Verejné obstarávanie verejná korupcia.

Autor: Miroslav Sabol | 16.4.2018 o 13:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  111x

Tento blog venujem všetkým malým a stredným podnikateľom, ktorý doteraz boli nútení zbierať omrvinky cez nevyplatené subdodávky. Zároveň ho venujem každému komu táto korupcia nie je ľahostajná.

Začalo to jedným odvážnym novinárom, a preto viac netreba mlčať. Zároveň od roku 2016 mali byť úpravne pravidla, ktoré do dnešného dňa nie sú a ani nebudú.

 

VEC : Úmyselné poškodzovanie rovnosti prístupu malých a stredných podnikov na verejné obstarávanie v rámci systému UVO a následné blokovanie systému TED.

 

Uvedený zákon, ignorujú smernice o verejnom obstarávaní, ktoré musia byť používané v členských štátov únie od roku 2016. Uvedené nariadenia sa vôbec neuplatňujú slovenskými verejnými obstarávateľmi ktorých zastupuje UVO  na TED, ale ani v systéme UVO. Pričom platí zásada v rámci jednotného práva únie v 6 prenesených právomociach ktorá, hovorí ak nie sú úpravne vnútroštátne predpis, používajú sa predpis únie. Ďalej v rámci TEDu nie sú dostupne podklady, všetky podklady sú na stránkach UVO zároveň nie sú prístupne bez elektronickej registrácie. Teda nie je možne aplikovať ESPD a službu eCERTIS  ktorá zjednoduší prístup na úrovni vnútroštátneho systému ale s napojením na európsky.  Ďalej súťaži sa na základe najnižšej cene, a požaduje sa od subjektov kaucia. A tak malé a stredné podniky sú vyradené z obstarávania keďže uvedené výzvy sú blokované a nastavené pre subjekty ktoré majú väčší kapitál zároveň diktujú a ovplyvňujú trh a trhové pozadie, ale zároveň podmienky sú likvidačné pre všetky zúčastnené strany keďže nie je možné zaručiť dlhodobú kvalitu s servisom. Vzniká  najväčší paradox že práve malé a stredné firmy ktoré sa nedostanú a nedostali na  uvedené zákazky ich  robia ale ako subdodávatelia, keďže majú na to technické vybavenie.

Ide o úmyselné blokovanie smerníc a aktuálneho blokovania Súčasného právneho rámca, pravidlá, prahové hodnoty a usmernenia

Do 18. apríla 2016 museli krajiny EÚ transponovať do vnútroštátneho práva tieto tri smernice:

 

Tieto nové pravidlá zjednodušujú postupy verejného obstarávania a robia ich flexibilnejšími. To bude prínosom pre verejných nákupcov a podniky, najmä MSP. konkrétne:

  • Jednoduchšie postupy pre verejných obstarávateľov otvoria trh EÚ v oblasti verejného obstarávania, zabránia politike "kupovať vnútroštátne" a podporia voľný pohyb tovaru a služieb. V dôsledku toho získajú verejní obstarávatelia lepšiu hodnotu za peniaze.
  • Nové pravidlá vrátane nového elektronického vyhlásenia pre uchádzačov (ESPD) pripravia pôdu pre digitalizáciu verejného obstarávania, čo výrazne zvýši efektívnosť systému verejného obstarávania. Napríklad iba víťazná spoločnosť musí predložiť všetku dokumentáciu, ktorá dokazuje, že spĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy. To výrazne zníži objem dokumentov potrebných na výber firiem.
  • Prostredníctvom obmedzenia požiadaviek na obrat a možnosti rozdelenia ponúk na dávky MSP budú mať bližší prístup k verejnému obstarávaniu.
  • Verejné obstarávanie sa stáva politickým strategickým nástrojom . Podľa nových pravidiel postupy verejného obstarávania pomôžu verejným obstarávateľom realizovať environmentálne politiky, ako aj tie, ktoré riadia sociálnu integráciu a inovácie.
Reforma verejného obstarávania v EÚ: Menej byrokracie, vyššia efektívnosť

Nakoľko uvedená reforma je v samotnom rozpore so zákonom  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).Ktorý  neakceptujú novú spoločnú politiku Únie. Ktorá je jasne definovaná už pri primárnom práve únie a zákonom najvyššej právnej sily teda v Ústave SR.

 

Na základe Ústavného zákona 90/2001 Z.z článku 7 a príslušného odseku 1 až 2 a to o ratifikácii zmluvných aktov, a ohľadom  Zmluvy o fungovaní Európskej Únie Zmluva o fungovaní Európskej únie s ohľadom na článok 258 nedodržanie politiky členským štátom, článku 288 Pravne akty únie, článku 291 Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne záväzných aktov Únie. – článok 14 (služby všeobecného hospodárskeho záujmu)  , články 26 – 29 (vnútorný trh)  , články 45 – 66 (voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu) článok 114 (aproximácia právnych predpisov)  , článok 115 (aproximácia právnych predpisov – smernica o postupe)  , článok 118 (európske práva duševného vlastníctva).  

 

Zároveň na vnútroštátnej úrovni nefungujú opravné prostriedky a ani ochrana malých a stredných podnikov. Ktorá je zaručená.  Ochrana malých a stredných podnikov. Veľké spoločnosti nesmú zneužiť svoju vyjednávaciu pozíciu na určovanie podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo zákazníkom spôsobili ťažkosti pri obchodovaní s konkurentmi týchto spoločností. Komisia môže spoločnostiam v takomto prípade uložiť pokutu (a aj tak robí), pretože takéto konanie vedie k vyšším cenám a/alebo menšej možnosti voľby pre spotrebiteľov.

 

Antitrustové pravidlá Hlavné pravidlá o postupoch sú stanovené v nariadení Rady (ES) 1/2003.  Súťaž vyzýva podniky, aby spotrebiteľom ponúkali tovar a služby za najpriaznivejších podmienok. Podporuje efektívnosť a inovácie a znižuje ceny. Aby bola hospodárska súťaž efektívna, spoločnosti musia konať nezávisle od seba, ale pod podmienkou konkurenčného tlaku, ktorý vyvíjajú ostatní.

Európska antitrustová politika sa vyvíja z dvoch ústredných pravidiel stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie:

  • Po prvé, článok 101 Zmluvy zakazuje dohody medzi dvoma alebo viacerými nezávislými subjektmi na trhu, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. Toto ustanovenie sa vzťahuje na horizontálne dohody (medzi skutočnými alebo potenciálnymi konkurentmi pôsobiacimi na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca) a vertikálne dohody (medzi spoločnosťami pôsobiacimi na rôznych úrovniach, tj dohodou medzi výrobcom a jeho distribútorom). Vo všeobecnom zákaze sú stanovené len obmedzené výnimky. Najzávažnejším príkladom nezákonného konania, ktoré porušuje článok 101, je vytvorenie kartelu medzi konkurentmi, ktorý môže zahŕňať stanovenie cien a / alebo rozdelenie trhov.
  • Po druhé, článok 102 Zmluvy zakazuje podnikom, ktoré majú dominantné postavenie na danom trhu, zneužívať túto pozíciu, napríklad tým, že účtuje nespravodlivé ceny, obmedzuje výrobu alebo odmieta inovovať na ujmu spotrebiteľov.

 

Zároveň nie sú  Národné orgány pre hospodársku súťaž (NCA) ktoré  sú oprávnené v plnej miere uplatňovať články 101 a 102 zmluvy, aby zabezpečili, že hospodárska súťaž nebude skreslená ani obmedzená. Vnútroštátne súdy môžu tiež uplatňovať tieto ustanovenia na ochranu individuálnych práv priznaných občanom Zmluvou. Na základe týchto úspechov oznámenie o desiatich rokoch antitrustového presadzovania identifikovalo ďalšie oblasti na vytvorenie spoločného priestoru na presadzovanie hospodárskej súťaže v EÚ.

