Vysoké ceny, a zdemolované a pokrivené poľnohospodárstvo EÚ alebo Slovenský TUNEL.

Autor: Miroslav Sabol | 14.11.2017 o 15:50 | (upravené 14.11.2017 o 15:58) Karma článku: 3,44 | Prečítané:  261x

Za tak vysoké ceny mliečnych výrobkov a vajíčok si môžeme sami. Je to v prvom rade naša spoločenská vina. 

Týmto srdečne pozdravuje ministerstvo pôdohospodárstva a všetkých ministrov ktorý sprivatizovali finančné prostriedky udelene EÚ v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.  Tento pozdrav som myslel ironicky, keďže zbojníkov a privatizérov treba asi opľuť aj tak vám povedia že prší. Po ťažkom emocionálnom úvode, prejdem rovno k veci. Obvinenia tipu že za všetko môže EÚ nie je na mieste. Ak chcete vinníka stačí sa pozrieť na SD teda stranícky diktát. Kde je teda problém ? Výkupne ceny sú smiešne, výrobná cena samotného masla tiež. I chov samotnej hydiny je nákladný a prečo mám teda tak vysoké ceny ?

1. Dane z daní, na vstupe a výstupe.

2. Mizerné dotácie pre všetkých poľnohospodárskych producentov na Slovensku, a skorumpované prideľovanie.

3. Mizerná podpora pre zavádzanie nových technológií.

Teda podstatný rozdiel v cenách oproti Nemecku a Maďarsku či Poľsku je v tom že v rámci SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ vyčlenené peniaze boli v uvedených štátoch boli a sú používané pre poľnohospodárstvo, a prideľuje sa v 80% až 100%.  Ú nás je to len krásny sen.

ČO je teda tá SPP ?

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je zameraná na pomoc európskym poľnohospodárom v ich úsilí zabezpečiť dostatok potravín pre 500 miliónov Európanov. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť stabilné dodávky bezpečných potravín za prijateľné ceny pre spotrebiteľov a zároveň zaručiť slušnú životnú úroveň pre poľnohospodárov.

Nová SPP ako spoločná politika pre všetkých 28 krajín EÚ umožňuje členským štátom pružne reagovať a prispôsobiť niektoré nástroje situáciám špecifickým pre jednotlivé krajiny. Táto séria prehľadov ukazuje, ako sa krajiny EÚ rozhodli vykonať reformu z roku 2013 na obdobie do roku 2020, najmä prostredníctvom modelu priamych platiebVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• a programov rozvoja vidiekaVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuSK•••. Pozrite si výsledky SPP vo vašej krajine v minulosti (2007 – 2013) a získajte viac informácií o budúcich výzvach v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je odpoveďou Európy na potrebu zaistiť dôstojnú životnú úroveň pre 22 miliónov poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov a stabilné zásobovanie pestrými a bezpečnými potravinami pre jej 500 miliónov obyvateľov. SPP, ktorá je spoločnou politikou pre všetkých 28 krajín EÚ, posilňuje konkurencieschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva EÚ prostredníctvom poskytovania priamych platieb zameraných na stabilizovanie príjmov poľnohospodárskych podnikov a financujú sa ňou projekty, ktorými sa sú reaguje na špecifické potreby krajín prostredníctvom národných (alebo regionálnych) programov rozvoja vidieka, ktoré sa vzťahujú aj na širšie hospodárstvo vidieka. SPP takisto ponúka širokú škálu trhových opatrení vrátane nástrojov na riešenie problémov na trhu a ďalšie prvky, ako sú logá kvality alebo propagácia poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, ktoré dopĺňajú činnosti v rámci SPP na podporu poľ- nohospodárov. Z rozpočtu SPP stanoveného na obdobie rokov 2014 – 2020 sa poskytuje celkovo 408,31 miliardy EUR z fondov EÚ, pričom 308,73 miliardy EUR je určených na priame platby a trhové opatrenia (tzv. prvý pilier) a 99,58 miliardy EUR na rozvoj vidieka (tzv. druhý pilier). V druhej polovici roku 2016 bude Slovensko po prvýkrát od svojho vstupu do EÚ v roku 2004 predsedať Rade.

