Dlhová Brzda, Diaľnica alebo Teleport v roku 2055.

Autor: Miroslav Sabol | 15.7.2017 o 14:04 | Karma článku: 4,80 | Prečítané:  193x

Prečo potrebujeme nové peniaze, keď sú tu stále Európske Fondy ? Veď operačný program doprava žije! Ale sú tvrdšie podminky, vyschla čarovná studňa Európských fondov. 

Túto otázku si kladie asi väčšina Slovákov, a finančný experti ktorý hovoria o ekonomickom debelizme. Keďže dlhová brzda vznikla na základe ochrane spoločnej menovej politiky EÚ, a kvôli tomu aby menová únia neskončila ako Grécko, ktoré v21 storočí len tak tak vďaka milosti západnej EÚ neskončilo na finančnom smetisku EÚ, nie ani ničím výnimočným keďže  v 20 storočí už niekoľkokrát zbankrotovalo.  Ale tvrdou realitou je že uvoľnenie  dlhovej brzdy nie je kvôli tomu aby diaľnica fungovala a bola pre občanov, ale preto ako sa v stavebníctve hovorí „nažrali sa veľké stavebné spoločnosti a finančne skupiny“, keďže prešiel 2 rok a zatiaľ sa poriadne nikto nenapapal.  

 

To znamená že začneme celú situáciu rozoberať od operačného programu doprava, európskeho verejného obstarávania, a programu TENT ktorý je momentálne pod tvrdou správou Európskej Komisie.  Samozrejme súčinné stým nám zasahujú aj iné dôvody   uvoľnenie dlhovej brzdy má za následok, narušovanie pravidiel menovej únií čo má za následok nielen ekonomické výkyvy ale aj právne dôsledky v rámci EÚ.

 

Diaľnice sa môžu postaviť aj z Európskych štrukturálnych fondov. Tak ako  nám to bolo hustené do hláv, pred voľbami, počas volieb.  Teda z programu Operačný program

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ktorá priamo nadväzuje  na politiku EÚ v oblasti dopravy.  Ale je tu obrovská zmena v jednej chvíli prišli o voľnosť a o možnosť  machinácií a prisposobovaniu štátnych zákaziek, a práve preto sa všetky diaľnice musia stavať z PPP, a práve preto sa musí aj navyšívať dlh každého Slováka v rámci štátu, keďže im vyschla  lacná európska finančná studnička.  

 

To znamená že : Ten-T Priamy finančný nástroj

 

Právny základ

 

 Politiky EÚ, transeurópskych sietí (TEN) - v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií - existujú od roku 1993. Sú založené na hlave XVI, články 170 - 172, Zmluvy o fungovaní Európskej únie. TEN má umožniť fungovanie vnútorného trhu, prepojiť európske regióny medzi sebou navzájom a spojiť Európu s inými časťami sveta. V podstate možno povedať, vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí si kladie za cieľ prepojiť národné siete infraštruktúry a zabezpečenie interoperability (tj. stanovenie noriem, ktoré odstránia technické prekážky).

 

Hlavným celoeurópskym nástrojom politiky 'sú nasledujúce:

 

Pokyny Únie, ktoré stanovuje ciele, priority a načrtávajú opatrenia na vytvorenie a rozvoj sietí, ktorý by vytváral rámec pre určenie projektov spoločného záujmu.

 

Fond EÚ infraštruktúra na podporu projektov spoločného záujmu. Tieto projekty sú pripravované a realizované v súlade s princípom subsidiarity a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a postupmi členských štátov, na ktorých  sú umiestnené projekty.

V sektore dopravy, prvé hlavné smery boli prijaté Európskym parlamentom a Radou v roku 1996; Prvá úprava pre financovanie z EÚ, prijali v roku 1995. politiky TEN-T majú dnes rastúci význam , na pozadí troch významných rozšíreniach a vyvíjajúcej sa ekonomickej a politickej situácie počas svojich 20 rokov existencie. Podstatné preskúmanie politik sa začali v roku 2009 a viedli k nový legislatívny rámcom, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2014. Súčasná ustanovenia stanovuju rámec rozvoja politiky v oblasti dopravy až na obdobie 2030/2050:

 

smery TEN-T

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1315/2013

z 11. decembra 2013

o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ

(Text s významom pre EHP)

 

Táto jedná smernica,  zmenila všetko od základov, v rámci EÚ sa uvažuje o tvrdej regulácií aj v iných operačných programoch.

A ako vždy pripomínam transpoziciiu právnych noriem ktorá nám to priam prikazuje aplikovať.  Zmluva o fungovaní EÚ článok 191 a 188. A ústavný zákon 90/2001 článok 7 ods 2.

 

Teda v konečnom znení to znamená že hlavným organom ktorý uvoľňuje peniaze zároveň ich kontroluje nie je ministerstvo dopravy, ale generálne riaditeľstvo Európskej Komisii a Európska investičná Banka.   Ďalej musí sa dodržiavať európske verejné obstáravanie, čo v praxi znamená že dialnca môže stať aj 5000EUR na meter2, ale musia byť použite kvalitné materiály v tej hodnote, zároveň firma nesmie nikomu nič dlhovať a musí mať technické vybavenie, propripade je povolená subdodávka alebo konzorcium firiem  len na špecializované a technický náročne úkony. A každý stavební podnikateľ mi dá za pravdu, že dostať sa na vnútroštátne verejné obstarávanie a zložiť kauciu, môžu len veľký Smerácky hráči v stavebníctve. Poprípade len finančné skupiny a ich konzorcia stavebných firiem.

 

Hospodárska súťaž vs. Zneužitie dominantného postavenia na trhu  Európska legislative vs. Právné normy Slovenska

 

Ministerstvo dopravy na realizáciu dopravných projektov cez finančné nástroje v rámci OPII vyčlenilo takmer 140 miliónov eur. Z tejto sumy je možné na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest použiť maximálne 51,7 milióna eur, pričom snahou ministerstva je, aby tieto zdroje smerovali aj na financovanie výstavby diaľnice D4.

 

Európske finančné mechanizmy, sú tvorené pravidlami stanovenými na základe Zmluvy o fungovaní EÚ, kde je priamo popísaný jednotný trh, hospodárska súťaž.  Ďalej pri žiadostiach o financovanie v rámci programov ktoré sú v rámci operačných programov skrátené Euro fondy alebo priame financovanie z mechanizmov podliehajú z toho vypláva že bude nám vytkane nedodržanie politiky členským štátom podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní EÚ, ďalej ak dôjde k zmene operačných programov ide o vážne pochybenie v oblasti Regionálnej politiky z ktorej sú financované ostatné dopravné úseky.

 

 

Odvolávajúc sa na :

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 966/2012

z 25. októbra 2012,

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

 

Ďalej :

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1268/2012

z 29. októbra 2012

o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

 

To znamená že vychádzame zo Zmluvy o fungovaní EÚ V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, a že osobitná pozornosť sa má venovať najmä vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami.

 

Zmluva ofungovaní EÚ a Článok 5

(pôvodný článok 5 ZES)

1. Vymedzenie právomocí Únie sa spravuje zásadou prenesenia právomocí. Vykonávanie

právomocí Únie sa spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality.

2. Podľa zásady prenesenia právomocí Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli

členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Právomoci, ktoré na Úniu

neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov.

3. Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len

v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo

dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo

účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity

a proporcionality. Národné parlamenty zabezpečujú dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade

s postupom ustanoveným v uvedenom protokole.

4. Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je

nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu proporcionality v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad

subsidiarity a proporcionality.

 

 

2. Ten-T Priamy finančný nástroj

 

Právny základ

 

 Politiky EÚ, transeurópskych sietí (TEN) - v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií - existujú od roku 1993. Sú založené na hlave XVI, články 170 - 172, Zmluvy o fungovaní Európskej únie. TEN má umožniť fungovanie vnútorného trhu, prepojiť európske regióny medzi sebou navzájom a spojiť Európu s inými časťami sveta. V podstate možno povedať, vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí si kladie za cieľ prepojiť národné siete infraštruktúry a zabezpečenie interoperability (tj. stanovenie noriem, ktoré odstránia technické prekážky).

 

Hlavným celoeurópskym nástrojom politiky 'sú nasledujúce:

 

Pokyny Únie, ktoré stanovuje ciele, priority a načrtávajú opatrenia na vytvorenie a rozvoj sietí, ktorý by vytváral rámec pre určenie projektov spoločného záujmu.

 

Fond EÚ infraštruktúra na podporu projektov spoločného záujmu. Tieto projekty sú pripravované a realizované v súlade s princípom subsidiarity a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a postupmi členských štátov, na ktorých  sú umiestnené projekty.

V sektore dopravy, prvé hlavné smery boli prijaté Európskym parlamentom a Radou v roku 1996; Prvá úprava pre financovanie z EÚ, prijali v roku 1995. politiky TEN-T majú dnes rastúci význam , na pozadí troch významných rozšíreniach a vyvíjajúcej sa ekonomickej a politickej situácie počas svojich 20 rokov existencie. Podstatné preskúmanie politik sa začali v roku 2009 a viedli k nový legislatívny rámcom, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2014. Súčasná ustanovenia stanovuju rámec rozvoja politiky v oblasti dopravy až na obdobie 2030/2050:

 

smery TEN-T

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1315/2013

z 11. decembra 2013

o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ

(Text s významom pre EHP)

 

Komisia delegovaný Komisie (EÚ) č 473/2014 zo 17. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č 1315/2013 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o doplnenie prílohy III s novými informačných mapách

 

 

Ďalej len "prepojenie Európy" upravuje financovanie zo strany EÚ v odvetví dopravy, energetiky a telekomunikácií v priebehu obdobia 2014 - 2020:

 

Nariadenie CEF :

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1316/2013

z 11. decembra 2013

o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010

(Text s významom pre EHP)

 

Článok 7

Oprávnenosť a podmienky finančnej pomoci

1.   Oprávnené na podporu prostredníctvom finančnej pomoci Únie vo forme grantov, nástrojov obstarávania a finančných nástrojov sú len opatrenia, ktoré prispievajú k projektom spoločného záujmu podľa nariadení (EÚ) č. 1315/2013 a (EÚ) č. 347/2013 a nariadenia o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, a opatrenia na podporu programu.