V rámci celkového uplatňovania právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži Komisia vypracovala a zaviedla politiku uplatňovania práva hospodárskej súťaže EÚ na žaloby o náhradu škody pred vnútroštátnymi súdmi . Spolupracuje tiež s vnútroštátnymi súdmi s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v celej EÚ.

Uvedená strategia na Slovensku nexistuje, zároveň o tejto stratégií a samotnom uplatnovaní nikto neiformuje. A tak malé a stredné podniky ťahajú za kratší koniec.

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html

 

Zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). 

 

Je v rozpore s nasledujúcimi článkami ktoré nie sú a nepoužívajú sa ani v jednom z prípadov verejného obstarávania.

 

Stratégia verejného obstarávania

Stratégia Európskej komisie pre verejné obstarávanie sa zameriava na šesť strategických politických priorít. Jeho cieľom je zlepšiť postupy EÚ v oblasti verejného obstarávania spoločne prostredníctvom spolupráce s verejnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami.

Podstatná časť verejných investícií sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania (približne 2 bilióny EUR ročne, čo predstavuje 14% HDP EÚ) a vysokokvalitné verejné služby závisia od moderného, ​​dobre riadeného a efektívneho obstarávania. Zlepšenie verejného obstarávania môže priniesť veľké úspory: dokonca aj zvýšenie efektívnosti o 1% by mohlo ušetriť 20 miliárd EUR ročne. Verejný sektor môže využiť aj verejné obstarávanie na podporu pracovných miest, rastu a investícií a vytvoriť hospodárstvo, ktoré bude inovatívnejšie, efektívnejšie využívať zdroje a bude energeticky úsporné a sociálne inkluzívne.

Oznámenie Komisie: Uskutočňovanie verejného obstarávania v Európe a pre Európu

Hodnotenie ex-ante veľkého projektu verejného obstarávania

Konzultácie so zúčastnenými stranami o usmerneniach o verejnom obstarávaní inovácií

tlačová správa

Priority politiky

Šiestimi politickými prioritami Komisie pre verejné obstarávanie sú:

Zabezpečenie širšieho zavádzania inovatívneho, ekologického a sociálneho obstarávania

55% postupov verejného obstarávania používa najnižšiu cenu ako jediné kritérium verejného obstarávania. To naznačuje, že verejní kupujúci pravdepodobne nevenujú dostatočnú pozornosť kvalite, udržateľnosti a inováciám.

Na podporu ďalšieho zavádzania strategického obstarávania Komisia aktualizuje a vydá nové usmerňujúce dokumenty o využívaní inovačných, ekologických a sociálnych kritérií. . Komisia bude tiež podporovať výmenu osvedčených postupov, a to aj v strategických sektoroch, ako sú zdravotníctvo, informačné technológie a stavebníctvo.

Brožúra o strategickom verejnom obstarávaní

Profesionalizácia verejných zákazníkov

Verejným kupujúcim často chýbajú potrebné obchodné zručnosti, technické znalosti alebo procesné chápanie efektívneho verejného obstarávania. To môže viesť k nesúladu s pravidlami verejného obstarávania a má negatívne dôsledky na podniky a daňových poplatníkov.

Komisia vydala odporúčanie, v ktorom vyzýva krajiny EÚ, aby podnikli kroky na zabezpečenie toho, aby kupujúci mali potrebné zručnosti, znalosti a integritu. Komisia tiež uľahčí výmenu osvedčených postupov a inovatívnych prístupov.

Odporúčanie Komisie o profesionalizácii verejného obstarávania

Zvýšenie prístupu na trhy verejného obstarávania

Obstarávanie by malo byť pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky (MSP), prístupnejšie. V súčasnosti získavajú malé a stredné podniky len 45% hodnoty verejných zákaziek. Spoločnosti EÚ, ktoré chcú ponúknuť verejné ponuky v zahraničí, tiež čelia mnohým prekážkam pri prístupe na trhy mimo EÚ.

Komisia pomôže MSP zvyšovaním transparentnosti, digitalizáciou procesov a zlepšením strategického obstarávania. Cieľom je tiež zlepšiť prístup podnikov EÚ na trhy mimo EÚ prostredníctvom obchodných dohôd.

Zlepšenie transparentnosti, integrity a údajov

Spoľahlivé údaje sú nevyhnutné na vytvorenie lepšej analýzy pre tvorbu politiky založenú na potrebách.

Zlepšené a prístupnejšie údaje o verejnom obstarávaní umožnia lepšie zhodnotiť výkonnosť politík verejného obstarávania, optimalizovať interakciu medzi systémami verejného obstarávania a vymedziť budúce strategické rozhodnutia. Komisia sa zasadzuje za vytvorenie verejne prístupných zmluvných registrov (zverejňovanie zmlúv a ich zmien a doplnení). Umožniť podávanie správ o korupcii vytvorením účinných mechanizmov podávania správ a ochranou informátorov pred odvetnými opatreniami tiež môže prispieť k zlepšeniu transparentnosti a šetreniu verejných peňazí.

Zvyšovanie digitálnej transformácie obstarávania

Digitalizácia verejných zákaziek je pomalý. V roku 2016 sa len štyri krajiny EÚ spoliehali na digitálne technológie pre všetky hlavné kroky procesu obstarávania.

Cieľom Komisie je zlepšiť využívanie nástrojov elektronického verejného obstarávania, ako je eCertis, európsky dokument o jednotnom obstarávaní (ESPD) a európske normy pre elektronickú fakturáciu. To pomôže krajinám EÚ využívať nové technológie na zjednodušenie a urýchlenie svojich postupov obstarávania.

Spolupráca pri obstarávaní spoločne

Verejní obstarávatelia zriedka nakupujú spolu - iba 11% postupov sa vykonáva prostredníctvom družstevného obstarávania. Je to zmeškaná príležitosť, pretože nákup hromadného tovaru môže viesť k vyšším cenám a kvalitnejším tovarom a službám. Môže tiež pomôcť verejným obstarávateľom vymieňať si know-how.

Cieľom Komisie je podporovať spoločné cezhraničné verejné obstarávanie a podporovať odbornú prípravu v oblasti politík zameraných na MSP. To pomôže kupujúcim pracovať spoločne, učiť sa od seba a zabezpečiť lepšiu hodnotu za peniaze.  

 

Článok 53

Elektronická dostupnosť súťažných podkladov

1.   Verejní obstarávatelia ponúkajú elektronickými prostriedkami a bezodplatne neobmedzený a úplný priamy prístup k súťažným podkladom od dátumu uverejnenia oznámenia v súlade s článkom 51 alebo od dátumu zaslania výzvy na potvrdenie záujmu. V znení oznámenia alebo výzvy na potvrdenie záujmu sa uvádza internetová adresa, na ktorej sú súťažné podklady prístupné.

Ak neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup elektronickými prostriedkami k niektorým súťažným podkladom nemožno ponúknuť z jedného z dôvodov uvedených v článku 22 ods. 1 druhom pododseku, verejní obstarávatelia môžu v oznámení alebo výzve na potvrdenie záujmu uviesť, že príslušné súťažné podklady sa zašlú inými než elektronickými prostriedkami v súlade s odsekom 2 tohto článku. V takom prípade sa lehota na predloženie ponúk predĺži o päť dní s výnimkou náležite odôvodnených naliehavých prípadov uvedených v článku 27 ods. 3, v článku 28 ods. 6 a v článku 29 ods. 1 štvrtom pododseku.

Ak neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup elektronickými prostriedkami k niektorým súťažným podkladom nemožno ponúknuť, pretože verejní obstarávatelia majú v úmysle uplatniť článok 21 ods. 2 tejto smernice, v oznámení alebo vo výzve na potvrdenie záujmu uvedú, aké opatrenia na ochranu dôvernej povahy informácií vyžadujú a ako možno získať prístup k príslušným podkladom. V takom prípade sa lehota na predloženie ponúk predĺži o päť dní s výnimkou náležite odôvodnených naliehavých prípadov uvedených v článku 27 ods. 3, v článku 28 ods. 6 a v článku 29 ods. 1 štvrtom pododseku.