Slovesnko má rozlohu niečo vyše 49 000 km², z čoho 48 % zaberá poľnohospodárska pôda

a 40 % pokrývajú lesy. Približne 71 % poľnohospodárskej pôdy tvorí orná pôda a 28 %

predstavujú trvalé trávne porasty,

• má spolu približne 5,5 miliónov obyvateľov, z ktorých viac než polovica žije vo vidieckych

oblastiach,

• má poľnohospodársky sektor, ktorý sa vyznačuje veľkými poľnohospodárskymi

podnikmi – v porovnaní s priemerom EÚ, ktorý je 14,4 hektárov, predstavuje priemerná

veľkosť poľnohospodárskeho podniku na Slovensku 77,5 hektárov. Kolektivizačné politiky a

následná privatizácia v minulosti však viedli k zložitým problémom s vlastníctvom pozemkov,

čo znamená, že viac ako ¾ poľnohospodárskej pôdy sa prenajíma,

• má vysoký podiel horských oblastí a/alebo lesnatých plôch so 65 % poľnohospodárskej

pôdy klasifikovanej ako pôda s prírodnými prekážkami, ktoré obmedzujú jej produkčný

potenciál, a 16 % časť poľnohospodárskej pôdy je zaradená do sústavy Natura 2000.

V rámci SPP sa v období do roku 2020 bude z rozpočtu EÚ investovať 4,6 miliardy EUR1 do poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí Slovenska. Na európskej úrovni boli stanovené kľúčové politické priority, ako napríklad zamestnanosť a rast, udržateľnosť, modernizácia, inovácie a kvalita. Zároveň sa Slovensku poskytuje flexibilita na prispôsobenie priamych platieb a programu rozvoja vidieka jeho konkrétnym potrebám. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-in-your-country/pdf/sk_sk.pdf

Každý rok sa podľa finančných pravidiel a jednotlivých inštitúcie EÚ tento rozpočet navršuje, keďže EÚ má rada a fičí na Inováciách.