2.   V sektore dopravy sú oprávnené na podporu prostredníctvom finančnej pomoci Únie vo forme obstarávania a finančných nástrojov podľa tohto nariadenia len opatrenia, ktoré prispievajú k projektom spoločného záujmu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1315/2013, a činnosti na podporu programu. Na finančnú pomoc Únie vo forme grantov podľa tohto nariadenia sú oprávnené len tieto opatrenia:

a)

opatrenia, ktorými sa realizuje základná sieť v súlade s kapitolou III nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 vrátane zavádzania nových technológií a inovácií v súlade s článkom 33 uvedeného nariadenia, a projekty a horizontálne priority stanovené v časti I prílohy I k tomuto nariadeniu;

 

b)

opatrenia, ktorými sa realizuje súhrnná sieť v súlade s kapitolou II nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, keď takéto opatrenia prispievajú k premosteniu chýbajúcich prepojení, uľahčeniu cezhraničných dopravných tokov alebo odstráneniu úzkych miest a tiež keď takéto opatrenia prispievajú k rozvoju základnej siete alebo prepojeniu koridorov základnej siete, alebo keď takéto opatrenia prispievajú k zavádzaniu ERTMS na hlavných trasách koridorov železničnej nákladnej dopravy podľa prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 913/2010 až do stropu 5 % finančného krytia pre sektor dopravy podľa článku 5 tohto nariadenia;

 

c)

štúdie na projekty spoločného záujmu ako sú vymedzené v článku 8 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

 

d)

štúdie na cezhraničné prioritné projekty ako sú vymedzené v prílohe III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 661/2010/EÚ (22);

 

e)

opatrenia podporujúce projekty spoločného záujmu ako sú vymedzené v článku 8 ods. 1 písm. a), d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

 

f)

opatrenia, ktorými sa realizuje dopravná infraštruktúra v uzloch základnej siete vrátane mestských uzlov ako sú vymedzené v článku 41 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

 

g)

opatrenia podporujúce systémy telematických aplikácií v súlade s článkom 31 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

 

h)

opatrenia podporujúce služby nákladnej dopravy v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

 

i)

opatrenia na zníženie hluku zo železničnej nákladnej dopravy, a to aj úpravou existujúcich koľajových vozidiel, okrem iného v spolupráci so železničným sektorom;

 

j)

opatrenia na podporu programu;

 

k)

opatrenia, ktorými sa realizuje bezpečná a zabezpečená infraštruktúra v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

 

l)

opatrenia podporujúce námorné diaľnice podľa článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

Opatrenia súvisiace s dopravou, ktoré zahŕňajú cezhraničný úsek alebo časť takéhoto úseku, sú oprávnené získať finančnú pomoc Únie, len ak existuje písomná dohoda medzi dotknutými členskými štátmi alebo dotknutými členskými štátmi a tretími krajinami týkajúca sa dokončenia cezhraničného úseku.

3.   V sektore energetiky sú všetky opatrenia, ktorými sa realizujú tie projekty spoločného záujmu, ktoré sa týkajú prioritných koridorov a oblastí uvedených v časti II prílohy k tomuto nariadeniu a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013, ako aj činnosti na podporu programu, sú oprávnené na finančnú pomoc Únie vo forme finančných nástrojov, obstarávaní a grantov podľa tohto nariadenia.

S cieľom umožniť najefektívnejšie využitie rozpočtu Únie na posilnenie multiplikačného efektu finančnej pomoci Únie a vždy, keď je to vhodné, poskytne Komisia finančnú pomoc prioritne vo forme finančných nástrojov, a to v závislosti od odozvy na trhu a pri dodržaní stropu pre použitie finančných nástrojov v súlade s článkom 14 ods. 2 a článkom 21 ods. 4.

4.   V sektore telekomunikácií sú oprávnenými na získanie finančnej pomoci Únie podľa tohto nariadenia všetky opatrenia, ktorými sa realizujú projekty spoločného záujmu, a opatrenia na podporu programu, stanovené v nariadení o usmerneniach pre transeurópske siete v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry a spĺňajúce kritériá stanovené na základe uvedeného nariadenia:

a)

generické služby, platformy základných služieb a opatrenia na podporu programu sa financujú prostredníctvom grantov a/alebo obstarávania;

 

b)

opatrenia v oblasti širokopásmových sietí sa financujú prostredníctvom finančných nástrojov;

5.   Opatrenia so synergiami medzi sektormi, ktoré prispievajú k projektom spoločného záujmu oprávneným na základe aspoň dvoch nariadení uvedených v článku 2 ods. 1, sú oprávnené na získanie finančnej pomoci na základe tohto nariadenia na účely multisektorových výziev na predkladanie návrhov podľa článku 17 ods. 7 len vtedy, ak možno prvky a náklady takéhoto opatrenia jasne oddeliť podľa sektorov v zmysle odsekov 2, 3 a 4 tohto článku.

KAPITOLA III

Granty

Článok 8

Formy grantov a oprávnené náklady

1.   Granty podľa tohto nariadenia môžu nadobúdať formy uvedené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

V pracovných programoch uvedených v článku 17 tohto nariadenia sa ustanovia formy grantov, ktoré sa môžu používať na financovanie príslušných opatrení.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, môžu byť výdavky na opatrenia vyplývajúce z projektov začlenených do prvého viacročného programu a ročných pracovných programov oprávnené od 1. januára 2014.

3.   Oprávnené môžu byť len výdavky, ktoré vznikli v členských štátoch s výnimkou prípadov, keď sa projekt spoločného záujmu týka územia jednej alebo viacerých tretích krajín a keď je opatrenie nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov daného projektu.

4.   Náklady na zariadenia a infraštruktúru, s ktorými príjemca zaobchádza ako s kapitálovými nákladmi, môžu byť oprávnené až do svojej plnej výšky.

5.   Výdavky súvisiace s environmentálnymi štúdiami o ochrane životného prostredia a o súlade s príslušným právom Únie môžu byť oprávnené.

6.   Výdavky súvisiace s kúpou pozemkov nepredstavujú oprávnené náklady s výnimkou finančných prostriedkov presunutých z Kohézneho fondu v sektore dopravy v súlade s nariadením,ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde.

7.   Oprávnené náklady zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v súlade s článkom 126 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Pokiaľ ide o 11 305 500 000 EUR presunutých z Kohézneho fondu, ktoré sa majú použiť v členských štátoch oprávnených na čerpanie prostriedkov z Kohézneho fondu, pravidlá oprávnenosti týkajúce sa DPH sú tie, ktoré sa uplatňujú na Kohézny fond uvedený v nariadení, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde.

8.   Pravidlá oprávnenosti nákladov, ktoré vznikli príjemcom, sa primerane vzťahujú aj na náklady, ktoré vznikli implementačným subjektom.

Článok 9

Podmienky účasti

1.   Návrhy predkladá jeden alebo viac členských štátov alebo po dohode s príslušnými členskými štátmi medzinárodné organizácie, spoločné podniky alebo verejné alebo súkromné podniky či subjekty zriadené v členských štátoch.

2.   Návrhy môžu predkladať subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov za podmienky, že ich zástupcovia majú právomoc prevziať právne záväzky v ich mene a poskytnúť záruku na ochranu finančných záujmov Únie rovnocennú záruke poskytovanej právnickými osobami.

3.   Návrhy predložené fyzickými osobami nie sú oprávnené.

4.   Tretie krajiny a subjekty zriadené v tretích krajinách sa môžu podieľať na opatreniach prispievajúcich k projektom spoločného záujmu, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov daného projektu spoločného záujmu a ak je ich účasť riadne odôvodnená.

Nesmú získavať finančnú pomoc na základe tohto nariadenia okrem prípadov, keď je to nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov daného projektu spoločného záujmu.

5.   Viacročné a ročné pracovné programy uvedené v článku 17 môžu obsahovať dodatočné špecifické pravidlá týkajúce sa podávania návrhov.

Článok 10

Miery financovania

1.   Okrem prípadov uvedených v nariadení (EÚ) č. 966/2012 sa návrhy vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov založených na pracovných programoch uvedených v článku 17 tohto nariadenia.

2.   V sektore dopravy suma finančnej pomoci Únie neprekročí:

a)

v prípade grantov na štúdie 50 % oprávnených nákladov;

 

b)

v prípade grantov na stavebné práce týkajúce sa:

i)

železničných sietí a cestných sietí v prípade členských štátov, ktoré na svojom území nemajú železničnú sieť, alebo v prípade členského štátu alebo jeho časti s izolovanou sieťou bez diaľkovej železničnej nákladnej dopravy: 20 % oprávnených nákladov; miera financovania sa môže zvýšiť maximálne na 30 % pre opatrenia zamerané na úzke miesta a na 40 % pre opatrenia súvisiace s cezhraničnými úsekmi a opatrenia zlepšujúce interoperabilitu železníc;

 

ii)

v prípade vnútrozemských vodných ciest: 20 % oprávnených nákladov; miera financovania sa môže zvýšiť maximálne na 40 % pre opatrenia zamerané na úzke miesta a maximálne na 40 % pre opatrenia súvisiace s cezhraničnými úsekmi;

 

iii)

v prípade vnútrozemskej dopravy prepojenia na multimodálne logistické platformy a ich rozvoj vrátane prepojení na vnútrozemské a námorné prístavy a letiská, ako aj rozvoj prístavov: 20 % oprávnených nákladov;

 

iv)

v prípade opatrení na zníženie hluku zo železničnej nákladnej dopravy, a to aj úpravou existujúcich koľajových vozidiel: 20 % oprávnených nákladov do súhrnného stropu vo výške 1 % rozpočtových prostriedkov podľa článku 5 ods. 1 písm. a);

 

v)

v prípade lepšej dostupnosti dopravnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím: 30 % oprávnených nákladov na adaptačné práce, ktoré v žiadnom prípade neprekročia 10 % celkových oprávnených nákladov na práce;

 

vi)

v prípade opatrení na podporu nových technológií a inovácií pre všetky druhy dopravy: 20 % oprávnených nákladov;

 

vii)

v prípade opatrení na podporu cezhraničných cestných úsekov: 10 % oprávnených nákladov;

 

c)

v prípade grantov na systémy a služby telematických aplikácií:

i)

v prípade pozemných komponentov ERTMS, systému SESAR, RIS a VTMIS: 50 % oprávnených nákladov;

 

ii)

v prípade pozemných komponentov ITS pre sektor cestnej dopravy: 20 % oprávnených nákladov;

 

iii)

v prípade palubných komponentov ERTMS: 50 % oprávnených nákladov;

 

iv)

v prípade palubných komponentov systému SESAR, RIS, VTMIS a ITS pre sektor cestnej dopravy: 20 % oprávnených nákladov do súhrnného stropu vo výške 5 % rozpočtových zdrojov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a);

 

v)

v prípade opatrení na podporu rozvoja námorných diaľnic: 30 % oprávnených nákladov.