2.   Verejní obstarávatelia poskytnú všetkým uchádzačom, ktorí sa zúčastňujú postupu obstarávania, doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií a akékoľvek podporné dokumenty najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijímanie ponúk, ak bola žiadosť o ne podaná včas. V prípade zrýchleného postupu uvedeného v článku 27 ods. 3 a článku 28 ods. 6 predstavuje táto lehota štyri dni.

Článok 54

Výzvy záujemcom

1.   Pri užšej súťaži, postupoch súťažného dialógu, pri inovatívnych partnerstvách a pri rokovacích konaniach verejní obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky, alebo v prípade súťažného dialógu ich vyzvú na účasť na dialógu.

Ak sa predbežné oznámenie použije ako prostriedok výzvy na súťaž podľa článku 48 ods. 2, verejní obstarávatelia súčasne písomne vyzvú hospodárske subjekty, ktoré vyjadrili záujem, aby potvrdili svoj pretrvávajúci záujem.

2.   Vo výzvach uvedených v odseku 1 tohto článku sa uvádza odkaz na elektronickú adresu, na ktorej sú elektronickými prostriedkami priamo dostupné súťažné podklady. K výzvam sú priložené súťažné podklady, ak tieto podklady nepodliehajú neobmedzenému a úplnému priamemu bezodplatnému prístupu z dôvodov stanovených v článku 53 ods. 1 druhom alebo treťom pododseku a neboli už inak dostupné. Výzvy uvedené v odseku 1 tohto článku okrem toho obsahujú informácie uvedené v prílohe IX.

Článok 55

Informovanie záujemcov a uchádzačov

1.   Verejní obstarávatelia čo najskôr informujú každého záujemcu a uchádzača o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzavretím rámcovej dohody, so zadaním zákazky alebo s poskytnutím prístupu do dynamického nákupného systému vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzavretí rámcovej dohody, o nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou bola uverejnená výzva na súťaž, o opätovnom začatí postupu alebo o nepoužití dynamického nákupného systému.

2.   Verejný obstarávateľ na žiadosť záujemcu a uchádzača čo možno najskôr a v každom prípade do 15 dní od prijatia písomnej žiadosti informuje:

a)

každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti o účasť;

 

b)

každého neúspešného uchádzača o dôvodoch zamietnutia jeho ponuky vrátane – v prípadoch uvedených v článku 42 ods. 5 a 6 – dôvodov svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, tovar alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky;

 

c)

každého uchádzača, ktorý predložil prípustnú ponuku, o charakteristických znakoch a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody;

 

d)

každého uchádzača, ktorý predložil prípustnú ponuku, o priebehu rokovaní a dialógu s uchádzačmi a o pokroku, ktorý sa v nich dosiahol.

3.   Verejní obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že neposkytnú určité informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 týkajúce sa zadávania zákazky, uzavretia rámcových dohôd alebo poskytnutia prístupu do dynamického nákupného systému v prípadoch, ak by ich uverejnenie bránilo presadzovaniu práva alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom určitého hospodárskeho subjektu, či už verejného alebo súkromného, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektami.

Oddiel 3

Výber účastníkov a zadávanie zákaziek

Článok 56

Všeobecné zásady

1.   Zákazky sa zadávajú na základe kritérií stanovených v súlade s článkami 67 až 69, a to za predpokladu, že verejný obstarávateľ v súlade s článkami 59 až 61 overil, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

ponuka spĺňa požiadavky, podmienky a kritériá stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu a v súťažných podkladoch, pričom sa v relevantných prípadoch zohľadní článok 45;

 

b)

ponuku predložil uchádzač, ktorý nie je vylúčený z postupu v súlade s článkom 57, a ponuka spĺňa podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v súlade s článkom 58, a v relevantných prípadoch nediskriminačné pravidlá a kritériá uvedené v článku 65.

Verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť nezadať zákazku uchádzačovi, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ak zistili, že uchádzač neplní uplatniteľné povinnosti uvedené v článku 18 ods. 2.

2.   V prípade verejnej súťaže môžu verejní obstarávatelia rozhodnúť o preskúmaní ponúk pred tým, než overia, či neexistujú dôvody na vylúčenie a či sú splnené podmienky účasti v súlade s článkami 57 až 64. Ak uvedenú možnosť využijú, zabezpečia, aby sa overenie neexistencie dôvodov vylúčenia a splnenia podmienok účasti vykonalo nestranne a transparentne, aby sa žiadna zákazka nezadala uchádzačovi, ktorý by bol podľa článku 57 vylúčený, alebo ktorý nespĺňa podmienky účasti, ktoré stanovil verejný obstarávateľ.

Členské štáty môžu vylúčiť použitie postupu uvedeného v prvom pododseku v prípade určitých typov obstarávania alebo osobitných okolnosti, alebo ho na ne obmedziť.

3.   Ak informácie alebo dokumenty, ktoré majú predložiť hospodárske subjekty, sú alebo sa zdajú byť nekompletné alebo chybné alebo ak určité dokumenty chýbajú, verejní obstarávatelia môžu, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva táto smernica, neustanovuje inak, od dotknutých hospodárskych subjektov požadovať, aby príslušné informácie alebo dokumenty predložili, doplnili, spresnili alebo skompletizovali v primeranej lehote, a to za predpokladu, že takéto žiadosti sa predložia v úplnom súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

4.   Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 87 s cieľom zmeniť zoznam v prílohe X, ak je to potrebné, v záujme doplnenia nových medzinárodných dohôd, ktoré ratifikovali všetky členské štáty, alebo ak existujúce medzinárodné dohody, na ktoré sa odkazuje, už viac nie sú ratifikované všetkými členskými štátmi alebo sa inak zmenili, napríklad pokiaľ ide o ich rozsah pôsobnosti, obsah alebo označenie.

Pododdiel 1

Kvalitatívne kritériá výberu

Článok 57

Dôvody na vylúčenie

1.   Verejní obstarávatelia vylúčia hospodársky subjekt z účasti na postupe obstarávania, ak na základe overenia v súlade s článkami 59, 60 a 61 zistili alebo inak vedia, že tento hospodársky subjekt bol konečným rozsudkom odsúdený z jedného z týchto dôvodov:

a)

z dôvodu účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (32);

 

b)

z dôvodu korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (33) a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (34), ako aj z dôvodu korupcie v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa alebo hospodárskeho subjektu;

 

c)

z dôvodu podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (35),

 

d)

z dôvodu teroristických trestných činov alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, tak ako sú jednotlivo vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (36), alebo podnecovania alebo napomáhania alebo navádzania alebo pokusu o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia;

 

e)

z dôvodu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, tak ako sú vymedzené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (37);

 

f)

z dôvodu detskej práce a iných foriem obchodovania s ľuďmi vymedzeného v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (38).

Povinnosť vylúčiť hospodársky subjekt sa uplatňuje aj v prípadoch, keď je osoba, ktorá bola konečným rozsudkom odsúdená, členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu tohto hospodárskeho subjektu alebo ktorá má v tomto subjekte právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu.

2.   Z účasti na postupe obstarávania bude vylúčený každý hospodársky subjekt, v prípade ktorého verejný obstarávateľ vie, že tento hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, a ak bola táto skutočnosť potvrdená konečným a záväzným súdnym alebo správnym rozhodnutím v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej je usadený, alebo ustanoveniami členského štátu verejného obstarávateľa.

Verejní obstarávatelia môžu okrem toho hospodársky subjekt vylúčiť alebo členské štáty ich môžu požiadať, aby ho vylúčili z účasti na postupe obstarávania, ak verejný obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Tento odsek sa viac neuplatňuje, ak hospodársky subjekt splnil svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií.

3.   Členské štáty môžu výnimočne ustanoviť výnimku z povinného vylúčenia stanoveného v odsekoch 1 a 2 v prípade nadradených dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu, akými sú napríklad verejné zdravie alebo ochrana životného prostredia.

