Regionálny rozvoj a R2 alebo regionálna demagogia.

Autor: Miroslav Sabol | 27.7.2017 o 14:19 | (upravené 28.7.2017 o 13:21) Karma článku: 5,88 | Prečítané:  184x

Ktorá finančná partia nechce R2 ?  Hodnota za peniaze, alebo regionálny rozvoj cez štruktúry EÚ. Hodnota za peniaze, ale regionálný rozvoj bez obštrukcií vo verejnom obstarávani. 

Začínam pochybovať o kompetenciách a najmä znalosti ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja. Kedže nevedia, si buchnúť po stole, na úrovni ministerstva Financií, a uzemniť Uja Kažimira. Zrušenie tohto projektu je z technických príčin keďže podľa nových pravidiel kompletné verejné obstarávanie sa musí robiť podľa Európskych pravidiel. Pravidlo ktoré si vždy pripomenieme je transpozicia právnych noriem a jej aplikácia. To znamená Ústavný zákon 90/2001 Z.z.  A zmluva o fungovaní EÚ článok 188 a článok 192.  Podľa tohto primárneho práva a zmene finančných nástrojov, každý projekt v oblasti Dopravy musí byť hodnotený na úrovni EÚ, to má za následok aj to že ten "polobastart" zákon na verejné obstarávanie sa nedá prispôsobovať. A tak blízke spoločnosti vláde sa nenapapajú, princípe funguje že ak to bude stáť 8 milionov EUR, tak tam musia byť použite  materiály a technológie v rámci kvality a ich užívateľských benefitov, potom druha podmienka je tá že ten kto výhra ten projekt musí mať technické zázemí čo pri väčšine skupín nie je možne, keďže podľa papierov je síce stavebná firma, ale nevidíme v jej majetku  ani jeden bager.

V rámci nových zmien v oblasti dopravy a mobility   som upozorňoval v  predchádzajúcom článku. https://miroslavsabol1.blog.sme.sk/c/459662/dlhova-brzda-dialnica-alebo-teleport-v-roku-2055.html

V ktorom sú popísané nové nástroje, dnešný článok a legislatíva je v rámci podpory konkurencieschopnosti regiónov  v Európe. 

Z ekonomického hľadiska : Medzi dôležité faktory konkurencieschopnosti regiónov v súčastnosti patria viď Marcičin, 2001, s 140, BermanGroup, 2006 a Pavelková a kol., 2009 :

  • Infraštruktúra – najmä dopravná infraštruktúra ktorá je významných lokalizačným faktorom pre firmy. Rozvinutá infraštruktúra je podmienkou prepojenia menej rozvinutých regiónov s vyspelými, umožňuje dodávať tovary a služby na trh a umožňujú mobilitu pracovnej sily za prácou. V súčasnosti s týmto javom je taktiež dôležitá telekomunikačná infraštruktúra.  
  • Ľudské zdroje -  môžu cielene ovplyvňovať všetky ostatné faktory pričom dôležitá kvalifikačná úroveň pracovnej sily teda napríklad vysokokvalifikovaných ľudí zamestnávajú najmä odvetvia  s vyššou pridanou hodnotou, inovácie si tiež vyžadujú vzdelaných ľudí. Ale východ Slovenská nám vymiera, a z ministra financií vyšiel príspevok pre ľudí ktorý prídu pracovať na západ Slovenska, a Východ Slovenská nemá právo na rozvoj ?!
  • Štruktúra ekonomických aktivít v regióne – dôležité sú veľké a regionálne firmy, ktoré inovujú a majú väzby na okolie, pričom je dôležité, ktoré aktivity sú umiestnené v regióne a prínos malých a stredných podnikov ako chrbtica hospodárstva v EÚ. Viď môj článok venovaný pre rozvoj malého a stredného podnikania.
  • Klastre – ako geograficky sústredené zoskupenie firiem a inštitúcií v príbuzných odvetviach.
  • Schopnosť vytvárať inovácie procesov i outputov – nové patenty, nové znalosti, transfér technológií. Vytvorenie regionálnych inovačných systémov a ich technický export v podobe tovarov služieb, alebo licencií.
  • Priame zahranične vstupy – nuž s týmto osobne nesúhlasím keďže pri dobrom zdravom prostredí pre malé a stredné podnikanie a z ekonomických a štatistických údajov je v EÚ najväčším zamestnávateľov aj na Slovensku práve MSP. A z pohľadu Ekonomického čo uznávam aj ja . Zahraničné investície sú úzko prepojené z uvedenými faktormi, ich prínos pre región spočíva najmä vo vytváraní pracovných miest, zvýšení kvality ľudských zdrojov, a najmä v transfere nových  technológii, zvýšenie exportu regiónu, a vytvorení subdodávateľských príležitostí pre miestne firmy.