Komisia vytvorí podmienky priaznivé pre tvorbu projektov zahŕňajúcich námorné diaľnice s tretími krajinami;

 

vi)

v prípade iných systémov telematických aplikácií, ako sú tie, ktoré sú uvedené v bodoch i) až iv) vyššie, služieb nákladnej dopravy a bezpečných parkovísk na základnej cestnej sieti: 20 % oprávnených nákladov.

3.   V sektore energetiky objem finančnej pomoci Únie neprekročí 50 % oprávnených nákladov na štúdie a/alebo stavebné práce. Miera financovania sa môže zvýšiť maximálne na 75 % pri opatreniach, ktoré vychádzajú z dokumentov uvedených v článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 347/2013 a ktoré poskytujú vysokú úroveň regionálnej bezpečnosti zásobovania alebo bezpečnosti zásobovania v celej Únii, posilňujú solidaritu Únie alebo predstavujú vysoko inovačné riešenia.

4.   V sektore telekomunikácií suma finančnej pomoci Únie neprekročí:

a)

v prípade opatrení v oblasti generických služieb: 75 % oprávnených nákladov;

 

b)

v prípade horizontálnych opatrení vrátane mapovania infraštruktúry, partnerských programov (twinning) a technickej pomoci: 75 % oprávnených nákladov.

Základné služby sa zvyčajne financujú na základe obstarávania. Vo výnimočných prípadoch sa môžu financovať z grantu pokrývajúceho až 100 % oprávnených nákladov bez toho, aby bola dotknutá zásada spolufinancovania.

5.   Miery financovania možno zvýšiť až o 10 percentuálnych bodov nad percentuálne hodnoty podľa odsekov 2, 3 a 4 v prípade opatrení so synergiami medzi najmenej dvoma sektormi, na ktoré sa vzťahuje NPE. Toto zvýšenie by sa nemalo uplatňovať na miery spolufinancovania uvedené v článku 11.

6.   Objem finančnej pomoci, ktorá sa má udeliť vybraným opatreniam, sa bude upravovať na základe analýzy nákladov a prínosov pre každý projekt, dostupnosti rozpočtových zdrojov Únie a potreby maximalizovať pákový efekt financovania Únie.

 

 

 

Ďalšie relevantné úkony , ktoré podporiť hlavné línie a CEF:

 

Oznámenie Komisie  : Vytváranie Core Network Transport: koridorov základnej siete a prepojenie Európy

 

Plánovací Metodika  pre dopravné prostriedky transeurópske siete (TEN-T)

 

2.1 Operačný program Doprava 2014/20 podľa Tent

 

 

OPII - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Riadiacim orgánom pre operačný program je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V súvislosti s podporou verejnej osobnej dopravy obsahuje Operačný program Integrovaná infraštruktúra nasledujúce prioritné osi:

 • Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
  • Špecifický cieľ 1.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
  • Špecifický cieľ 1.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)
 • Prioritná os 3 Verejná osobná doprava
  • Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
  • Špecifický cieľ 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
 • Prioritná os 5 Železničná infraštruktúra (mimo  TEN-T CORE).
  • Špecifický cieľ 5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE)
  • Špecifický cieľ 5.2 Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopra (mimo TEN-T CORE).

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) predstavuje programový

dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality.

 

Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby

pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej

infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

 

Základná sieť TEN-T

- D1 Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov – Košice – št. hr. SR/Ukrajina,

- D2 št. hr. SR/ČR – Kúty – Bratislava – št. hr. SR/Maďarsko,

- D3 Hričovské Podhradie – Čadca – Skalité – št. hr. SR/Poľsko,

- D4 št. hr. SR/Rakúsko – Jarovce,

- R3 Martin – Žiar nad Hronom – Zvolen – Krupina – Šahy – št. hr. SR/Maďarsko,

- R6 Beluša – Púchov – Lysá pod Makytou – št. hr SR/ČR.

Súhrnná sieť TEN-T

- R1 Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok,

- R2 Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice,

- R3 križovatka s D1 – Dolný Kubín – Trstená – št. hr. SR/Poľsko,

- R4 št. hr. SR/Poľsko – Svidník – Prešov – Košice – Milhosť – št. hr. SR/Maďarsko,

- R5 Svrčinovec – št. hr. SR/ČR,

- D4 Jarovce – Ivanka pri Dunaji – Záhorská Bystrica – križovatka s D2.

 

Podľa platnej Európskej Legislatívy, a vypracovaného OPII podľa uvedenej legislatívy, staré projekty ktoré boli vytendrované na základe poskytnutia Developerských služieb, zároveň malí byť financované z Štátneho rozpočtu. Sú neplatné a hrubo porušujú politiky EÚ a to za predpokladu že budú prefinancovávané z EÚ nástrojov, ak majú byť prefinancovováné z program TEN-T, ide o financovanie vo forme grantov kde je potrebné zachovať finančné pravidlá EÚ a Hospodársku súťaž spoločne s základným politickým kameňom EÚ ochranou jednotného trhu.

 

Právnym základom znamená čl.291 o fungovaní EÚ.

 

Článok 291

1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne

záväzných aktov Únie.

 

2. Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, tieto akty

zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležito odôvodnených prípadoch a v

prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii Rade.

 

3. Na účely odseku 2 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom

prostredníctvom nariadení vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu,

ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie.

 

4. V názve vykonávacích aktov sa uvádza slovo „vykonávacia“ alebo „vykonávacie“

 

HLAVA I

VNÚTORNÝ TRH

Článok 26

(pôvodný článok 14 ZES)

1. Únia prijíma opatrenia s cieľom vytvoriť vnútorný trh alebo zabezpečiť jeho fungovanie

v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv.

2. Vnútorný trh zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru,

osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv.

3. Rada na návrh Komisie stanoví usmernenia a podmienky nevyhnutné na zabezpečenie

vyváženého pokroku vo všetkých dotknutých odvetviach.

Jednotný trh.

 

Jednotný trh EÚ s tovarom sa skladá z 500 miliónov spotrebiteľov a 21 miliónov malých a stredných podnikov (MSP). Obchode v rámci vnútorného trhu má zásadný význam pre rast podnikov a vnútorných investícií. Hlavným cieľom Európskej komisie je zabezpečiť voľný pohyb tovaru v rámci trhu, a stanoviť vysoké bezpečnostné štandardy pre spotrebiteľov a ochrany životného prostredia.

 

 

V centre pozornosti: stratégia jednotného trhu

Dňa 28. októbra 2015 Európska komisia predstavila novú stratégiu jednotného trhu dodať hlbší a spravodlivejšieho jednotného trhu, ktorý bude prínosom pre spotrebiteľov a podniky.

 

V súlade s novými pravidlami pre verejné obstarávanie

 

S dnešnou lehota na vykonanie troch smerníc o verejnom obstarávaní a koncesiách prijatých pred dvoma rokmi, nové pravidlá platia, ktoré sú zásadne mení spôsob, akým členské štáty a orgány verejnej moci stráviť veľkú časť z 1,9 bilióna € použiť na európske verejné obstarávanie každý rok.

Vďaka novým smerniciam, budú verejné zákazky v Európe byť účinnejšie s múdrejšími pravidlami a digitalizácie. Orgány, ktoré sa už prechod k úsporám oblasti elektronického nákupu správy medzi 5% a 20%. Vzhľadom k veľkosti celkového trhu verejného obstarávania v EÚ, z ktorých každá 5% uložené mohol vrátiť približne 100 miliárd € do štátnej pokladnice.

Ale úspech novej právnej úpravy tiež závisí na jeho účinné presadzovanie v členských štátoch a na ochote 250 000 štátnych odberateľov v EÚ ťažiť z výhod digitálnej revolúcie, obmedziť byrokraciu a robiť nákupných procesov účinnejšie a podnikanie -friendly v prospech všetkých občanov.

Reforma verejných zákaziek zaviedla nové prvky v štyroch hlavných oblastiach:

1. Vyššia efektivita, viac eProcurement a ľahšie zapojenie MSP

·         Nové pravidlá, vrátane nového elektronického vlastného vyhlásenia o uchádzačovi, vydláždi cestu pre digitalizáciu verejných zákaziek, čo výrazne zvýši účinnosť systému verejného obstarávania a viesť k miliardám verejných úspor.

·         Obmedzením požiadaviek týkajúcich sa obratu a zavádza možnosť delenia ponúk na časti, je teraz jednoduchšie pre malé a stredné podniky (MSP), aby sa uchádzali o verejné zákazky . Okrem toho budú nové elektronické vlastné vyhlásenie prvom rade prinášať prospech malých a stredných podnikov.

2. Modernizácia verejnej služby a sekanie administratívne zaťaženie

·         Jednoduchšie postupy pre zadávatelia otvoria trh EÚ pre verejné obstarávanie sa zabránilo "kúpiť" národnej politiky a podporovať voľný pohyb tovaru a služieb. V dôsledku toho budú zadávatelia získať lepšiu hodnotu za peniaze. 

·         Väčšia flexibilita nových právnych predpisov je aj možnosť výberu najlepšia kvalita-pomer cena (hodnota za peniaze), pretože členské štáty majú možnosť vylúčiť cenu ako jediným kritériom pre udelenie 

·         Ak chcete podporiť inováciu vo verejnej správe, môžu zadávatelia spolupracovať s firmou (vybrané v konkurenčnom ponukovom konaní) vyvíjať inovatívny produkt, ktorý neexistuje na trhu.

·         Nové pravidlá pre c oncessions zvýši konkurenciu umožňuje členským štátom dosiahnuť lepšie zhodnotenie peňazí pri mobilizácii súkromného kapitálu a know-how na doplnenie verejných finančných prostriedkov a umožní nové investície do verejnej infraštruktúry. 