Členské štáty môžu ustanoviť výnimku z povinného vylúčenia stanoveného v odseku 2 aj v prípade, ak by vylúčenie bolo jasne neprimerané, najmä ak neboli zaplatené len malé sumy daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo ak bol hospodársky subjekt informovaný o presnej sume, ktorú má zaplatiť, pretože porušil svoje povinnosti súvisiace s platením daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, v takom čase, že nemal možnosť prijať opatrenia, ktoré sú stanovené v odseku 2 treťom pododseku, pred uplynutím lehoty na požiadanie o účasť, alebo v prípade verejnej súťaže, lehoty na predloženie svojej ponuky.

4.   Verejní obstarávatelia môžu z účasti na postupe obstarávania vylúčiť každý hospodárky subjekt alebo od nich môžu členské štáty požadovať, aby z účasti na postupe obstarávania vylúčili ktorýkoľvek hospodárky subjekt, a to v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)

ak verejný obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať porušenie uplatniteľných povinností uvedených v článku 18 ods. 2;

 

b)

ak je daný hospodársky subjekt v úpadku alebo je v konkurze alebo v likvidácii, ak jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, ak voči nemu prebieha vyrovnávacie konanie, ak sú jeho podnikateľské činnosti pozastavené alebo ak je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;

 

c)

ak verejný obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia, v dôsledku ktorého je spochybnená jeho bezúhonnosť;

 

d)

ak má verejný obstarávateľ dostatočne vierohodné indície na to, aby mohol dospieť k záveru, že hospodársky subjekt uzavrel dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

 

e)

ak konflikt záujmov v zmysle článku 24 nemožno účinne napraviť inými, menej rušivými opatreniami;

 

f)

ak narušenie hospodárskej súťaže vyplývajúce z predbežného zapojenia hospodárskych subjektov do prípravy postupu obstarávania, ako sa uvádza v článku 41, nemožno napraviť inými, menej rušivými opatreniami;

 

g)

ak hospodársky subjekt vykazoval významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej verejnej zákazky, predchádzajúcej zákazky u subjektu obstarávateľa alebo predchádzajúcej koncesie, čo viedlo k predčasnému ukončeniu takejto predchádzajúcej zmluvy, ku škode alebo iným porovnateľným sankciám;

 

h)

ak bol hospodársky subjekt vinný zo závažného skreslenia predložených informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti, ak zadržal takéto informácie alebo nie je schopný predložiť podporné dokumenty požadované podľa článku 59, alebo

 

i)

ak hospodársky subjekt nenáležite ovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa, získal dôverné informácie, ktoré mu v postupe obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody, alebo z nedbalosti poskytol zavádzajúce informácie, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky.

Bez ohľadu na písmeno b) prvého pododseku členské štáty môžu vyžadovať alebo môžu stanoviť možnosť, že verejný obstarávateľ nevylúči hospodársky subjekt, ktorý sa nachádza v jednej zo situácií uvedených v uvedenom písmene, ak verejný obstarávateľ zistil, že predmetný hospodársky subjekt bude schopný plniť zákazku, pričom sa zohľadnia uplatniteľné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikateľskej činnosti v prípade situácií uvedených v písmene b).

5.   Verejní obstarávatelia kedykoľvek počas postupu vylúčia hospodársky subjekt, ak sa ukáže, že hospodársky subjekt je vzhľadom na konanie alebo nekonanie pred alebo počas postupu v jednej zo situácií uvedených v odsekoch 1 a 2.

Verejní obstarávatelia môžu kedykoľvek počas postupu vylúčiť, alebo od nich členské štáty môžu požadovať, aby vylúčili hospodársky subjekt, ak sa ukáže, že hospodársky subjekt je vzhľadom na konanie alebo nekonanie pred alebo počas postupu v jednej zo situácií uvedených v odseku 4.

6.   Každý hospodársky subjekt, ktorý sa nachádza v jednej zo situácií uvedených v odsekoch 1 a 4, môže poskytnúť dôkazy v tom zmysle, že opatrenia, ktoré tento hospodársky subjekt prijal, sú dostatočné na to, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie. Ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.

Hospodársky subjekt musí na tento účel preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody spôsobenej trestným činom alebo pochybením, komplexne objasnil skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s vyšetrovacími orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú vhodné na to, aby sa zabránilo budúcim trestným činom alebo pochybeniam.

Opatrenia prijaté hospodárskymi subjektmi sa posúdia, pričom sa zohľadní závažnosť trestného činu alebo pochybenia a ich konkrétne okolnosti. Ak sa dané opatrenia považujú za nedostatočné, hospodársky subjekt dostane zoznam dôvodov tohto rozhodnutia.

Hospodársky subjekt, ktorý bol konečným rozsudkom vylúčený z účasti na postupoch obstarávania alebo udeľovania koncesie, nie je oprávnený využiť počas obdobia vylúčenia vyplývajúceho z tohto rozsudku možnosť stanovenú v tomto odseku v členskom štáte, v ktorom je rozsudok účinný.

7.   Členské štáty prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so zreteľom na právo Únie spresnia vykonávacie podmienky pre tento článok. Určia predovšetkým trvanie maximálneho obdobia vylúčenia, ak hospodársky subjekt neprijme žiadne opatrenia uvedené v odseku 6, aby preukázal svoju spoľahlivosť. Ak sa trvanie obdobia vylúčenia nestanovilo v konečnom rozsudku, toto obdobie nepresiahne päť rokov odo dňa odsúdenia na základe konečného rozsudku v prípadoch uvedených v odseku 1 a tri roky odo dňa príslušnej udalosti v prípadoch uvedených v odseku 4.

Článok 58

Podmienky účasti

1.   Podmienky účasti sa môžu týkať:

a)

spôsobilosti vykonávať odbornú činnosť;

 

b)

ekonomického a finančného postavenia;

 

c)

technickej a odbornej spôsobilosti.

Verejní obstarávatelia môžu ako požiadavky na účasť stanoviť pre hospodárske subjekty len podmienky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4. Akékoľvek požiadavky sa obmedzia na požiadavky primerané na zabezpečenie toho, aby mal záujemca alebo uchádzač právne a finančné kapacity a technickú a odbornú spôsobilosť na plnenie zadávanej zákazky. Všetky požiadavky musia súvisieť s predmetom zákazky a musia mu byť primerané.

2.   Vzhľadom na spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť verejní obstarávatelia môžu od hospodárskych subjektov požadovať, aby boli zapísané v jednom z profesijných alebo obchodných registrov vedených v členskom štáte usadenia v súlade s prílohou XI alebo aby spĺňali akúkoľvek inú požiadavku, ktorá je v nej stanovená.

Pri postupoch obstarávania na poskytovanie služieb môže verejný obstarávateľ od hospodárskych subjektov vyžadovať, aby v prípadoch, ak musia mať určité povolenie alebo musia byť členmi určitej organizácie na to, aby mohli vo svojej krajine pôvodu poskytovať príslušné služby, preukázali, že takéto povolenie majú, alebo aby preukázali členstvo v takejto organizácii.

3.   Verejní obstarávatelia môžu vzhľadom na ekonomické a finančné postavenie stanoviť požiadavky, ktorými sa zabezpečí, aby hospodárske subjekty mali potrebné ekonomické a finančné kapacity na plnenie zákazky. Verejní obstarávatelia môžu od hospodárskych subjektov na tento účel vyžadovať najmä to, aby mali určitý minimálny ročný obrat vrátane určitého minimálneho obratu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje zákazka. Okrem toho môžu verejní obstarávatelia vyžadovať, aby hospodárske subjekty poskytli informácie o svojej ročnej závierke, v ktorej sa uvádzajú pomery, napríklad medzi aktívami a pasívami. Môžu tiež vyžadovať primeranú úroveň poistenia náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika.

Minimálny ročný obrat, ktorého dosahovanie sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, nesmie prekročiť dvojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky s výnimkou náležite odôvodnených prípadov, ako sú prípady vzťahujúce sa na osobitné riziká spojené s povahou prác, služieb alebo tovaru. Verejný obstarávateľ uvedie hlavné dôvody takejto požiadavky v súťažných podkladoch alebo v individuálnej správe uvedenej v článku 84.