Nové priame platby sa medzi členské štáty a medzi poľnohospodárov v rámci toho istého členského štátu rozdelia na spravodlivejšom základe, čím sa ukončí rozdelenie na základe „historických údajov“, ktoré boli bežné v EÚ-15. To znamená mierne zvýšenie prostriedkov pridelených Slovensku. Vzhľadom na citlivosť takéhoto prerozdelenia majú členské štáty väčšiu flexibilitu pri zohľadňovaní špecifických sektorov v určitých regiónoch. Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre slovenských poľnohospodárov vo forme priamych platieb, predstavuje 3,03 miliardy EUR vrátane 345 miliónov EUR (21,3 %), ktoré sa slovenské vnútroštátne orgány rozhodli presunúť z prostriedkov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2015 – 2020. Hlavnou zmenou v rámci novej SPP je uplatňovanie nových pravidiel „ekologizácie“ s cieľom zdôrazniť prínos, ktorý poľnohospodári prinášajú spoločnosti ako celku pri riešení problémov, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity a kvalita pôdy. V rámci tohto systému sa 30 % prostriedkov na priame platby vyplácaných na hektár spája s tromi ekologickými poľnohospodárskymi postupmi: diverzifikáciou plodín, udržiavaním trvalých trávnych porastov a ochranou 5 % oblastí ekologického záujmu alebo opatreniami, ktoré sa považujú za prinajmenšom rovnako prínosné pre životné prostredie. Režim jednotnej platby na plochu bol predĺžený do konca roku 2020 ako systém rozdelenia zdrojov medzi slovenských poľnohospodárov. V rámci tohto systému sa administratívne jednoduchšie spája výška podpory s plochou, ktorú nahlasujú jednotliví poľnohospodári. Slovenské orgány sa rozhodli vyčleniť 13 % finančných prostriedkov určených na priame platby (povolené maximum) na dobrovoľnú viazanú podporu (so zameraním na dojnice, chov vybraných kategórií hovädzieho dobytka, chov oviec a kôz, ovocie, zeleninu pestovanú na ornej pôde, rajčiaky, chmeľ, cukrovú repu). V otázke dosiahnutia spravodlivejšieho rozdelenia podpory uplatňujú slovenské orgány 5 % zníženie priamych platieb v prípade súm nad 150 000 EUR na jednotlivý poľnohospodársky podnik, ale nevyužívajú žiadne ďalšie dostupné možnosti. Medzi ostatné zmeny zavedené v reforme SPP z roku 2013 patria prísnejšie pravidlá týkajúce sa aktívnych poľnohospodárov oprávnených na priame platby a nových 25 % dodatočnej pomoci pre mladých poľnohospodárov počas prvých 5 rokov popri už existujúcich príspevkov na začatie činnosti. Spravodlivejšie a ekologickejšie priame platby 1 Celkové pridelené prostriedky na priame platby a rozvoj vidieka na obdobie rokov 2014 – 2020 (v bežných cenách). INVESTÍCIE do slovenského poľnohospodárstva: 2014 – 2020 3 Podpora kľúčových priorít rozvoja vidieka na Slovensku V období rokov 2014 – 2020 vyčlenilo Slovensko približne 1,56 miliardy EUR na opatrenia v prospech vidieckych oblastí. Slovenské orgány na základe dostupných možností začlenili do svojho programu rozvoja vidieka priority na nadchádzajúce obdobie. Program rozvoja vidieka na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2020 je zameraný na tieto tri hlavné ciele: zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora (investície do 1 250 poľnohospodárskych a 400 potravinárskych podnikov), ochrana ekosystémov a efektívne využívanie prírodných zdrojov (obhospodarovanie 20 % poľnohospodárskej pôdy v záujme ochrany biodiverzity, pôdy a vodných zdrojov), vytvorenie podmienok pre hospodárske a sociálne oživenie vidieckych oblastí (vytvorenie 2 000 pracovných miest prostredníctvom investícií do podnikov, infraštruktúry a ľudských zdrojov). Väčšina finančných prostriedkov ide na produktívne investície, platby pre oblasti s prírodnými prekážkami, agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou, opatrenia v oblasti lesného hospodárstva a rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti.

Poznamký pod čiarov, aj s odkazmi. Na Slovensku máme uplné niečo iné ako je samotná politika EÚ !!

Rozpočet pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Výdavky na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sú financované z dvoch fondov, ktoré tvoria súčasť všeobecného rozpočtu EÚ.

Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)financuje priame platby poľnohospodárom a opatrenia na reguláciu poľnohospodárskych trhov, ako je intervencia a vývozných náhrad, zatiaľ čo Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD)financuje programy rozvoja vidieka členských štátov.

Priama podpora

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky boli vytvorené spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory pre poľnohospodárov. 

Priame platby

Priame platby sú platby, ktoré sa poskytujú priamo poľnohospodárom s cieľom zabezpečiť ich bezpečnostnú sieť. Poskytujú sa hlavne vo forme podpory základného príjmu, oddelené od výroby, stabilizujúc ich príjmy plynúce z predaja na trhoch, ktoré podliehajú volatilite. Aby výrobcovia maximalizovali svoje zisky, musia reagovať na signály trhu, aby vyrábali tovar požadovaný spotrebiteľmi. Priame platby tiež prispieť prostredníctvom ekologizáciu, a v kombinácii s podmienenosti vyhladí dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuSK ••• , na poskytovanie základných verejných statkov.
Direct paymentsVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••