3. Riešenie spoločenských výziev prostredníctvom verejného obstarávania

·         Pomocou ich kúpnej sily k zvoliť spoločensky zodpovedné tovaru , môžu orgány verejnej správy boli príkladom a podporiť podniky, aby viac využívali sociálnych štandardov v riadenia, výroby a poskytovania služieb.

·         Čerstvé príležitosti boli tiež otvorený pre verejné orgány povzbudiť ekologické inovácie pomocou nových kritérií na zadanie uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré kladú väčší dôraz na ochranu životného prostredia.

4. Prevencia proti korupcii: Vytvorenie kultúru integrity a fair play

Nové smernice nastaviť správny rámec pre predchádzajúceho uverejnenia ponúk, jasným a nestranným technických špecifikácií, rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi vo všetkých fázach procesu, a objektívne hodnotenie ponúk.

Pozadie

Nové smernice prispejú k prioritám Junckerovej komisie z "hlbšie a spravodlivejšieho jednotného trhu" a "nový impulz v oblasti zamestnanosti, rast a investície". konkrétne: 

·         Nové pravidlá budú uľahčenie cezhraničného verejného obstarávania a podporovať voľný pohyb tovaru a služieb. Väčšia transparentnosť a zjednodušené postupy budú lomítko administratívne zaťaženie a uprednostňujú fair play a právnu istotu. To pomôže podporovať obchodné a spotrebiteľsky prívetivé prostredie a hlbšie a spravodlivejšieho jednotného trhu . 

·         Viac transparentné, spravodlivé a konkurenčné pravidlá povedie k zvýšeniu obchodných príležitostí, väčšia konkurencia, uľahčiť malým a stredným podnikom prístup na trhy verejného obstarávania a zvýšiť pracovné miesta, rast a investície .

Balíček verejného obstarávania takisto prispieva k komisie majú #REFIT lepšej regulácieprogramu. Existujúce pravidlá boli jednoduchšie, čím sa zvyšuje účinnosť systému Európy o verejnom obstarávaní.

Smernica 2014/24 / EÚ o verejnom obstarávaní

Smernica 2014/25 / EÚ o obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb 

 Smernica 2014/23 / EÚ o udeľovaní koncesií 

 

 

Súťaž podporuje spoločnosti ponúkať spotrebiteľom tovar a služby za najvýhodnejších podmienok. To podporuje efektívnosť a inovácie a znižuje ceny. Aby bola účinná, konkurencia núti firmy správať sa nezávisle na sebe, ale s výhradou konkurenčnému tlaku vyvíjanému ostatní.

Európska protimonopolné politika je vyvíjaný z dvoch centrálnych pravidiel stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie:

·         Po prvé, článok 101 Zmluvy o ES zakazuje dohody medzi dvoma alebo viacerými nezávislým subjektom trhu, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. Toto ustanovenie sa vzťahuje tak na horizontálne dohody (medzi skutočným alebo potenciálnym konkurentom, ktorí pôsobia na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca) a vertikálne dohody (medzi firmami pôsobiacimi na rôznych úrovniach, tj dohoda medzi výrobcom a jeho distribútora). Sú k dispozícii len obmedzené výnimky zo všeobecného zákazu. Najviac do očí bijúce príklad nezákonného rokovania v rozpore s článkom 101 je vytvorenie kartelu medzi konkurentmi, ktoré môžu zahŕňať stanovenie cien a / alebo rozdelení trhu.

·         Po druhé, článok 102 Zmluvy zakazuje firmy, ktoré nezaujímajú dominantné postavenie na danom trhu k zneužívaniu tohto postavenia, napríklad účtovaním neprimeraných cien, obmedzením výroby, alebo tým, že odmietne inovácie na úkor spotrebiteľov.

Komisia je oprávnená podľa zmluvy pre použitie týchto pravidiel a má rad vyšetrovacích právomocí na tento účel (napr inšpekcia u podnikateľských i nepodnikateľských priestor, písomných žiadostí o informácie, atď.) Komisia môže tiež uložiť pokuty podnikom, ktoré porušujú protimonopolných pravidiel EÚ. Hlavné pravidlá o postupoch sú uvedené v nariadení Rady (ES) 1/2003. Čítajte viac o:

·         Tieto postupy pre prípady protisúťažného konania

·         Tieto postupy pre zneužitie dominantného postavenia prípadov

·         Medzi kľúčových aktérov a kontroly a rovnováhy v konaní o uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ 

Vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže (NCA) sú oprávnené použiť články 101 a 102 Zmluvy plne zabezpečiť, aby nebola narušená hospodárska súťaž alebo obmedzené. Vnútroštátne súdy môžu tiež použiť tieto predpisy na ochranu individuálnych práv, ktoré občanom zmluvou. V nadväznosti na tieto úspechy sa oznámenie o desaťročia protimonopolného presadzovania identifikovať ďalšie oblasti vytvoriť spoločný priestor súťažné presadzovania práva v EÚ.

Ako súčasť celkového presadzovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, Komisia tiež vyvinula a implementovala politiku o uplatňovaní práva hospodárskej súťaže EÚ na žaloby o náhradu škody na vnútroštátne súdy . To tiež spolupracuje s vnútroštátnymi súdmi , aby zabezpečili, že pravidlá hospodárskej súťaže EÚ sú uplatňované súdržne v celej EÚ.

 Postupy pre prípady protisúťažného konania

 

Zákroky proti konkurenčných dohôd

(Článok 101 prípadov ZFEÚ)

 

Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje dohody medzi podnikmi, ktoré vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže v EÚ, a ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi (protisúťažných dohôd). Patrí medzi ne napríklad stanovenie cien a rozdelenie trhu kartelov. protisúťažných dohôd sú zakázané bez ohľadu na to, či sú uzatvárané medzi spoločnosťami, ktoré pôsobia na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca (horizontálne dohody), alebo na rôznych úrovniach (vertikálne dohody).

 

Článok 101 môže byť aplikovaný u Európskej komisie alebo orgány hospodárskej súťaže členských štátov EÚ. Podrobnosti o použití článku 101 možno nájsť v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné).

 

Ako prípad začína

Článok 101 prípady môžu pochádzať z: 1) sťažnosť, 2) Začatie vyšetrovania z vlastnej iniciatívy, alebo 3) žiadosť o zhovievavosť od jedného z účastníkov kartelu. V rámci programu Komisie o zhovievavosti, prvý podnik predložiť dôkazy, že je postačujúce, aby Komisia buď začať inšpekciu či umožniť, aby zistila porušenie obdrží úplné oslobodenie od pokuty (celková imunita). Keď to platí pre imunitu, firma tiež musí ukončiť svoju účasť na porušení. Firmy, že prístup Komisie neskôr a ktoré prispievajú skutočnú pridanú hodnotu k šetreniu, majú nárok na zníženie pokuty, podliehajú rovnakému prebiehajúcej spolupráce ako pre prijímanie žiadostí.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 101 sú podrobne uvedené v nariadení pre ochranu hospodárskej súťaže. Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť. V prípadoch kartelov, v prípade, že prípad sa musí sledovať, Komisia rozhodne, či je alebo nie je tento prípad je vhodné pre konanie o urovnaní.

 

Fakty: protimonopolné konanie článok 101

  

protimonopolné

Postupy v protisúťažných dohôd

(Článok 101 prípadov ZFEÚ)

 

Prehľad Postupy: protisúťažného konania Postupy: zneužitie dominantného postavenia

 

Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje dohody medzi podnikmi, ktoré vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže v EÚ, a ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi (protisúťažných dohôd). Patrí medzi ne napríklad stanovenie cien a rozdelenie trhu kartelov. protisúťažných dohôd sú zakázané bez ohľadu na to, či sú uzatvárané medzi spoločnosťami, ktoré pôsobia na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca (horizontálne dohody), alebo na rôznych úrovniach (vertikálne dohody).

 

Článok 101 môže byť aplikovaný u Európskej komisie alebo orgány hospodárskej súťaže členských štátov EÚ. Podrobnosti o použití článku 101 možno nájsť v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné).

 

Ako prípad začína

Článok 101 prípady môžu pochádzať z: 1) sťažnosť, 2) Začatie vyšetrovania z vlastnej iniciatívy, alebo 3) žiadosť o zhovievavosť od jedného z účastníkov kartelu. V rámci programu Komisie o zhovievavosti, prvý podnik predložiť dôkazy, že je postačujúce, aby Komisia buď začať inšpekciu či umožniť, aby zistila porušenie obdrží úplné oslobodenie od pokuty (celková imunita). Keď to platí pre imunitu, firma tiež musí ukončiť svoju účasť na porušení. Firmy, že prístup Komisie neskôr a ktoré prispievajú skutočnú pridanú hodnotu k šetreniu, majú nárok na zníženie pokuty, podliehajú rovnakému prebiehajúcej spolupráce ako pre prijímanie žiadostí.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 101 sú podrobne uvedené v nariadení pre ochranu hospodárskej súťaže. Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť. V prípadoch kartelov, v prípade, že prípad sa musí sledovať, Komisia rozhodne, či je alebo nie je tento prípad je vhodné pre konanie o urovnaní (pozri "Vyrovnanie" nižšie).

 

top

 

Oznámenie námietok a rozhodnutia o zákaze

V prípade, že hĺbkové vyšetrovanie potvrdzuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže Komisie, oznámenie námietok (SO) popisovať obavy Komisie je zaslaná príslušných spoločností.

 

Práva obhajoby: zabezpečiť objektívne výsledok, strany sú uvedené určité práva na obhajobu. Oni majú nárok na prístup k spisu - to znamená, že môžete vidieť všetky non-dôverných dokumentov zo vyšetrovanie Komisie. Obe strany potom môže odpovedať na SN písomne ​​do určitým oneskorením. Môžu tiež požiadať o ústne vypočutie, ktoré sa vykonáva nezávislým vypočutie. Po preskúmaní argumentov oboch strán, Komisia vyhodnotí a niekedy opustí (časť) jeho počiatočné námietky a môže sa rozhodnúť prípad uzavrieť.

 

Ak nie sú obavy Komisie - alebo len čiastočne rozptýlil - Pripravuje rozhodnutia zakazujúce zisteného porušenia (podľa článku 7 nariadenia o antitrustové pravidlá). Tento návrh je potom predložený poradný výbor zložený zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. To poskytuje konečnú kontrolu návrhu rozhodnutia. Ak sú navrhované pokuty v návrhu rozhodnutia, Poradný výbor sa schádza druhýkrát konkrétne diskutovať o nich. A konečne, je návrh predložený zboru komisárov, ktorá prijíma rozhodnutia.