Pomer, napríklad medzi aktívami a pasívami, sa môže zohľadniť, ak verejný obstarávateľ uvedie metódy a kritériá takéhoto zohľadnenia v súťažných podkladoch. Tieto metódy a kritériá musia byť transparentné, objektívne a nediskriminačné.

Ak sa zákazka rozdeľuje na viacero častí, tento článok sa uplatňuje vzhľadom na každú jednotlivú časť. Verejný obstarávateľ však môže pre prípad, že sa úspešnému uchádzačovi zadá viacero častí, ktoré sa majú vykonať v rovnakom čase, stanoviť minimálny ročný obrat, ktorý musia mať hospodárske subjekty, vzťahujúci sa na skupiny častí.

V prípade zákaziek založených na rámcovej dohode, ktoré sa zadávajú po opätovnom otvorení súťaže, sa požiadavka maximálneho ročného obratu uvedená v druhom pododseku tohto odseku vypočíta na základe očakávanej maximálnej veľkosti konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom čase, alebo pokiaľ tieto informácie nie sú známe, na základe predpokladanej hodnoty rámcovej dohody. V prípade dynamického nákupného systému sa požiadavka maximálneho ročného obratu uvedená v druhom pododseku vypočíta na základe očakávanej maximálnej veľkosti konkrétnych zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému.

4.   Pokiaľ ide o technickú a odbornú spôsobilosť, verejní obstarávatelia môžu stanoviť požiadavky, ktorými sa zabezpečí, aby hospodárske subjekty mali k dispozícii ľudské a technické zdroje a skúsenosti potrebné na plnenie zákazky na primeranej kvalitatívnej úrovni.

Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať, aby hospodárske subjekty mali dostatočnú úroveň skúseností z plnenia zákaziek v minulosti, preukázanú vhodnými referenciami. Verejný obstarávateľ môže vyvodiť záver, že hospodársky subjekt nemá požadovanú odbornú spôsobilosť, ak verejný obstarávateľ zistil, že hospodársky subjekt má protichodné záujmy, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky.

Pri postupoch obstarávania týkajúcich sa dodania tovaru, ktoré si vyžadujú montážne alebo inštalačné práce, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác, sa odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov na poskytnutie služieb alebo uskutočnenie inštalácie alebo práce môže vyhodnotiť vzhľadom na ich schopnosti, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

5.   Verejní obstarávatelia uvedú požadované podmienky účasti, ktoré sa môžu vyjadriť ako minimálne úrovne schopností, spolu s primeranými dôkazovými prostriedkami v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu.

Článok 59

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie

1.   Verejní obstarávatelia pri predložení žiadostí o účasť alebo ponúk akceptujú jednotný európsky dokument pre obstarávanie pozostávajúci z aktualizovaného vlastného vyhlásenia ako predbežný dôkaz namiesto osvedčení vydaných orgánmi verejnej moci alebo tretími stranami potvrdzujúci, že príslušný hospodársky subjekt spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

nenachádza sa v jednej zo situácií uvedených v článku 57, v prípade ktorých hospodárske subjekty musia alebo môžu byť vylúčené;

 

b)

spĺňa relevantné podmienky účasti stanovené podľa článku 58;

 

c)

v relevantných prípadoch spĺňa objektívne pravidlá a kritériá stanovené podľa článku 65.

Ak sa hospodársky subjekt spolieha na kapacity iných subjektov podľa článku 63, jednotný európsky dokument pre obstarávanie obsahuje aj informácie uvedené v prvom pododseku tohto odseku týkajúce sa týchto subjektov.

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie pozostáva z formálneho vyhlásenia hospodárskeho subjektu, že relevantné dôvody na vylúčenie sa neuplatňujú a/alebo že relevantné podmienky účasti sú splnené, pričom sa v ňom poskytnú relevantné informácie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Ďalej sa v ňom identifikuje orgán verejnej moci alebo tretia strana zodpovedná za vydanie podporných dokumentov a obsahuje aj formálne prehlásenie v tom zmysle, že hospodársky subjekt bude schopný na požiadanie tieto podporné dokumenty bezodkladne poskytnúť.

Ak môže verejný obstarávateľ získať podporné dokumenty priamo na základe prístupu do databázy podľa odseku 5, jednotný európsky dokument pre obstarávanie obsahuje aj informácie vyžadované na tento účel, ako je internetová adresa databázy, akékoľvek identifikačné údaje a prípadne i potrebné vyhlásenie o súhlase.

Hospodárske subjekty môžu opätovne použiť jednotný európsky dokument pre obstarávanie, ktorý už bol použitý v predchádzajúcom postupe obstarávania, za predpokladu, že potvrdia, že informácie, ktoré sú v ňom uvedené, sú naďalej správne.

2.   Jednotný európsky dokument pre obstarávanie sa vypracúva na základe štandardného vzoru. Komisia stanoví tento štandardný vzor prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 89 ods. 3.

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie sa predkladá výlučne v elektronickej forme.

3.   Komisia bez ohľadu na článok 92 preskúma praktické uplatňovanie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, pričom zohľadní technický vývoj databáz v členských štátoch, a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade do 18. apríla 2017.

V prípade potreby Komisia vypracuje návrhy na riešenia optimalizácie cezhraničného prístupu k takýmto databázam a použitia osvedčení a atestácií na vnútornom trhu.

4.   Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu postupu požiadať uchádzačov a záujemcov, aby predložili všetky alebo niektoré podporné dokumenty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vykonania postupu.

Verejný obstarávateľ pred zadaním zákazky, s výnimkou prípadu, keď ide o zákazky založené na rámcových dohodách, ak sú také zákazky uzavreté v súlade s článkom 33 ods. 3 alebo článkom 33 ods. 4 písm. a), vyžaduje od uchádzača, ktorému sa rozhodol zadať zákazku, aby predložil aktuálne podporné dokumenty v súlade s článkom 60a prípadne článkom 62. Verejný obstarávateľ môže hospodárske subjekty vyzvať, aby doplnili alebo spresnili osvedčenia doručené podľa článkov 60 a 62.

5.   Bez ohľadu na odsek 4 sa od hospodárskych subjektov nevyžaduje, aby predložili podporné dokumenty alebo iné listinné dôkazy, ak a pokiaľ má verejný obstarávateľ možnosť získať osvedčenia alebo relevantné informácie priamo na základe bezplatného prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, akou je národný register obstarávania, virtuálny spis spoločnosti, systém elektronickej archivácie dokumentov alebo predkvalifikačný systém.

Bez ohľadu na odsek 4 sa od hospodárskych subjektov nevyžaduje, aby predložili podporné dokumenty, ak verejný obstarávateľ, ktorý zadal zákazku alebo uzavrel rámcovú dohodu, už tieto dokumenty má.

Na účely prvého pododseku členské štáty zabezpečia, aby do databáz, ktoré obsahujú relevantné informácie o hospodárskych subjektoch a do ktorých môžu nahliadnuť ich verejní obstarávatelia, mohli za rovnakých podmienok nahliadnuť aj verejní obstarávatelia z iných členských štátov.

6.   Členské štáty sprístupnia a aktualizujú v systéme e-Certis úplný zoznam databáz obsahujúcich relevantné informácie o hospodárskych subjektoch, do ktorých môžu nahliadnuť verejní obstarávatelia z iných členských štátov. Členské štáty poskytnú na požiadanie iným členským štátom akékoľvek informácie súvisiace s databázami uvedenými v tomto článku.

Článok 60

Dôkazové prostriedky

1.   Verejní obstarávatelia môžu požadovať osvedčenia, vyhlásenia a iné dôkazové prostriedky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku a v prílohe XII ako dôkaz toho, že neexistujú dôvody na vylúčenie, ako sa uvádza v článku 57, a že sú splnené podmienky účasti v súlade s článkom 58.