 

Z týchto ekonomických tvrdých faktov, je priam nemysliteľné aby ekonóm tie to faktory od ignoroval. A tá drzosť nepozná hranice keďže ide o SMER –SD a ich kandidát má tú drzosť kandidovať na Župana.  

Z pohľadu EÚ a štátneho zriadenia SR, a občana ktorý žije a pracuje vo svojom rodnom meste to považujem za zradu  Východoslovenského Kraja, a južného Slovenska. 

Ministerstvo alebo vláda ktorá neplný stratégiu EUROPÁ 2020, a právne normy EÚ, my občania máme právo nielenže sa prihlásiť na výzvu a sami to naprojektovať ale máme plné právo a povinnosť na Vás podať formálnu sťažnosť a žalobu vo veci Nedodržania politiky členským štátom. A to v oblasti Regionálneho rozvoja, Operačného program infraštruktúra. Teda každý boží deň ignorujete východné Slovensko, a ešte k tomu ho aj vykrádate, električkové trate, EEI a parkovanie s ujom Raším.

 

Regionálna politika v EÚ a jej ekonomické potreby.

 

Citujem „

Dopravné a energetické siete

Investície do dopravných služieb a infraštruktúry sú priamym prínosom pre občanov a podniky. Inteligentná mobilita, multimodálna doprava, čistá doprava a mestská mobilita sú špeciálnymi prioritami politiky súdržnosti na finančné obdobie 2014 – 2020. Politika súdržnosti podporuje aj investície do infraštruktúry systémov inteligentnej distribúcie, uloženia a prenosu energie (zvlášť v menej rozvinutých regiónoch).

Udržateľná doprava a mobilita

Podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových dopravných infraštruktúrach predstavujú jeden z jedenástich tematických cieľov politiky súdržnosti v období 2014 – 2020. Podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu možno využiť na spolufinancovanie zo strany EÚ v prípade projektov, ktoré súvisia s nasledujúcimi investičnými prioritami v rámci tematického cieľa 7:

·         Podpora multimodálnej jednotnej európskej dopravnej oblasti prostredníctvom investícií do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T);

·         Zlepšenie regionálnej mobility vďaka pripojeniu sekundárnych a terciárnych uzlov k infraštruktúre TEN-T vrátane multimodálnych uzlov (iba EFRR),

·         Rozvoj a zlepšovanie ekologických (vrátane nízkohlukových) a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility;

·         Rozvoj a obnova komplexných vysokokvalitných a interoperabilných železničných systémov a podpora opatrení na zníženie hluku.

Podporu EÚ možno získať aj v prípade investícií do nízkouhlíkovej dopravy v rámci tematického cieľa zameraného na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach, zvlášť na podporu trvalo udržateľnej multimodálnej mestskej mobility (tematický cieľ 4).

V období 2014 – 2020 sa kladie zvláštny dôraz na potrebu zabezpečenia riadneho strategického prostredia (vrátane prijatia „komplexného plánu dopravy“ členskými štátmi, ktorý ukazuje, ako projekty prispejú k rozvoju jednotnej európskej dopravnej oblasti a transeurópskej dopravnej siete), aby sa dosiahol maximálny účinok týchto investícií. 