 

Článok 9 rozhodnutia o záväzkoch

Alternatívne k rozhodnutiu o zákaze, Komisia môže prijať rozhodnutie o záväzku podľa článku 9 nariadenia 1/2003. Jedná sa o rýchly spôsob, ako obnoviť efektívnu konkurenciu na trhu. Na základe rozhodnutia záväzky, Komisia nemá k záveru o existencii porušenia antitrustových pravidiel a neznamená pokuty. To vyjadruje obavy o hospodársku súťaž a strany môžu predložiť záväzky k riešeniu týchto problémov. V prípade, že Komisia po konzultácii s účastníkmi trhu, nájde tieto záväzky postačujúce, urobí rozhodnutie, aby boli právne záväzné.

 

Tieto záväzky sú zvyčajne v mieste pre určité časové obdobie, a ak by spoločnosti poruší im, že môže byť uložená pokuta.

 

pokuty

Spoločnosť, ktorá sa podieľala na protisúťažné dohody, a preto porušila právo hospodárskej súťaže možno musieť zaplatiť pokutu. politiku v oblasti pokút Komisia je zameraná na trest a zastrašovanie. Pokuty v závislosti od závažnosti a dĺžky trvania porušenia. Sú vypočítané na základe rámci súboru všeobecných zásad naposledy revidovanej v roku 2006.

 

Východiskovým bodom pre pokuty je percento ročného obratu danej spoločnosti predmetného na porušovaní produktu (až 30%). Tá sa potom vynásobí počtom rokov a mesiacov trvajúce porušovanie. Niektoré priťažujúce okolnosti (napr. Opakovanie páchateľa), alebo poľahčujúce okolnosti (napr. Obmedzené zapojenie) sa môže zvýšiť alebo znížiť pokutu. V prípadoch kartelov, pokuta sa zvýši o sumu jednorazovo zodpovedá 15-25% z hodnoty tržieb jeden rok ako ďalší odstrašujúci prostriedok. Maximálna úroveň pokuty je obmedzená na 10% z celkového ročného obratu spoločnosti.

 

Právo na odvolanie

Adresy rozhodnutie Komisie majú právo sa odvolať na Všeobecný súd Európskej únie, aby zmenil alebo zrušil rozhodnutie. Súd môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť pokutu uloženú Komisiou.

Rozsudky Všeobecného súdu možno odvolať na Európsky súdny dvor (ESD) neúspešná strana (takže Komisia môže byť tiež navrhovateľ). Avšak, táto odvolanie na Súdny dvor sú obmedzené na otázky iba právom.

osada

V prípadoch kartelov, Komisia alebo sa strany môžu navrhnúť riešenia. Komisia môže odmietnuť vysporiadanie trasu pre prípady, ktoré nie sú vhodné. V prípadoch narovnanie strany uznávajú vopred svoju účasť na karteli, čo má za následok rýchlejšie riadenie a zníženie o až 10% pokút. Komisia predkladá stranám dôkazy a informuje ich o svojich záveroch týkajúcich sa dĺžky trvania, závažnosti, zodpovednosti a predpokladanej pokuty. Obe strany musia urobiť ústne alebo písomné podania potvrdzujúce ich zodpovednosť a o tom, že akceptujú vyhlásenie Komisie o námietkach. Konanie o urovnaní umožní Komisii prijímať rýchlejšie, efektívnejšie rozhodovanie a alokáciu zdrojov ostatných prípadoch.

Nároky poškodených na náhradu škody

Každý občan alebo podnik, ktorý utrpí škodu v dôsledku porušenia pravidiel hospodárskej súťaže EÚ nárok na náhradu škody od strany, ktorá ju spôsobila. To znamená, že obete porušenia pravidiel hospodárskej súťaže môže podať žalobu na náhradu škody na vnútroštátne súdy. V prípade, že Komisia prijala rozhodnutie o zákaze, pokiaľ ide o porušenie predpisov, toto rozhodnutie môže byť použitý pred vnútroštátnymi súdmi, aby preukázal, že rokovania došlo, a bolo nezákonné.

 

 

Postupy pre zneužitie dominantného postavenia prípadov

 

 

Protimonopolný postupy zneužitia dominantného postavenia

(Článok 102 prípadov ZFEÚ)

 

Článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje zneužívajúce správanie spoločností, ktoré majú dominantné postavenie na určitom trhu.

 

Článok 102 prípadom zaoberá Európska komisia alebo vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž môže pochádzať buď na základe sťažnosti alebo prostredníctvom začatia vyšetrovania z vlastnej iniciatívy.

 

posudzovanie dominancie

Prvým krokom Komisie v článku 102 šetrenia je posúdiť, či má predmetný podnik dominantné postavenie, alebo nie.

 

Vymedzenie relevantného trhu je nevyhnutná pre posúdenie dominantného postavenia, pretože dominantné postavenie môže existovať len na určitom trhu. Pred posúdením dominantného postavenia, Komisia definuje trh produktu a geografický trh.

 

trh výrobku: relevantný trh výrobok je vyrobený zo všetkých produktov / služieb, ktoré spotrebiteľ považuje za náhradou za seba vzhľadom k svojim vlastnostiam, ich cien a ich zamýšľaného použitia.

Geografický trh: relevantný geografický trh je oblasť, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže pre daný produkt je homogénny.

podiely na trhu sú užitočným prvý údaj o význame každého podniku na trhu v porovnaní s ostatnými. Názor Komisie je, že čím vyšší podiel na trhu, a čím dlhšia je doba, po ktorú je držaný, tým väčšia je pravdepodobnosť, že má byť predbežný údaj o dominanciu. Pokiaľ má spoločnosť podiel na trhu menej ako 40%, je nepravdepodobné, že by dominantný.

 

Komisia tiež berie do úvahy iné faktory vo svojom hodnotení dominantného postavenia, vrátane ľahkosť, s ktorou môžu ostatné spoločnosti vstúpi na trh - či existujú nejaké prekážky tejto situácie; Existencia vyrovnávacej kúpnej sily; celková veľkosť a sila firmy a jej zdrojov a do akej miery je obsiahnutá v niekoľkých úrovniach dodávateľského reťazca (vertikálna integrácia).

 

Čo je to týranie?

Ak chcete byť v dominantnom postavení nie je samo o sebe nezákonné. Dominantné spoločnosť je oprávnený súťažiť na základe zásluh, ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Avšak, dominantná spoločnosť má osobitnú zodpovednosť zabezpečiť, aby jej správanie nenarúša hospodársku súťaž. Ako príklady správania, ktoré môže predstavovať zneužitie patrí: požiadavka, aby kupujúci kúpiť všetky jednotky určitého produktu len z dominantnej spoločnosti (výhradný nákup); stanovovania cien na úrovni stratové (predácie); odmieta dodávať vstup nepostrádateľný pre hospodársku súťaž v pridruženom trhu; nabíjanie premrštené ceny.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 102 sú podrobne uvedené v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné). Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť.

 

Oznámenie námietok a článku 7 rozhodnutia o zákaze

V nadväznosti na skúmanie, Komisia môže vydať oznámenie námietok (SO). Tento dokument informuje strany o námietky Komisie predložené proti nim. To dáva spoločnostiam možnosť vykonávať svoje práva na obhajobu.

 

Práva obhajoby: zabezpečiť objektívne výsledok, strany sú uvedené určité práva na obhajobu. Oni majú nárok na prístup k spisu - to znamená, že môžete vidieť všetky non-dôverných dokumentov zo vyšetrovanie Komisie. Obe strany potom môže odpovedať na SN písomne ​​do určitým oneskorením. Môžu tiež požiadať o ústne vypočutie, ktoré sa vykonáva nezávislým vypočutie. Po preskúmaní argumentov oboch strán, Komisia vyhodnotí a niekedy opustí (časť) jeho počiatočné námietky a môže sa rozhodnúť prípad uzavrieť.

 

Ak nie sú obavy Komisie - alebo len čiastočne rozptýlil - Pripravuje rozhodnutia zakazujúce zisteného porušenia (podľa článku 7 nariadenia o antitrustové pravidlá). Tento návrh je potom predložený poradný výbor zložený zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. To poskytuje konečnú kontrolu návrhu rozhodnutia. Ak sú navrhované pokuty v návrhu rozhodnutia, Poradný výbor sa schádza druhýkrát konkrétne diskutovať o nich. A konečne, ak sa predloží kolégia komisárov, ktorá prijíma rozhodnutia.

 

Fakty: protimonopolné konanie článok 102

  

protimonopolné

Protimonopolný postupy zneužitia dominantného postavenia

(Článok 102 prípadov ZFEÚ)

 

Prehľad Postupy: protisúťažného konania Postupy: zneužitie dominantného postavenia

 

Článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje zneužívajúce správanie spoločností, ktoré majú dominantné postavenie na určitom trhu.

 

Článok 102 prípadom zaoberá Európska komisia alebo vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž môže pochádzať buď na základe sťažnosti alebo prostredníctvom začatia vyšetrovania z vlastnej iniciatívy.

 

posudzovanie dominancie

Prvým krokom Komisie v článku 102 šetrenia je posúdiť, či má predmetný podnik dominantné postavenie, alebo nie.

 

Vymedzenie relevantného trhu je nevyhnutná pre posúdenie dominantného postavenia, pretože dominantné postavenie môže existovať len na určitom trhu. Pred posúdením dominantného postavenia, Komisia definuje trh produktu a geografický trh.

 

trh výrobku: relevantný trh výrobok je vyrobený zo všetkých produktov / služieb, ktoré spotrebiteľ považuje za náhradou za seba vzhľadom k svojim vlastnostiam, ich cien a ich zamýšľaného použitia.

Geografický trh: relevantný geografický trh je oblasť, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže pre daný produkt je homogénny.

podiely na trhu sú užitočným prvý údaj o význame každého podniku na trhu v porovnaní s ostatnými. Názor Komisie je, že čím vyšší podiel na trhu, a čím dlhšia je doba, po ktorú je držaný, tým väčšia je pravdepodobnosť, že má byť predbežný údaj o dominanciu. Pokiaľ má spoločnosť podiel na trhu menej ako 40%, je nepravdepodobné, že by dominantný.