Verejní obstarávatelia nepožadujú iné dôkazové prostriedky, než sú prostriedky uvedené v tomto článku a v článku 62. Pokiaľ ide o článok 63, hospodárske subjekty môžu na to, aby verejnému obstarávateľovi preukázali, že budú mať k dispozícii potrebné zdroje, použiť akýkoľvek primeraný dôkazový prostriedok.

2.   Verejní obstarávatelia akceptujú ako dostatočný dôkaz, že na hospodársky subjekt sa nevzťahuje žiadny z prípadov uvedených v článku 57, tieto doklady:

a)

pokiaľ ide o odsek 1 uvedeného článku, predloženie výpisu z príslušného registra, ako napríklad registra trestov alebo, ak takýto neexistuje, predloženie rovnocenného dokumentu vydaného príslušným súdnym alebo správnym orgánom v členskom štáte alebo krajine pôvodu alebo v krajine, v ktorej je hospodársky subjekt usadený, ktorým sa preukazuje, že príslušné požiadavky boli splnené;

 

b)

pokiaľ ide o odsek 2 a odsek 4 písm. b) uvedeného článku, osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu alebo dotknutej krajiny.

A ak členský štát alebo príslušná krajina takéto doklady alebo osvedčenia nevydáva, alebo ak sa tieto doklady alebo osvedčenia nevzťahujú na všetky prípady vymedzené v článku 57 ods. 1 a 2 a ods. 4 písm. b), môžu sa nahradiť prísažným vyhlásením príslušnej osoby, alebo v členských štátoch alebo krajinách, kde neexistujú ustanovenia pre prísažné vyhlásenia, čestným vyhlásením urobeným pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou profesijnou alebo obchodnou inštitúciou v členskom štáte alebo krajine pôvodu alebo v členskom štáte alebo krajine, kde je tento hospodársky subjekt usadený.

Členský štát prípadne poskytne úradné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie, že dokumenty alebo osvedčenia uvedené v tomto odseku sa nevydávajú alebo že tieto dokumenty alebo osvedčenia sa nevzťahujú na všetky prípady uvedené v článku 57 ods. 1 a 2 a ods. 4 písm. b). Takéto úradné vyhlásenia sú dostupné prostredníctvom online archívu osvedčení (e-Certis) uvedeného v článku 61.

3.   Ekonomické a finančné postavenie hospodárskeho subjektu možno spravidla preukázať jedným alebo viacerými spôsobmi uvedenými v prílohe XII časti I.

Ak z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov hospodársky subjekt nie je schopný poskytnúť dokumenty požadované verejným obstarávateľom, môže svoje ekonomické a finančné postavenie preukázať akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

4.   Podľa povahy, množstva alebo dôležitosti, ako aj využitia prác, tovaru alebo služieb, možno technickú spôsobilosť hospodárskych subjektov preukázať jedným alebo viacerými spôsobmi uvedenými v prílohe XII časti II.

5.   Členské štáty sprístupnia ostatným členským štátom na požiadanie akékoľvek informácie týkajúce sa dôvodov na vylúčenie uvedených v článku 57, spôsobilosti vykonávať odbornú činnosť, finančných a technických kapacít uchádzačov podľa článku 58 a akékoľvek informácie týkajúce sa dôkazových prostriedkov uvedených v tomto článku.

 

Pododdiel 2

Zníženie počtu záujemcov, ponúk a riešení

Článok 65

Zníženie počtu inak kvalifikovaných záujemcov, ktorí sa majú vyzvať na účasť

1.   Pri užšej súťaži, rokovacích konaniach, v prípade súťažného dialógu a inovatívnych partnerstiev môžu verejní obstarávatelia obmedziť počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorých vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu, za predpokladu, že je k dispozícii minimálny počet kvalifikovaných záujemcov v súlade s odsekom 2.

2.   Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na potvrdenie záujmu uvedú objektívne a nediskriminačné kritériá alebo pravidlá, ktoré majú v úmysle uplatniť, minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle vyzvať na účasť, a keď to prichádza do úvahy, ich maximálny počet.

Pri užšej súťaži je minimálny počet záujemcov päť. Pri rokovacom konaní, v prípade súťažného dialógu a inovatívneho partnerstva je minimálny počet záujemcov tri. V každom prípade musí byť počet záujemcov vyzvaných na účasť dostatočný na zaistenie skutočnej hospodárskej súťaže.

Verejní obstarávatelia vyzvú na účasť taký počet záujemcov, ktorý sa rovná aspoň minimálnemu počtu. Ak je však počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti podľa článku 58 ods. 5, nižší ako minimálny počet, verejný obstarávateľ môže pokračovať v postupe tým, že vyzve na účasť záujemcov s požadovanými schopnosťami. Verejný obstarávateľ do toho istého postupu nezapojí hospodárske subjekty, ktoré o účasť nepožiadali, ani záujemcov, ktorí nemajú požadované schopnosti.

Článok 66

Zníženie počtu ponúk a riešení

Ak verejní obstarávatelia využijú možnosť zníženia počtu ponúk, o ktorých sa má rokovať, ako je ustanovené v článku 29 ods. 6, alebo riešení, o ktorých sa má diskutovať, ako je ustanovené v článku 30 ods. 4, urobia tak uplatnením kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v súťažných podkladoch. Počet, ktorý sa v konečnej fáze dosiahne, zaistí skutočnú hospodársku súťaž, pokiaľ bude dostatok ponúk, riešení alebo kvalifikovaných záujemcov.

Pododdiel 3

Zadanie zákazky

Článok 67

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia týkajúce sa ceny určitého dodávaného tovaru alebo odplaty za určité poskytované služby, verejní obstarávatelia vychádzajú pri zadávaní verejných zákaziek z ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

2.   Ponuka, ktorá je z pohľadu verejného obstarávateľa ekonomicky najvýhodnejšia, sa určí na základe ceny alebo nákladov použitím prístupu založeného na nákladovej efektívnosti, ktorý spočíva napríklad v určení nákladov na životný cyklus v súlade s článkom 68 a môže zahŕňať najlepší pomer ceny a kvality, ktorý sa posúdi na základe kritérií, vrátane kvalitatívnych, environmentálnych a/alebo sociálnych aspektov súvisiacich s predmetom dotknutej verejnej zákazky. Takéto kritériá môže tvoriť napríklad:

a)

kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky a obchodovanie a jeho podmienky;

 

b)

organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie danej zákazky, ak kvalita určených zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia zákazky, alebo

 

c)

záručný a pozáručný servis a technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, postup dodania a lehota dodania alebo termín ukončenia.

Prvok nákladov môže mať aj formu pevnej ceny alebo nákladov, na základe čoho budú hospodárske subjekty súťažiť iba v súvislosti s kritériom kvality.

Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia nemôžu použiť iba cenu alebo iba náklady ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk, alebo obmedziť ich použitie na určité kategórie verejných obstarávateľov alebo určité typy zákaziek.

3.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk sa považujú za súvisiace s predmetom verejnej zákazky, ak sa z akéhokoľvek hľadiska v každej fáze ich životného cyklu týkajú uskutočnenia stavebných prác, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sa má vykonať v rámci danej zákazky, a to vrátane faktorov súvisiacich s:

a)

konkrétnym procesom výroby, poskytovania uvedených prác, tovaru alebo služieb či obchodovania s nimi, alebo

 

b)

konkrétnym procesom pre inú fázu ich životného cyklu,

a to aj vtedy, keď takéto faktory netvoria súčasť ich materiálnej podstaty.

4.   Z kritérií na vyhodnotenie ponúk nevyplýva udelenie neobmedzenej voľnosti výberu verejnému obstarávateľovi. Zaisťujú možnosť efektívnej hospodárskej súťaže a sprevádzajú ich špecifikácie, ktoré umožňujú efektívne overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli, s cieľom posúdiť, do akej miery spĺňajú dané ponuky kritériá na ich vyhodnotenie. V prípade pochybností verejní obstarávatelia efektívne overia správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

5.   Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch presne určí relatívnu váhu, ktorú priraďuje každému z kritérií zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, okrem prípadu, keď je určená len na základe ceny.

