenia, ktoré nie sú priamo aplikované v vnútroštátnych predpisoch najme zákony ako 528/2008 Z.z.  a pridružené predpis.

 

To znamená že vychádzame zo Zmluvy o fungovaní EÚ V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, a že osobitná pozornosť sa má venovať najmä vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami.

 

Zmluva ofungovaní EÚ a Článok 5

(pôvodný článok 5 ZES)

1. Vymedzenie právomocí Únie sa spravuje zásadou prenesenia právomocí. Vykonávanie

právomocí Únie sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality.

2. Podľa zásady prenesenia právomocí Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli

členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Právomoci, ktoré na Úniu

neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov.

3. Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len

v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo

dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo

účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity

a proporcionality. Národné parlamenty zabezpečujú dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade

s postupom ustanoveným v uvedenom protokole.

4. Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je

nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu proporcionality v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad

subsidiarity a proporcionality.

 

Regionálna politika sa zameriava na regióny a mestá s cieľom posilniť hospodársky rast a zlepšiť kvalitu života prostredníctvom strategických investícií. Je takisto účinnou formou solidarity, ktorá sústreďuje pomoc do menej rozvinutých regiónov.

Financovanie v rámci regionálnej politiky EÚ sa zameriava na 4 priority:

Regionálna politika prináša výsledky. V rokoch 2007 až 2012 prispela v krajinách EÚ k:

  • vytvoreniu 769 000 pracovných miest;
  • investíciám do 225 000 menších podnikov;
  • financovaniu 72 000 výskumných projektov;
  • zabezpečeniu pokrytia širokopásmovým pripojením pre ďalších takmer 5 miliónov občanov EÚ;
  • zlepšeniu kvality života v mestách prostredníctvom 11 000 projektov.

Regionálna politika sa realizuje predovšetkým prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu. Za každodenné riadenie fondov sú zodpovedné ústredné a miestne verejné orgány v spolupráci s Európskou komisiou. Tieto riadiace orgány vyberajú, financujú a monitorujú projekty, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym potrebám. Poskytujú informácie o možnostiach financovania potenciálnym príjemcom vrátane:

  • verejných orgánov;
  • súkromného sektora (podnikov);
  • univerzít;
  • združení a MVO.

 

 

 

 

Nové pravidla  v Regionálnej politike:

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

 

Pozmeňujúci akt: Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1839 zo 14. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1303/2013, pokial ide o osobitné opatrenia pre Grécko (OJ L 270, 15.10.2015, p. 1)

 

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

 

Delegované Akty.

 

Commission Delegated Regulation on the code of conduct in the framework of the European Structural and Investment Funds

Commission Delegated Regulation (EU) No 240/2014 of 7 January 2014 on the European code of conduct on partnership in the framework of the European Structural and Investment Funds

 

Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund

 

Amended by: Commission Delegated Regulation (EU) 2015/616 of 13 February 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 480/2014 as regards references therein to Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council

 

Commission Delegated Regulation (EU) No 481/2014 of 4 March 2014 supplementing Regulation No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to specific rules on eligibility of expenditure for cooperation programmes

 

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) č 522/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č 1301/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o podrobných pravidiel týkajúcich sa zásad pre výber a správu inovačných akcie v rámci oblasť trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré budú podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) 2015/1076 zo dňa 28.4.2015, ktorým sa v súlade s nariadením (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady, ďalšími pravidlami o nahradení príjemcu ao súvisiacich zodpovedností a minimálne požiadavky, ktoré majú byť zahrnuté do verejných zmlúv Private Partnership financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov

 

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) 2015/1516 z 10. júna 2015, ktorým sa podľa nariadenia (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady, paušálne na operácie financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov na výskum , sektor vývoj a inovácie

 

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) 2015/1970 z 8.7.2015 ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady s konkrétnymi ustanoveniami o oznamovaní nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorníctvo a rybárstvo

 

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnenie nariadenia Komisie (EÚ) č 1304/2013 Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o definíciu štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových súm pre úhrada týchto výdavkov zo strany Komisie členským štátom

 

Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) ... / ... z 29.1.2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o podmienky a postupy na určenie, či sumy, ktoré sú nedobytné hradí členské štáty týkajúce sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybársky

 

Vykonávacie akty :

 

Vykonávacie nariadenie Komisie na modeloch pre správu o pokroku, predloženie informácií o veľký projekt, spoločný akčný plán, správ o vykonávaní za bránku IGJ, vyhlásenie vedenia, stratégie auditu, stanovisko audítora a výročnú kontrolná správa, metodika pre vykonávanie analýzy nákladov a prínosov a vykonávacie správy pre ETC brány