Energetická infraštruktúra a prepojenia

Investície do infraštruktúry systémov inteligentnej distribúcie, uloženia a prenosu energie sú tiež zahrnuté do tematických cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020. Podporu Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) možno využiť na spolufinancovanie zo strany EÚ (najmä v menej rozvinutých regiónoch) v prípade projektov, ktoré súvisia s nasledujúcimi investičnými prioritami v rámci tematického cieľa 7:

·         Zlepšovanie energetickej účinnosti a bezpečnosti dodávok prostredníctvom rozvoja inteligentných systémov distribúcie, uloženia a prenosu energie a prostredníctvom integrácie distribuovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Investície môžu podporiť projekty súvisiace s elektrinou aj zemným plynom a mali by prispieť k rozvoju inteligentných systémov a dopĺňať investície do podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Ako predpoklad podpory musia členské štáty vypracovať komplexné plány opisujúce priority v rámci vnútroštátnej energetickej infraštruktúry v súlade s tretím balíkom právnych predpisov pre vnútorný trh s energiou a v súlade s celoeurópskym desaťročným plánom rozvoja sietí. Tieto plány musia tiež obsahovať realistické a uvážené koncepcie projektov, pri ktorých sa uvažuje o podpore z EFRR.

Podporu možno získať aj v prípade investícií do inteligentných distribučných systémom elektrickej energie a distribúcie (a výroby) obnoviteľnej energie v rámci tematického cieľa 4 (nízkouhlíkové hospodárstvo).

 

V prípade oboch uvedených typov investícií do dopravy a energie by sa mala podpora politiky súdržnosti plánovať v úzkej spolupráci s podporou z nástroja na prepojenie Európy (NPE) a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), aby sa zabezpečila komplementarita a optimálne prepojenie rozličných typov infraštruktúry na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej, makroregionálnej a európskej úrovni.

Očakáva sa, že súkromné zdroje financovania pokryjú väčšinu investícií v tejto oblasti a v prípade chýbajúcich finančných prostriedkov budú doplnené z verejných zdrojov. Verejné financovanie by nemalo nahradiť súkromné investície, ale ich doplniť a znásobiť v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Key Documents

·         Thematic Guidance Fiche 'Transport'

·         Factsheet on the contribution of ESI Funds to the Commission's priorities: The Energy Union and Climate-change policies

 

Nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy pre obdobie rokov 2014 - 2020

V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, a že osobitná pozornosť sa má venovať najmä vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

Článok 9

Tematické ciele

S cieľom prispieť k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj k úlohe jednotlivých fondov podľa ich cieľov vychádzajúcich zo zmluvy vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, z každého EŠIF sa podporujú tieto tematické ciele:

1)

posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií,

 

2)

zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality,

 

3)

zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF),

 

4)

podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;

 

5)

podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika,

 

6)

zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;

 

7)

podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach,

 

8)

podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily,

 

9)

podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii,

 

10)

investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania,

 

11)

posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy.

Tematické ciele sa prevedú do priorít špecifických pre každý z EŠIF a stanovia sa v pravidlách pre jednotlivé fondy.

Článok 10

Spoločný strategický rámec

1.   S cieľom presadiť harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj Únie, týmto sa stanovuje spoločný strategický rámec (ďalej len „SSR), ako je stanovený v prílohe I. SSR ustanoví strategické usmerňujúce zásady na uľahčenie procesu programovania a sektorovej a územnej koordinácie intervencií Únie v rámci EŠIF a s ostatnými relevantnými politikami a nástrojmi Únie v súlade so zámermi a cieľmi stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, pričom sa zohľadnia kľúčové územné výzvy rôznych typov území.

2.   Strategické usmerňujúce zásady uvedené v SSR sa stanovia v súlade s účelom a v rámci rozsahu pomoci, ktorá sa poskytuje z každého EŠIF, a v súlade s pravidlami spravujúcimi fungovanie každého EŠIF, ako sa vymedzuje v tomto nariadení a pravidlách pre jednotlivé fondy. Členským štátom sa v SSR neukladajú ďalšie povinnosti presahujúce povinnosti stanovené v rámci príslušných sektorových politík Únie.