Táto váha sa môže vyjadriť stanovením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.

Ak nie je stanovenie váhy možné z objektívnych dôvodov, verejný obstarávateľ uvedie kritériá v zostupnom poradí dôležitosti.

Článok 68

Náklady na životný cyklus

1.   Náklady na životný cyklus zahŕňajú v relevantnom rozsahu časti ďalej uvedených nákladov alebo všetky tieto náklady počas životného cyklu výrobku, služby alebo prác:

a)

náklady, ktoré znášajú verejní obstarávatelia alebo iní používatelia, ako napríklad:

i)

náklady súvisiace s nadobudnutím;

 

ii)

náklady na používanie, ako napríklad spotreba energie a iných zdrojov;

 

iii)

náklady na údržbu;

 

iv)

náklady na ukončenie životného cyklu, ako sú náklady na zber a recykláciu;

 

b)

náklady prisúditeľné k environmentálnym externalitám spojeným s výrobkom, službou alebo prácami počas ich životného cyklu za predpokladu, že je možné určiť a overiť ich peňažnú hodnotu; takéto náklady môžu zahŕňať náklady spojené s emisiami skleníkových plynov a emisiami iných znečisťujúcich látok, ako aj ostatné náklady spojené so zmierňovaním zmeny klímy.

2.   Ak verejní obstarávatelia posudzujú náklady na základe prístupu spočívajúceho v určení nákladov na životný cyklus, v súťažných podkladoch uvedú údaje, ktoré by mali uchádzači poskytnúť, ako aj metódu, ktorú verejní obstarávatelia na základe týchto údajov použijú na určenie nákladov na životný cyklus.

Metóda použitá na posúdenie nákladov prisúditeľných k environmentálnym externalitám musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

vychádza z objektívne overiteľných a nediskriminačných kritérií. Konkrétne, ak nebola stanovená na opakované alebo neustále uplatňovanie, nesmie neprimerane zvýhodniť alebo znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty;

 

b)

je dostupná všetkým zainteresovaným stranám;

 

c)

požadované údaje môžu poskytnúť s vynaložením primeraného úsilia hospodárske subjekty konajúce s obvyklou obozretnosťou vrátane hospodárskych subjektov z tretích krajín, ktoré sú zmluvnou stranou GPA alebo iných medzinárodných dohôd, kými je Únia viazaná.

3.   Vždy keď sa určitá spoločná metóda výpočtu nákladov na životný cyklus stanoví legislatívnym aktom Únie ako povinná, táto spoločná metóda sa uplatňuje na posúdenie nákladov na životný cyklus.

Zoznam takýchto legislatívnych a v prípade potreby aj delegovaných aktov, ktoré legislatívne akty dopĺňajú, sa nachádza v prílohe XIII. Komisia je v súlade s článkom 87 oprávnená prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie tohto zoznamu, keď je aktualizácia zoznamu potrebná z dôvodu prijatia nových právnych predpisov, ktorými sa ustanovuje určitá spoločná metóda ako povinná, alebo zrušenia či úpravy platných právnych aktov.

Článok 69

Neobvykle nízke ponuky

1.   Verejní obstarávatelia od hospodárskych subjektov požadujú, aby vysvetlili cenu alebo náklady, ktoré sa v ponuke navrhujú, ak sa zdá, že ponuky sú vzhľadom na dané práce, tovar alebo služby neobvykle nízke.

2.   Vysvetlenia uvedené v odseku 1 sa môžu vzťahovať najmä na:

a)

hospodárnosť výrobného procesu, poskytovaných služieb alebo stavebných postupov;

 

b)

zvolené technické riešenia alebo akékoľvek výnimočne priaznivé podmienky, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodávku výrobkov alebo služieb na uskutočnenie práce;

 

c)

originalitu práce, tovaru alebo služieb, ktoré uchádzač navrhuje;

 

d)

dodržiavanie povinností uvedených v článku 18 ods. 2;

 

e)

dodržiavanie povinností uvedených v článku 71;

 

f)

možnosť uchádzača získať štátnu pomoc.

3.   Verejný obstarávateľ posúdi poskytnuté informácie konzultáciou s uchádzačom. Ponuku môže zamietnuť len v prípade, ak poskytnuté dôkazy uspokojivo nedokladujú nízku úroveň navrhovaných cien alebo nákladov, pričom sa zohľadnia prvky uvedené v odseku 2.

Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, ak zistia, že ponuka je neobvykle nízka preto, lebo nie je v súlade s uplatniteľnými povinnosťami uvedenými v článku 18 ods. 2.

4.   Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka je neobvykle nízka preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka môže byť zamietnutá len z tohto dôvodu iba po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty stanovenej verejným obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ZFEÚ. Ak verejný obstarávateľ zamietne ponuku za uvedených okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.

5.   Členské štáty sprístupnia ostatným členským štátom na požiadanie a v rámci administratívnej spolupráce akékoľvek informácie, ktoré majú k dispozícii, ako napríklad zákony, iné právne predpisy, všeobecne uplatniteľné kolektívne dohody alebo národné technické normy týkajúce sa dôkazov a dokumentov predložených v súvislosti s informáciami uvedenými v odseku 2.

KAPITOLA IV

Plnenie zákazky

Článok 70

Podmienky plnenia zákaziek

Verejní obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky v zmysle článku 67 ods. 3 a sú uvedené vo výzve na súťaž alebo v súťažných podkladoch. Tieto podmienky môžu zahŕňať ekonomické, environmentálne, sociálne aspekty, aspekty súvisiace s inováciou alebo aspekty týkajúce sa zamestnanosti.

Článok 71

Využívanie subdodávateľov

1.   Dodržiavanie povinností uvedených v článku 18 ods. 2 zo strany subdodávateľov sa zabezpečí prostredníctvom vhodných opatrení, ktoré prijímajú príslušné vnútroštátne orgány konajúce v rámci svojej zodpovednosti a pôsobnosti.

2.   V súťažných podkladoch môže verejný obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol, akú časť zákazky má v úmysle zadať tretím stranám, ako aj všetkých navrhovaných subdodávateľov.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby na žiadosť subdodávateľa a v prípade, že to povaha zákazky umožňuje, verejný obstarávateľ previedol priamo subdodávateľovi náležité platby za služby, tovar alebo práce poskytnuté hospodárskemu subjektu, ktorému bola verejná zákazka zadaná (hlavný dodávateľ). Takéto opatrenia môžu zahŕňať vhodné mechanizmy umožňujúce hlavnému dodávateľovi namietať voči nenáležitým platbám. Dojednania týkajúce sa spôsobu platby sa uvedú v súťažných podkladoch.

4.   Odsekmi 1 až 3 nie je dotknutá zodpovednosť hlavného dodávateľa.

5.   Verejný obstarávateľ v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a v súvislosti so službami, ktoré sa majú poskytnúť v zariadení pod priamym dohľadom verejného obstarávateľa, po zadaní zákazky a najneskôr pri začatí plnenia zákazky od hlavného dodávateľa požaduje, aby uviedol názov, kontaktné údaje a právnych zástupcov svojich subdodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb, ak sú v tom čase známi. Verejný obstarávateľ od hlavného dodávateľa požaduje, aby verejnému obstarávateľovi počas trvania zákazky oznámil akékoľvek zmeny týchto informácií, ako aj požadované informácie o všetkých nových subdodávateľoch, ktorí sa zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb.

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu členské štáty uložiť povinnosť poskytnúť požadované informácie priamo hlavnému dodávateľovi.

V prípade potreby sa na účely odseku 6 písm. b) tohto článku k požadovaným informáciám priložia vlastné vyhlásenia subdodávateľov, ako sa ustanovuje v článku 59. Vykonávacími predpismi podľa odseku 8 tohto článku sa môže stanoviť, že subdodávatelia, ktorí sú predstavení po zadaní zákazky, predložia namiesto vlastného vyhlásenia osvedčenia a iné podporné dokumenty.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na dodávateľov tovaru.