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá nariadenia (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o modely pre správy o pokroku odovzdanie informácií o významný projekt je spoločný akčný plán, vykonávacie správy pre cieľ investície pre rast a zamestnanosť, vyhlásenie riadiaceho subjektu, stratégiu auditu, stanovisko audítora a výročnej kontrolnej správe a metodike vykonávania analýzy nákladov a prínosov a v súlade s nariadením (EÚ) č 1299/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o vzor na vykonávanie správ za cieľ Európska územná spolupráca

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

Vykonávacie nariadenie Komisie o modeloch pre predkladanie informácií Komisii a pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi príjemcami a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľské orgány

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č 1011/2014 z 22. septembra 2014, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o modely na predloženie určitých informácií Komisie a podrobné pravidlá pre výmenu informácií medzi príjemcami a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľské orgány

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

Vykonávacie nariadenie Komisie o štandardných podmienok finančných nástrojov (off-the-shelf finančných nástrojov)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č 964/2014 z 11. septembra 2014, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá nariadenia (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

Vykonávacie nariadenie Komisie o prevode a správe príspevkov programov, podávania správ o finančných nástrojoch, informačných a komunikačných opatrení a systému na zaznamenávanie a ukladanie dát

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č 821/2014 z 28. júla 2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá nariadenia (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o pravidlá pre prevod a správu príspevkov programových podávanie správ o finančných nástrojoch, technických vlastností informačných a komunikačných opatrení pre operácie a systém na zaznamenávanie a ukladanie dát

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

Vykonávacie nariadenie Komisie o modeli operačných programov v rámci IGJ bránku a na modeli programov spolupráce v rámci ETC brány

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č 288/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá v súlade s nariadením (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu , fondu súdržnosti, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybného fondu, o všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybného fondu s ohľadom na ciele model pre operačné programy v rámci cieľa investície pre rast a zamestnanosť a v súlade s nariadením (EÚ) č 1299/2013 Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cieľa Európska územná spolupráca s vzhľadom na modeli programov spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

Vykonávacie nariadenie Komisie o podmienkach platných pre systémom elektronickej výmeny dát medzi členskými štátmi a Komisiou (SFC2014) a nomenklatúry kategórií intervencie pre programy v rámci ETC brány

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č 184/2014 zo dňa 25. februára 2014, ktorým sa stanovuje v súlade s nariadením (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybného fondu, o všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybného fondu, podmienkami použiteľné do elektronického systému výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, ktorým sa prijíma v súlade s nariadením (EÚ) č 1299/2013 Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, aby Európska územná cieľom spolupráce nomenklatúra kategórií opatrení o pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

Vykonávacie nariadenie Komisie o metódach pre podporu zmeny klímy, rámec výkonnosť a nomenklatúra kategórií intervencie v prípade ERDF, ESF a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu , fondu súdržnosti, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybného fondu, o všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybného fondu s ohľadom na metodík pre podporu klimatických zmien, stanovenie míľnikov a cieľov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúra kategórií intervencie pre európske štrukturálne a investičných fondov.

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

V znení: vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č 1232/2014 z 18. novembra 2014

 

Ktorým sa mení nariadenie o Eur-Lex

 

Vykonávacie nariadenie Komisie o frekvencii a formátu správy o nezrovnalostiach

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa ustanovujú frekvenciu a formátu správy o nezrovnalostiach týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorníctvo a rybárstvo podľa nariadenia (EÚ) č 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady

 

Úplné znenie nariadenia o Eur-Lex

 

 

Rozhodnutie komisie - Európska štrukturálna a investičných fondov na obdobie 2014-2020.

 

Rozhodnutie o modeli dohoda o financovaní (Podnet SME)

2014/660 / EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. septembra 2014 na modeli dohoda o financovaní na príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na kĺb nezakrytá záručný a sekuritizovaných finančných nástrojov v prospech malých a stredných -sized podniky.