 

Komisia tiež berie do úvahy iné faktory vo svojom hodnotení dominantného postavenia, vrátane ľahkosť, s ktorou môžu ostatné spoločnosti vstúpi na trh - či existujú nejaké prekážky tejto situácie; Existencia vyrovnávacej kúpnej sily; celková veľkosť a sila firmy a jej zdrojov a do akej miery je obsiahnutá v niekoľkých úrovniach dodávateľského reťazca (vertikálna integrácia).

 

Čo je to týranie?

Ak chcete byť v dominantnom postavení nie je samo o sebe nezákonné. Dominantné spoločnosť je oprávnený súťažiť na základe zásluh, ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Avšak, dominantná spoločnosť má osobitnú zodpovednosť zabezpečiť, aby jej správanie nenarúša hospodársku súťaž. Ako príklady správania, ktoré môže predstavovať zneužitie patrí: požiadavka, aby kupujúci kúpiť všetky jednotky určitého produktu len z dominantnej spoločnosti (výhradný nákup); stanovovania cien na úrovni stratové (predácie); odmieta dodávať vstup nepostrádateľný pre hospodársku súťaž v pridruženom trhu; nabíjanie premrštené ceny.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 102 sú podrobne uvedené v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné). Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť.

 

Oznámenie námietok a článku 7 rozhodnutia o zákaze

V nadväznosti na skúmanie, Komisia môže vydať oznámenie námietok (SO). Tento dokument informuje strany o námietky Komisie predložené proti nim. To dáva spoločnostiam možnosť vykonávať svoje práva na obhajobu.

 

Práva obhajoby: zabezpečiť objektívne výsledok, strany sú uvedené určité práva na obhajobu. Oni majú nárok na prístup k spisu - to znamená, že môžete vidieť všetky non-dôverných dokumentov zo vyšetrovanie Komisie. Obe strany potom môže odpovedať na SN písomne ​​do určitým oneskorením. Môžu tiež požiadať o ústne vypočutie, ktoré sa vykonáva nezávislým vypočutie. Po preskúmaní argumentov oboch strán, Komisia vyhodnotí a niekedy opustí (časť) jeho počiatočné námietky a môže sa rozhodnúť prípad uzavrieť.

 

Ak nie sú obavy Komisie - alebo len čiastočne rozptýlil - Pripravuje rozhodnutia zakazujúce zisteného porušenia (podľa článku 7 nariadenia o antitrustové pravidlá). Tento návrh je potom predložený poradný výbor zložený zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. To poskytuje konečnú kontrolu návrhu rozhodnutia. Ak sú navrhované pokuty v návrhu rozhodnutia, Poradný výbor sa schádza druhýkrát konkrétne diskutovať o nich. A konečne, ak sa predloží kolégia komisárov, ktorá prijíma rozhodnutia.

 

top

 

Článok 9 rozhodnutia o záväzkoch

Alternatívne môže Komisia prijať rozhodnutie o záväzku podľa článku 9 nariadenia 1/2003. Jedná sa o rýchly spôsob, ako obnoviť efektívnu konkurenciu na trhu. Na základe rozhodnutia záväzky, Komisia nemusí preukázať, že došlo k porušeniu antitrustových pravidiel a neznamená pokuty. To vyjadruje obavy a strany môžu predložiť záväzky k riešeniu týchto problémov. V prípade, že Komisia po konzultácii s účastníkmi trhu, nájde tieto záväzky postačujúce, urobí rozhodnutie, aby boli právne záväzné.

 

Tieto záväzky sú obvykle platí po určitú dobu, ale ak by spoločnosti poruší im, že môže byť uložená pokuta.

 

pokuty

Firma, ktorá sa zapojila do protisúťažného správania, a tak porušil právo hospodárskej súťaže môže byť predmetom pokút uložených Komisiou na základe nariadenia 1/2003. politiku v oblasti pokút Komisia je zameraná na trest a zastrašovanie. Pokuty v závislosti od závažnosti a dĺžky trvania porušenia. Sú vypočítané na základe rámci súboru všeobecných zásad naposledy revidovanej v roku 2006.

 

Východiskovým bodom pre pokuty je percento ročného predaja spoločnosti predmetného na porušovaní produktu (až 30%). Tá sa potom vynásobí počtom rokov a mesiacov trvajúce porušovanie. Pokuta môže byť zvýšená (napríklad opakovanie páchateľa) alebo zníženie (napr. Obmedzené zapojenie). Maximálna úroveň pokuty je obmedzená na 10% z celkového ročného obratu spoločnosti.

 

 

3.1 Rozhodnutie Komisie o porušovaní - Sledovanie uplatňovania práva Únie - výročné  správy - finančné sankcie.

 

Konania o porušení povinnosti :

 

Včasné riešenie

Ak Komisia sama zistí možné porušenie právnych predpisov EÚ alebo sa o ňom dozvie na základe sťažnosti, usiluje sa v spolupráci s predmetným členským štátom problém rýchlo vyriešiť prostredníctvom štruktúrovaného dialógu (EU Pilot).

Členské štáty môžu poskytnúť ďalšie skutkové alebo právne informácie o potenciálnych prípadoch porušenia práva Únie – cieľom je nájsť rýchle riešenie v súlade s právom EÚ a predísť tak formálnemu konaniu o porušení povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ.

 

Formálne konanie

Ak členský štát nesúhlasí s Komisiou alebo neprijme riešenie na nápravu možného porušenia práva EÚ, Komisia môže začať formálne konanie o porušení povinnosti. Toto konanie pozostáva z viacerých krokov uvedených v zmluvách, pričom každý z nich je stanovený vo formálnom rozhodnutí:

1. formálna výzva

 • Komisia požiada vládu predmetného členského štátu, aby sa vyjadril k porušeniu povinnosti do 2 mesiacov.

2. odôvodnené stanovisko

 • Žiadna odpoveď? Neuspokojivá odpoveď? Komisia uvedie dôvody, prečo sa domnieva, že členský štát porušil právo EÚ.
 • Národné vlády majú 2 mesiace na dosiahnutie súladu.

3. Komisia predloží vec Súdnemu dvoru

 • Žiadna odpoveď? Neuspokojivá odpoveď? Komisia požiada Súdny dvor o začatie súdneho konania.
 • Problémy sa súdnou cestou riešia len zriedka. V priebehu niekoľkých posledných rokov sa viac ako 85 % prípadov vyriešilo bez toho, aby musela Komisia podať žalobu.
 • Ak členský štát neoznámi opatrenia, ktorými transponoval smernicu EÚ, Komisia môže požiadať Súdny dvor, aby danému členskému štátu uložil paušálnu pokutu a/alebo penále.

4. rozsudokSúdneho dvora

 • V konaní, ktoré v priemere trvá 2 roky, Súdny dvor rozhodne, či členský štát porušil právo EÚ.
 • Členský štát je povinný upraviť svoje právne predpisy a postupy tak, aby vyhovel rozsudku a čo najrýchlejšie odstránil nesúlad s právom EÚ.

5. Komisia opätovne predloží vec Súdnemu dvoru

 • Členský štát stále nezabezpečil súlad? Komisia pošle ďalšiu formálnu výzvu.
 • Žiadna odpoveď? Neuspokojivá odpoveď? Komisia sa môže opätovne obrátiť na Súdny dvor a navrhnúť uloženie paušálnej pokuty a/alebo penále.

Rozhodnutia a výročné správy

Právny základ

 

 

 

 

 

 

Formal notice Art. 258 TFEU - Mobility and Transport – Slovakia

 

 

Infringement

number

Decision

date

Member

state

Policy area

Department in  charge

Title

Decision

type

20152117

22/10/2015

Slovakia

Mobility and Transport

Transposition of Directive 2006/126/EC as amended by Directive 2009/113/EC, 2011/94/EU and 2012/36/EU

Formal notice Art. 258 TFEU

20152064

24/09/2015

Slovakia

Mobility and Transport

Non-implementation of Commission Regulation (EC) No 1321/2014

Formal notice Art. 258 TFEU

20150506

23/09/2015

Slovakia

Mobility and Transport

Directive 2014/88/UE de la Commission modifiant la directive 2004/49/CE en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents

Formal notice Art. 258 TFEU

20150505

23/09/2015

Slovakia

Mobility and Transport

Commission Directive 2014/82/EU amending Directive 2007/59/EC of the EP and of the Council as regards general professional knowledge and medical and licence requirements

Formal notice Art. 258 TFEU

20150344

22/07/2015

Slovakia

Mobility and Transport

Commission Directive 2014/103/EU adapting for the third time the Annexes to Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods to scientific and technical progress.

Formal notice Art. 258 TFEU

20150345

22/07/2015

Slovakia

Mobility and Transport

Directive (EU) 2015/413 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences

Formal notice Art. 258 TFEU

20150237

28/05/2015

Slovakia

Mobility and Transport

Directive 2013/54/EU of the European Parliament and of the Council concerning certain flag State responsibilities for compliance with and enforcement of the Maritime Labour Convention, 2006

Formal notice Art. 258 TFEU

20140487

29/09/2014

Slovakia

Mobility and Transport

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Formal notice Art. 258 TFEU

20142105

11/07/2014

Slovakia

Mobility and Transport

SK - FAB Central Europe (Austria, Czech Republic, Hungary, Slovak Republic and the Republic of Slovenia)

Formal notice Art. 258 TFEU

20142074

10/07/2014

Slovakia

Mobility and Transport

Directive 2006/126/EC on driving licences

Formal notice Art. 258 TFEU

20142112

10/07/2014

Slovakia

Mobility and Transport

Non–compliance of Directive 2008/57/EC on the Interoperability of the rail system within the Community (Recast) in Slovakia.

Formal notice Art. 258 TFEU

 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

Updating of data used to calculate lump sum and penalty payments to be proposed by

the Commission to the Court of Justice in infringement proceedings

 

Brussels, 5.8.2015

C(2015) 5511 final

 

Oznámenie Komisie z roku 2005 o vykonávaní článku 228 Zmluvy o ES 1 (Teraz článok 260 (1) a (2) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)) založil základ, na ktorom Komisia pri výpočte výšky finančného Sankcie (buď paušálnej sumy alebo penále), že sa požaduje, aby Súdny dvor Ak Komisia predloží vec Súdnemu dvoru na základe článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ, aby v rámci konania o porušení proti členskému štátu. V následnom oznámení 2010 na aktualizáciu údajov použitých pre tento výpočet, Komisia zistila, že táto makroekonomické dáta podliehajú revízii každý rok, v by sa vzala do úvahy inflácie hrubého domáceho produktu (GDP) pohyby.