Verejní obstarávatelia môžu rozšíriť, alebo od nich môžu členské štáty vyžadovať, aby rozšírili povinnosti stanovené v prvom pododseku napríklad na:

a)

iné zákazky na dodanie tovaru a na iné zákazky na poskytnutie služieb, ako sú zákazky týkajúce sa služieb, ktoré sa majú poskytnúť v zariadeniach pod priamym dohľadom verejného obstarávateľa, alebo na dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na zákazkách na uskutočnenie stavebných prác alebo na zákazkách na poskytnutie služieb;

 

b)

subdodávateľov subdodávateľov hlavného dodávateľa alebo ďalej na nižšie úrovne subdodávateľského reťazca.

6.   S cieľom zabrániť neplneniu povinností uvedených v článku 18 ods. 2 možno prijať vhodné opatrenia, napríklad:

a)

ak vnútroštátne právo členského štátu ustanovuje mechanizmus spoločnej zodpovednosti subdodávateľov a hlavného dodávateľa, dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa príslušné pravidlá uplatňovali v súlade s podmienkami stanovenými v článku 18 ods. 2;

 

b)

verejní obstarávatelia môžu v súlade s článkami 59, 60 a 61 overiť, alebo členské štáty od nich môžu vyžadovať, aby overili, či existujú dôvody na vylúčenie subdodávateľov podľa článku 57. V takých prípadoch verejný obstarávateľ vyžaduje, aby hospodársky subjekt nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na povinné vylúčenie. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať, alebo členský štát od neho môže vyžadovať, aby hospodársky subjekt nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na nepovinné vylúčenie.

7.   Členské štáty môžu v rámci vnútroštátneho práva stanoviť prísnejšie pravidlá zodpovednosti alebo môžu ísť v rámci vnútroštátneho práva nad rámec uvedených postupov týkajúcich sa priamych platieb subdodávateľom, napríklad tak, že stanovia priame platby subdodávateľom bez toho, aby o ne museli požiadať.

8.   Členské štáty, ktoré si zvolili možnosť ustanoviť opatrenia podľa odseku 3, 5 alebo 6, spresnia prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so zreteľom na právo Únie podmienky vykonávania týchto opatrení. Členské štáty pritom môžu obmedziť ich uplatniteľnosť, napríklad vo vzťahu k niektorým typom zákaziek, niektorým kategóriám verejných obstarávateľov alebo hospodárskych subjektov alebo určitým sumám.

Článok 72

Úprava zmlúv počas ich platnosti

1.   Zmluvy a rámcové dohody možno upraviť bez nového postupu obstarávania v súlade s touto smernicou v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak úpravy, bez ohľadu na ich peňažnú hodnotu, boli uvedené v pôvodných súťažných podkladoch v jasných, presných a jednoznačných doložkách o preskúmaní, ktoré môžu zahŕňať doložky týkajúce sa revízie ceny alebo opciách. V takýchto doložkách sa uvádza rozsah a povaha možných úprav alebo opcií, ako aj podmienky, za ktorých sa môžu použiť. Nestanovujú sa v nich úpravy ani opcie, ktoré by menili celkovú povahu zákazky alebo rámcovej dohody;

 

b)

v prípade doplňujúcich prác, služieb alebo tovaru poskytnutých pôvodným dodávateľom, ktoré sú nevyhnutné a ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom obstarávaní, ak zmena dodávateľa:

i)

nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, akými sú požiadavky vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami obstaranými na základe pôvodného obstarávania, a

 

ii)

by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Akékoľvek zvýšenie ceny však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zákazky. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, uvedené obmedzenie sa vzťahuje na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe nesmie byť obchádzanie tejto smernice;

 

c)

ak sú splnené všetky podmienky:

i)

potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať;

 

ii)

úpravou sa nemení celková povaha zákazky;

 

iii)

akékoľvek zvýšenie ceny nie je vyššie ako 50 % hodnoty pôvodnej zákazky alebo rámcovej dohody. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, uvedené obmedzenie sa vzťahuje na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe nesmie byť obchádzanie tejto smernice;

 

d)

ak nový dodávateľ nahrádza dodávateľa, ktorému verejný obstarávateľ pôvodne zadal zákazku, v dôsledku jednej z týchto skutočností:

i)

jednoznačnej doložky o preskúmaní alebo opcii v súlade s písmenom a);

 

ii)

iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne stanovené kritériá kvalitatívneho výberu, je univerzálnym alebo čiastočným nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku reštrukturalizácie podniku vrátane prevzatia, zlúčenia a splynutia alebo konkurzu, a to za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné podstatné úpravy zmluvy a že zámerom nie je obchádzať uplatňovanie tejto smernice, alebo

 

iii)

v prípade, že samotný verejný obstarávateľ prevezme povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom, ak sa táto možnosť ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch podľa článku 71;

 

e)

ak úpravy bez ohľadu na ich hodnotu nie sú podstatné v zmysle odseku 4.

Verejní obstarávatelia, ktorí upravili zmluvu v prípadoch stanovených v písmenách b) a c) tohto odseku, uverejnia oznámenie v tomto zmysle v Úradnom vestníku Európskej únie. Takéto oznámenie obsahuje informácie stanovené v prílohe V časti G a uverejní sa v súlade s článkom 51.

2.   Okrem toho, a bez akejkoľvek potreby overiť, či sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 písm. a) až d), zmluvy možno rovnako upraviť bez toho, aby bol potrebný nový postup obstarávania v súlade s touto smernicou, ak hodnota úpravy je nižšia ako obe z týchto hodnôt:

i)

finančný limit stanovený v článku 4, a

 

ii)

10 % hodnoty pôvodnej zákazky v prípade zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na dodanie tovaru a menej ako 15 % pôvodnej hodnoty zákazky v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Úpravou sa však nesmie meniť celková povaha zmluvy alebo rámcovej dohody. V prípade vykonania viacerých úprav nasledujúcich po sebe sa hodnota posudzuje na základe čistej kumulatívnej hodnoty úprav nasledujúcich po sebe.

3.   Ak zmluva zahŕňa doložku o indexácii, na účely výpočtu ceny uvedenej v odseku 2 a v odseku 1 písm. b) a c) je referenčnou hodnotou aktualizovaná cena.

4.   Úprava zmluvy alebo rámcovej dohody počas jej platnosti sa považuje za podstatnú v zmysle odseku 1 písm. e), ak sa v jej dôsledku povaha zmluvy alebo rámcovej dohody zásadne líši od povahy pôvodnej uzavretej zmluvy alebo rámcovej dohody. V každom prípade a bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa úprava považuje za podstatnú, ak je splnená jedna alebo viac z týchto podmienok:

a)

úpravou sa zavádzajú podmienky, ktoré by v prípade, ak by boli súčasťou pôvodného postupu obstarávania, umožnili pripustenie iných ako pôvodne vybraných záujemcov alebo akceptovanie inej ako pôvodne akceptovanej ponuky, alebo by do postupu obstarávania prilákali ďalších účastníkov;

 

b)

úpravou sa mení ekonomická rovnováha zmluvy alebo rámcovej dohody v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý nebol stanovený v pôvodnej zmluve alebo rámcovej dohode;

 

c)

úpravou sa značne rozširuje rozsah pôsobnosti zmluvy alebo rámcovej dohody;

 

d)

ak nový dodávateľ nahradí dodávateľa, ktorému verejný obstarávateľ pôvodne zadal zákazku, v iných prípadoch než sú prípady ustanovené v odseku 1 písm. d).

5.   V prípade iných úprav ustanovení zmluvy o verejnej zákazke alebo rámcovej dohody počas jej platnosti, než sú úpravy stanovené v odsekoch 1 a 2, je potrebný nový postup obstarávania v súlade s touto smernicou.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Identikit je chabý, ale stále náznak nádeje (Schutzov týždeň)

Na reguláciu zostáva už len populizmus.

EKONOMIKA

Zavreté účty, odídený premiér. O čom bola Panama Papers

Najvýraznejši zistenie zo Slovenska bolo o akcionárovi poisťovne Dôvera.


Už ste čítali?