 

Plný text na Eur-Lex

 

Rozhodnutie o ETC geografia

2014/388 / EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej a nadnárodnej zložky cieľu Európska územná spolupráca na obdobie rokov 2014 až 2020 (oznámené pod číslom K (2014) 3898)

 

Plný text na Eur-Lex

 

Rozhodnutie o ETC zdroje

2014/366 / EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júna 2014, ktorým sa ustanovuje zoznam programov spolupráce a uvádzajúca celkovú sumu celkovej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre každý program v rámci cieľa Európska územná spolupráca na obdobie 2014 až 2020 ( oznámené pod číslom C (2014) 3776)

 

Plný text na Eur-Lex

 

V znení: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2014 (2014/805 / EU)

 

Rozhodnutie o ročný rozpis podľa členských štátov globálnych zdrojov pre ERDF, ESF a Kohézneho fondu, prostriedkov z osobitného prídelu na mládežnícke iniciatívy zamestnanosti, o sumách, ktoré majú byť prevedené z fondu jednotlivých štátov súdržnosti a alokácie zo štrukturálnych fondov k prepojenie Európy a na pomoc pre najodkázanejšie osoby

2014/190 / EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. apríla 2014, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie podľa členských štátov svetových zdrojov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť a Európskeho cieľom územnej spolupráce, ročný rozpis podľa členských štátov prostriedkov z osobitnej prídel pre iniciatívu zamestnanosť mládeže spolu so zoznamom podporovaných regiónov, a sumy, ktoré majú byť prevedené z prídelov jednotlivých členských štátov z fondu súdržnosti a štrukturálne fondy k prepojenie Európy a na pomoc pre najodkázanejšie osoby v období 2014-2020 (oznámené pod číslom C (2014) 2082)

 

Plný text na Eur-Lex

 

Zoznam oprávnených regiónov na financovanie z ERDF a ESF a členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu

2014/99 / EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie 2014-2020 (oznámené pod číslom K (2014) 974)

 

Plný text na Eur-Lex

 

Pokyny pre opravy pre nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní

Rozhodnutie Komisie z 19.12.2013 o stanovení von a schvaľovanie usmernení pre stanovenie finančných korekcií, ktoré majú byť vykonané Komisiou výdavkov financovaných Európskou úniou v rámci spoločného riadenia, za nedodržiavanie pravidiel o verejnom obstarávaní

 

SME – Malé a stredné podnikanie podpora regiónov

 

Keďže ide o územie 28 štátov. Zároveň rozhoduje Subsidiarita (z lat.: subsidium = pomoc, podpora, posila, záloha) je politický princíp, podľa ktorého sa má politické rozhodovanie posunúť čo najbližšie pri občanom. Politické rozhodnutia sa prijmú od najnižšej do najvyššej úrovne rozhodovania.

 

Pritom je ďalšia vyššia úroveň zaviazaná k pomoci, ak je menšia úroveň preťažovaná. Princíp subsidiarity je v niektorých demokraciách zakotvený v ústave a od Maastrichtskej zmluvy z roku 1993 je aj pevnou súčasťou Európskeho spoločenstva (ES).

 

Malé podniky a podnikanie

 

23 miliónov európskych malých a stredných podnikov (MSP):

 

predstavuje 99 % podnikov,

poskytuje 67 % pracovných miest,

vytvára 85 % všetkých nových pracovných miest.

 

Politika EÚ má za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie, vytvárať podmienky pre začatie podnikania a tvorbu pracovných miest a poskytnúť malým podnikom ľahší prístup k financovaniu a trhom.

 

Podnikateľský potenciál Európy sa nevyužíva naplno. Napriek tomu, že 38 % Európanov tvrdí, že by radi boli svojimi vlastnými šéfmi, len 10 % z nich v súčasnosti podniká. EÚ sa usiluje zvýšiť tento podiel, vytvoriť nové pracovné miesta a oživiť hospodársku základňu.

 

Celoeurópsky trh pre tovary a služby

 

EÚ sa zasadzuje za odbúranie ostávajúcich prekážok obchodu a bráni vytváraniu nových. Tento cieľ dosahuje formovaním trhu Únie, ktorý je priaznivý z hľadiska podnikania a rešpektuje záujmy spotrebiteľov a ktorý je založený na jednoduchých, transparentných a súrodých pravidlách a normách. Jednotný trh EÚ by mal byť odrazovou doskou pre podniky a priemysel a mal by im umožniť prosperovať v globálnom hospodárstve.

Programy financovania EÚ

 

Aké možnosti financovania existujú?

Priame finančné príspevky Európskej komisie alebo jej výkonných agentúr na projekty s osobitným zameraním (životné prostredie, výskum, odborná príprava atď.)

Nepriame financovanie, ktoré riadia vnútroštátne orgány alebo miestni sprostredkovatelia.

 Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú 90% všetkých podnikov v EÚ. Definícia malých a stredných podnikov je dôležitý pre prístup k finančným prostriedkom a podporných programov EÚ zameraných špecificky na tieto podniky.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?