Cross-compliance

Poľnohospodári, ktorí nespĺňajú určité požiadavky v oblasti verejného zdravia, zdravia zvierat, rastlín, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, podliehajú zníženiu alebo vylúčeniu z priamej podpory. Tento systém - nazývaný "krížové plnenie" - je neoddeliteľnou súčasťou podpory EÚ v rámci priamych platieb.
Cross-complianceVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS)

Významný podiel z peňazí daňových poplatníkov na financovanie politiky spoločnej poľnohospodárskej vyhladí dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuSK ••• (CAP) je spravovaný členskými štátmi. To je prípad priamej pomoci pre poľnohospodárov v celej EÚ. S cieľom chrániť finančné záujmy EÚ, aby sa zabezpečila správna prideľovanie tejto priamej pomoci spravodlivým poľnohospodárom, členské štáty by mali od roku 1992 uplatňovať systém riadenia a kontroly platieb poľnohospodárom, integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) ,
Integrated Administration and Control SystemVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••

Štátna pomoc v poľnohospodárskom a lesníckom sektore a vo vidieckych oblastiach

Hospodárska súťaž je hlavnou hybnou silou rastu. Zohráva zásadnú úlohu pri obhajovaní a posilňovaní vnútorného trhu. Udržanie systému slobodnej a nenarušenej hospodárskej súťaže je jedným zo základných princípov EÚ.

Cieľom politiky EÚ v oblasti štátnej pomoci je zabezpečiť

  • voľná hospodárska súťaž,
  • - efektívne rozdelenie zdrojov a
  • dobre fungujúci vnútorný trh,

pri rešpektovaní medzinárodných záväzkov EÚ. 

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V článku 107 ZFEÚ sa vymedzuje, čo predstavuje štátnu pomoc, a vysvetľuje, že štátna pomoc je v zásade zakázaná. Ďalej uvádza tie dôvody, na základe ktorých sa pomoc môže považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom. V článku 108 ZFEÚ sa stanovujú hlavné procesné zásady, ktorými sa riadi činnosť zabezpečujúca dodržiavanie hmotnoprávnych pravidiel štátnej pomoci zo strany členských štátov.

>> Go to the consolidated version of the TFEUVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••

Pravidlá štátnej pomoci v poľnohospodárskom sektore sa zakladajú na troch rôznych princípoch:

  1. Dodržiavajú všeobecné zásady politiky hospodárskej súťaže.
  2. Musia byť koherentné a v súlade so spoločnými politikami EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
  3. Nové pravidlá zohľadňujú medzinárodné záväzky EÚ.

>> More info on State aid in general and on State aid in the agricultural sectorVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••

>> More info on the legal instrumentsVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••

Tieto právne nástroje boli revidované v priebehu rokov 2012 až 2014 vyhladí dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuSK ••• . Nové nariadenie o poľnohospodárstve de minimis sa uplatňuje od 1. januára 2014. Nové  nariadenie o skupinovej výnimke pre poľnohospodárstvo (ďalej len "ABER") a  usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len "GL") sa uplatňujú od 1. júla 2014.

Vyhľadať prípad štátnej pomoci

Všetky prípady štátnej pomoci, ktoré boli predmetom rozhodnutia Komisie od 1. januára 2000, sú k dispozícii v databáze Komisie o prípadoch hospodárskej súťaže vrátane informácií o prípadoch týkajúcich sa skupinových výnimiek registrovaných Komisiou. Nezahŕňa informácie o prebiehajúcich prípadoch, za ktoré ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

>> Vyhľadajte prípad v databáze

Liečba na úrovni Komisie o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa štátnej pomoci v poľnohospodárskom sektore je pod zodpovednosťou generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyhlaďte dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuSK •••.

Existing aids in CroatiaVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuHR•••

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Opitý Stoch či divoký žúr mladíkov. Hráči opäť porušili vlastné pravidlá

Dávame si zbytočné vlastné góly, vraví Kováčik.

EKONOMIKA

Penta nevyplatí Kočnerove zmenky za 11 miliónov

Nie je známe, kde sú zmenky a kto je ich majiteľom.


Už ste čítali?