Ročná aktualizácia uvedené v tomto oznámení sa opiera o vývoji inflácie

a HDP jednotlivých členských State. 3 Príslušná Miera inflácie a HDP štatistík, ktoré majú byť použité sa zriaďujú dva roky pred aktualizáciou ( "n-2 pravidlo"), ako dva roky je minimálny Doba nutná pre zhromažďovanie relatívne stabilné makroekonomické údaje. toto

Komunikácia je teda založený na ekonomických údajov o nominálnom HDP a deflátora HDP

pre 2013 a aktuálne váženie členských štátov hlasovacích práv v Rade.

 

1

SEC(2005) 1658; OJ C 126, 7.6.2007, p. 15.

2

SEC(2010) 923/3. This Communication was updated in 2011 (SEC(2011) 1024 final), in 2012 (C(2012)

6106 final), in 2013 (C(2013) 8101 final) and in 2014 (C(2014) 6767 final), for the yearly adaptation of

economic data.

3

According to the general rules set out in the communications of 2005 and 2010.

4

The GDP price deflator is used as a measure of inflation. The uniform amounts for lump sum and

penalty payments are rounded to the nearest multiple of ten. The minimum lump sums are rounded

to the nearest multiple of thousand. The 'n' factor is rounded to two decimal places.

 

II. KOMPONENTY aktualizácie

 

Zoznam ekonomických kritérií, ktoré sa revidovaných je nasledujúci:

- Štandardné paušálna čiastka za pokutovým payment5

, V súčasnosti stanovená na 660 EUR na

deň, byť revidované v súlade s infláciou;

- Štandardné paušálna čiastka za paušálne sumy, 6

V súčasnosti stanovená na 220 EUR na

deň, byť revidované v súlade s infláciou;

- Zvláštne 'n' faktor 7

, Ktoré majú byť revidované v súlade s HDP príslušného členského štátu v pochybnosť

s prihliadnutím na počet hlasovacích práv, ktoré má v Rade; ďalej len "N 'faktor

zhodné pre výpočet paušálnej sumy a denné penále;

- Minimálne platby paušálnej

byť revidované v súlade s infláciou.

 

III. AKTUALIZÁCIA

 

Komisia použije tieto aktualizované údaje pre výpočet sumu

finančné sankcie (jednorázovo alebo penále), keď to prináša vec Súdnemu

Justice podľa článku 260 (2) a (3) Zmluvy o fungovaní EÚ:

(1) štandardné paušálne suma pre výpočet penále je stanovená na 670 EUR na

deň,

(2) štandardná paušálna sadzba pre paušálnej sumy je stanovená na 220 EUR za deň.

 

 

5

The standard or uniform flat-rate amount for daily penalty payments is defined as the fixed basic

amount to which certain multiplier weightings are applied. The weightings are the coefficients for the

seriousness and the duration of the infringement and the special factor 'n' corresponding to the

Member State concerned that are to be applied for the calculation of a daily penalty payment.

 

6

The flat-rate amount is to be applied when calculating the lump sum. As regards Article 260 (2) TFEU,

the lump sum will result from multiplying a daily (lump sum) amount (resulting from multiplying the

flat-rate for lump sum payments by the coefficient for seriousness and the result of this calculation

being multiplied by the special factor 'n') by the number of days the infringement persists between the

date of the first judgment and the date that the infringement comes to an end or the date of delivery

of the judgment under Article 260(2) TFEU. As regards Article 260 (3) TFEU, according to point 28 of

the Commission Communication on "Implementation of Article 260 (3) of the Treaty" (SEC (2010)1371

final; OJ C 12, 15.1.2011, p. 1), the lump sum will result from multiplying a daily (lump sum) amount

(resulting from multiplying the flat-rate for lump sum payments by the coefficient for seriousness and

the result of this calculation being multiplied by the special factor 'n') by the number of days from the

day after the time limit for transposition set out in the directive expired until the first judgment under

Articles 258 and 260 (3) TFEU. The (daily) lump sum will be proposed by the Commission when the

result of the calculation mentioned in the first sentence exceeds the minimum fixed lump sum.

 

7

The special factor 'n' takes into account the capacity of the Member State to pay (GDP) and the

number of votes it has in the Council.

 

8

The minimum fixed lump sum payment is determined for each Member State according to the special

'n' factor. The minimum fixed lump sum will be proposed to the Court when the summed up daily

lump sum payments do not exceed the minimum fixed lump sum.

 

 

 

 

The special 'n' factor and the minimum lump sum (in EUR) for the 28 Member States are

set as follows:

 

 

Special 'n' factor

Minimum lump sum

( thousand EUR)

Slovakia

1.69

939

 

 

 

Druhá Ficova vláda minula vlani o 737 miliónov eur viac, ako si naplánovala. Ide o nové výdavky, s ktorými sa v rozpočte na rok 2015 vôbec nepočítalo. Zodpovedajú 0,9 percenta nášho HDP.

Takéto neplánované míňanie pomohlo tomu, že Slovensko malo vlani trojpercentný deficit. Minister financií Peter Kažimír (Smer) sa pre vyšší deficit hnevá na európskych štatistikov, ktorí nám neuznali niektoré príjmy.

 

https://dennikn.sk/441789/kazimir-sa-stazuje-eurostat-mal-by-sa-kalinaka-pociatka-imreczeho/

 

Výdavky EÚ a príjmy 2014-2020

 

Vlastné zdroje pochádzajúce z DPH  2013 Rozpočet EÚ - Slovenská Republika – 67 miliónov  EUR. http://ec.europa.eu/budget/figures/2007-2013/index_en.cfm

 

Vlastné zdroje pochádzajúce z DPH  2014 Rozpočet EÚ - Slovenská Republika – 27 M EUR

 

Začaté konania – Charakteristika konaní (2010 – 2014) CURIA

 

 

 

 

2012

2013

2014

Štátna pomoc

36

54

148

Hospodárska súťaž

34

23

41

 

 

 4. TED – Tenders Electronic Daily

 

 

 

Základné informácie:

Na základe Zmluvy o fungovaní Európskej Únie Zmluva o fungovaní Európskej únie – článok 14 (služby všeobecného hospodárskeho záujmu)  , články 26 – 29 (vnútorný trh)  , články 45 – 66 (voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu) článok 114 (aproximácia právnych predpisov)  , článok 115 (aproximácia právnych predpisov – smernica o postupe)  , článok 118 (európske práva duševného vlastníctva).  

 

 

Pravidlá

Pravidlá európskeho verejného obstarávania zostavilo Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROWTH).

Smernice EÚ o verejnom obstarávaní, ktorého hlavnými princípmi sú transparentnosť, otvorená súťaž a správne procedurálne riadenie, zahŕňajú obstarávania, ktoré by mali mať vyšší význam, ako sú stanovené hranice. Sú navrhnuté na dosiahnutie trhu obstarávania, ktorý je konkurencieschopný, otvorený a dobre riadený, čo je základom pre správne využívanie verejných zdrojov.

Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

Všetky verejné obstarávania presahujúce hodnoty špeciálnych zmlúv musia byť zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (séria SÚradný vestník S alebo Ú. v. S) a vydávané v celej EÚ.

Úradný vestník S je dostupný výhradne v elektronickom formáte a je prístupný z webovej stránky TED. Prístup k TED-u je bezplatný.

Okrem súčasných obstarávaní, databáza TED umožní prístup k archívu série S vo všetkých jazykoch EÚ. Jedno vyhľadávacie rozhranie umožní užívateľovi vybrať alebo zadať viacero vyhľadávacích kritérií, vrátane geografických údajov, typu dokumentu, povahy obstarávania, kľúčových slov a iných.

Hodnoty

Prahové zmluvné hodnoty, nad ktorými musí byť výzva na súťaž zverejnená v celej EÚ, sú stanovené v smerniciach EÚ. Nasledovná tabuľka obsahuje informácie o charaktere obstarávania, hodnote zmluvy (prahových hodnotách) a príslušných smerniciach EÚ.

Charakter obstarávania

Prahová hodnota

Obstarávanie pre verejné práce

5 225 000 EUR

Obstarávanie služieb

209 000 EUR

Obstarávanie tovarov

209 000 EUR

Tovary a služby vo vodohospodárskom, energetickom a dopravnom sektore

418 000 EUR

Obstarávania spadajú pod GPA

135 000 EUR

Podrobnejšie informácie o hraniciach môžete nájsť na stránke GR Growth.

Čo uverejňujeme

Rozhodujúce orgány pre obstarávania sú ústredné štátne, miestne alebo regionálne orgány, verejnoprávne orgány, alebo združenia skladajúce sa z jedného alebo viacerých týchto orgánov alebo verejnoprávnych orgánov.

Každý rok zverejnia verejné orgány v EÚ obstarávania pre verejné práce a pre dodanie tovarov v hodnote viac než 300 miliárd EUR. V Dodatku k Úradnému vestníku sa zverejňuje denne vyše 1000 tendrov zahŕňajúcich výzvy k súťaži v nasledovných sektoroch:

·         Verejné obstarávania prác, tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch EÚ;

·         Verejné obstarávania tovaru (vo vodohospodárskom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore);

·         Verejné obstarávania od inštitúcií EÚ;

·         Obstarávania vonkajšej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (krajiny AKT);

·         Phare, Tacis a iných obstarávaniach zo strednej a východnej Európy;

·         Projekty financované z fondov Európskej investičnej banky (EIB), Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD);

·         Obstarávania z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko);

·         Obstarávania v súlade s Dohodou o vládnom obstarávaní (GPA) uzatvorené v rámci GATT/Svetovej obchodnej organizácie (WTO), zo Švajčiarska;

·         Oznámenia týkajúce sa Európskych hospodárskych záujmových združení (EHZZ);

·         Verejné obstarávania pre letecké služby.

Právne predpisy a implementácia

Podľa pravidiel EÚ pre verejné obstarávanie, obstarávatelia môžu trvať niekoľko faktorov do úvahy pri zadaní zákazky, ak sú relevantné pre produkt, službu alebo prácu, ktorú chcú obstarať. To môže zahŕňať potrebu chrániť životné prostredie, podporovať sociálne úvahy alebo podporovať inovácie. Táto časť obsahuje rôzne iniciatívy EÚ integrovať tieto faktory do verejného obstarávania.