3.   SSR uľahčuje vypracovanie partnerskej dohody a programov v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity a pri zohľadnení národných a regionálnych právomocí s cieľom rozhodnúť o konkrétnej a primeranej politike a koordinačných opatreniach.

Článok 11

Obsah

SSR stanoví:

a)

mechanizmy na zaistenie príspevku z EŠIF pre stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a súdržnosti a jednotnosti programovania EŠIF v súvislosti s príslušnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prijatými v súlade s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ, príslušnými odporúčaniami Rady prijatými v súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne na národnej úrovni národným programom reforiem;

 

b)

opatrenia na podporu integrovaného využívania EŠIF;

 

c)

opatrenia na koordináciu medzi EŠIF a ostatnými príslušnými politikami a nástrojmi Únie vrátane vonkajších nástrojov pre spoluprácu;

 

d)

horizontálne princípy uvedené v článkoch 5, 7 a 8 a prierezové ciele politiky pre vykonávanie EŠIF;

 

e)

opatrenia na riešenie kľúčových územných výziev pre mestské, vidiecke, pobrežné a rybárske oblasti, demografických problémov regiónov alebo osobitných potrieb geografických oblastí závažne a trvalo znevýhodnených prírodnými alebo demografickými podmienkami, ako sa uvádza v článku 174 ZFEÚ, a konkrétnych problémov najvzdialenejších regiónov v zmysle článku 349 ZFEÚ;

 

f)

prioritné oblasti pre činnosti spolupráce na základe EŠIF, v prípade potreby so zreteľom na stratégie pre makroregióny a prímorské oblasti.

Článok 12

Preskúmanie

V prípade významných zmien v sociálnej a ekonomickej situácii Únie alebo zmien v stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, Komisia môže podať návrh na preskúmanie SSR, alebo Európsky parlament či Rada, konajúc v súlade s článkami 225 alebo 241 ZFEÚ, môžu požiadať Komisiu, aby takýto návrh podala.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 149 prijímať delegované akty s cieľom doplniť alebo zmeniť oddiely 4 a 7 prílohy I, ak je potrebné zohľadniť zmeny politík a nástrojov Únie uvedených v oddiele 4 alebo zmeny v činnostiach spolupráce uvedených v oddiele 7, alebo zohľadniť zavedenie nových politík a nástrojov Únie alebo činností spolupráce.

 

Regionálný rozvoj podľa EUROSTAT :

Použijeme modely merania, ktoré sú v database Eurostat ide:

  • Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions

V roku 2015 dosiahol 16,347 Miliona EUR. Čo je v porovnání s ostanými regionmy Európy veľmi nepriaznívé prostredie.

 

  • Business demography and high growth enterprise by NACE Rev. 2 and NUTS 3 regions: V roku 2014 bolo ekonomický aktívnych  110,091 - Economical indicator for structural business statistics.

Podľa regionálných ukazovateľov na Eurostate, Východné Slovensko je na tom veľmi zle.  Použijeme ekonomické prístupy podľa  Neoliberalného a Inštitucionálného pristupu, kde dominuje rozvoj, inovácie amlé a stredné podnikanie, podpora na lokálných iniciatýv. V našom prípade ide o Smart Inovation Village.  Dopravná infraštruktúra a jej špecifikácia na socialnej a technickej. Umožnuje budovanie nových kapacit pre Malé a stredné podnikanie, zároveň pre zahraničné investície v podobe zahraničných firiem a udržania už existujúcích firiem. V konečnom dôsledku to znamená väčší počet obyvateĺov a väčší rozpočet pre obec a jej pokrok v rozvoji a konkurencieschopnosti.  

 

Teda v závere ide o verejnú výzvu, ktorá je životné dôležitá pre občanov. V prípade daľšej ignorácie, použijeme všetky lobingové prístupy ktoré nám únia v primárnom a sekundárnom práve umožňuje. Zároveň, žiadam aby bol okamžite prepustený, alebo preškoleny analytik ktorý dokázal vypustiť taký drist a jeho právný poradca ktorý nemá ani potuchy o právných normách EÚ. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?