Existujúceho právneho rámca, pravidlá, prahové hodnoty a zásady

Ďalej len " Smernica sektor " a " Klasická smernice " o verejnom obstarávaní zostávajú v platnosti do 17. apríla 2016. Môžete si nájsť viac informácií o nové právne predpisy vstúpia do platnosti 18. apríla 2016 tu .

Prahové hodnoty pre obranu a bezpečnosť

Smernica 2009/81 / ES o koordinácii postupov pri obstarávaní na niektoré práce, tovar a služby obstarávateľovi alebo subjekty v oblasti obrany a bezpečnosti.

 • Zákazky na práce: € 5 225 000
 • Všetky dodávky a služby obstarávania: 418 000 Sk

Prahové hodnoty pre Utilities (smernica "odvetvie")

Smernice 2004/17 / ES koordinovať obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

 • Zákazky na práce: € 5 225 000
 • Všetky dodávky a zákazky na služby všetky súťaže: 418 000 €

Prahové hodnoty pre "klasické" smernica

Smernice 2004/18 / ES o zmluvách na verejné práce, verejné zákazky na dodávky a verejné služby.

Ústredných orgánov štátnej správy

Zákaziek na práce, koncesie na stavebné práce zmlúv, dotovaných obstarávania prác

000 € 5 225

Všetky zmluvy týkajúce sa služieb uvedených v prílohe II B, niektoré telekomunikačné služby a výskum a služby vývoja; všetky súťaže týkajúce sa týchto služieb a všetky dotované služby

209 000 €

Všetky zmluvy a verejné súťaže na projekt týkajúci sa služieb uvedených v prílohe II A okrem zmlúv a súťaže o návrh týkajúci sa niektorých telekomunikačné služby a služby v oblasti výskumu a vývoja

135 000 €

Všetky dodávky zákazky zadávané obstarávateľmi, ktorí nie sú pôsobiacich v oblasti obrany

135 000 €

Dodávky zákazky zadávané obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti obrany

Pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe V

135 000 €

Pokiaľ ide o ostatné výrobky

209 000 €

Sub-ústredné zadávatelia

Zákaziek na práce, koncesie na stavebné práce zmlúv, dotovaných obstarávania prác

000 € 5 225

Všetky zmluvy o poskytovaní služieb, všetky súťaže návrhov, dotované zmluvy o poskytovaní služieb, všetky zákazky na dodávky

209 000 €

Prahové hodnoty v iných menách ako euro: Komunikácia 2015 / C 418/1

Prahové hodnoty podľa typu zákaziek podľa nových smerníc 2014 o koncesiách, všeobecné verejné obstarávanie a utilít

koncesie

Smernica 2014/23 / EÚ o udeľovaní koncesií.

 • Všetky práce alebo služby ústupky: 000 € 5 225

"Klasická" Smernica 2014/24 / EU

Smernica 2014/24 / EÚ o verejnom obstarávaní.

Ústredných orgánov štátnej správy

Zákazky na práce, dotované zákazky na práce

000 € 5 225

Všetky služby týkajúce sa sociálnych a iných osobitných služieb podľa prílohy XIV

750 000 €

Všetky dotované služby

209 000 €

Všetky ostatné servisné zmluvy a všetky dizajnové súťaže

135 000 €

Všetky dodávky zákazky zadávané obstarávateľmi, ktorí nie sú pôsobiacich v oblasti obrany

135 000 €

Dodávky zákazky zadávané obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti obrany

Pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe III

135 000 €

Pokiaľ ide o ostatné výrobky

209 000 €

Sub-ústredné zadávatelia

Zákazky na práce, dotované zákazky na práce

000 € 5 225

Všetky služby týkajúce sa sociálnych a iných osobitných služieb podľa prílohy XIV

750 000 €

Všetky ostatné servisné zmluvy, všetky súťaže návrhov, dotované zmluvy o poskytovaní služieb, všetky zákazky na dodávky

209 000 €

Utility (smernica "odvetvie")

Smernica 2014/25 / EÚ o obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

 • Zákazky na práce: € 5 225 000
 • Všetky služby týkajúce sa sociálnej a iné osobitné služby uvedené v prílohe XVII: 1 000 000 €
 • Všetky ostatné servisné zmluvy, všetky súťaže návrhov, všetky zákazky na dodávku tovaru: 418 000 €

Prahové hodnoty v iných menách ako euro: Komunikácia 2015 / C 392/1 .

Prahy, ktoré sa budú vzťahovať na aký typ zmluvy, z 18. apríla 2016

Prah / platnej smernice

135 000 €

209 000 €

418 000 €

750 000 €

1 000 000 €

000 € 5 225

2009/81 / ES Defence

2014/24 / General obstarávania EÚ

2014/25 / EÚ Utilities

 

 

 

 

 

Všetky zmluvy, všetky dotované zákazky na práce na stavebné práce

2014/23 Koncesie / EÚ

 

 

 

 

 

Všetky práce alebo služby ústupky

2014/25 / EÚ

 

 

 

 

Služby uvedené v prílohe XVII

 

2014/24 / EÚ

 

 

 

Služby uvedené v prílohe XIV

 

 

2009/81 / EC

 

 

Všetky dodávky zmluvy, všetky zákazky na služby, všetky súťaže

 

 

 

2014/25 / EÚ

 

 

Všetky dodávky zmluvy, všetky zákaziek na služby (okrem služieb uvedených v prílohe XVII), všetky súťaže

 

 

 

2014/24 / EÚ

Všetky zákazky na služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe XIV a udelil ústrednými orgánmi štátnej správy (CGA), všetky verejné súťaže organizované CGA; Všetky zákazky na dodávku tovaru zadávané CGA nie je pôsobiacimi v oblasti obrany;dodáva zákazky týkajúce sa výrobkov uvedených v prílohe III udelil obstarávateľmi, ktorí pôsobia v oblasti obrany

Všetky dotované služby, všetky zákazky na dodávku tovaru a všetky súťaže projekt zadávané čiastkových ústrední verejných obstarávateľov (SC); všetky iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe XIV vydaný sc služby;dodáva zmluvy na produkty, ktoré nie sú uvedené v prílohe III vyhlásené obstarávateľmi v oblasti obrany

 

 

 

 

Prahové hodnoty v iných menách ako euro: Komunikácia 2015 / C 392/1 .

 

 

 

 

 

Projekty financované z fondov Európskej investičnej banky (EIB), Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD);Z toho vyplýva  že obstarávame na základe

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1268/2012

z 29. októbra 2012

o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

 

HLAVA V

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 1

Rozsah pôsobnosti a zásady zadávania zákaziek

Článok 121

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

(Článok 101 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Predmetom zákazky na nehnuteľnosti je kúpa pozemkov, budov alebo iných nehnuteľností, alebo ich dlhodobý nájom, užívacie právo, lízing, prenájom alebo kúpa na splátky s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia.

2.   Predmetom zákazky na dodanie tovaru je kúpa výrobkov, ich lízing, prenájom alebo kúpa na splátky s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie výrobkov a ktorá okrem toho zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou, sa považuje za zákazku na dodanie tovaru.

3.   Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s činnosťami uvedenými v prílohe I k smernici 2004/18/ES, alebo uskutočnenie stavby ľubovoľnými prostriedkami podľa požiadaviek určených verejným obstarávateľom. „Stavba“ je výsledkom stavebných prác alebo inžinierskych prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.

4.   Predmetom zákazky na poskytnutie služieb je poskytnutie služieb v oblasti intelektuálnej činnosti a iných služieb, okrem tých, ktoré sú predmetom zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na nehnuteľnosti.

Zákazka, ktorá zahŕňa dva alebo viacero druhov zákaziek (stavebné práce, služby alebo dodávky tovaru) sa zadáva v súlade s ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na ten druh zákazky, ktorá tvorí hlavný predmet danej zákazky.

V prípade zmiešaných zákaziek, ktorých predmetom je poskytnutie služieb a dodanie tovaru, sa hlavný predmet zákazky určí na základe porovnania hodnôt príslušných služieb a dodávok.

Pri akomkoľvek odkaze na systém klasifikácie v rámci verejného obstarávania sa vychádza zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (11).

5.   Pojmy „zhotoviteľ“, „dodávateľ tovaru“ a „poskytovateľ služieb“ znamenajú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo verejnoprávny subjekt alebo skupinu týchto osôb a/alebo subjektov, ktorí ponúkajú uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služieb. Pojem „hospodársky subjekt“ zahŕňa pojmy „zhotoviteľ“, „dodávateľ tovaru“ a „poskytovateľ služieb“. Pojem „uchádzač“ znamená hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Pojem „záujemca“ znamená osobu, ktorá požiadala o účasť v užšej súťaži, v súťažnom dialógu alebo v rokovacom konaní. Pojem „potenciálny dodávateľ“ znamená hospodársky subjekt zahrnutý do zoznamu potenciálnych dodávateľov podľa článku 136 ods. 1 písm. b).

Skupiny hospodárskych subjektov sú oprávnené predkladať ponuky alebo vystupovať ako záujemcovia. Verejný obstarávateľ nesmie od tejto skupiny vyžadovať, aby na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť vytvorila určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ však môže od vybratej skupiny vyžadovať, aby tak urobila, ak jej bola zákazka zadaná a ak je vytvorenie tejto právnej formy potrebné z dôvodu riadneho plnenia zákazky.

6.   Útvary inštitúcií Únie sa považujú za verejného obstarávateľa, okrem prípadov, keď medzi sebou uzavrú administratívne dohody o poskytnutí služieb, dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo o plnení zákaziek na nehnuteľnosti.

7.   Pojem „technická pomoc“ znamená činnosti zamerané na podporu a budovanie kapacít, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska realizácie programu alebo akcie, a to najmä činnosti v oblasti prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, auditu a kontroly.

8.   Akákoľvek výmena informácií s dodávateľmi vrátane uzatvárania zmlúv a ich prípadných zmien a doplnení môže prebiehať prostredníctvom systému elektronickej výmeny informácií, ktorý zriadil verejný obstarávateľ.

9.   Tento systém spĺňa tieto požiadavky:

a)

len oprávnené osoby môžu mať prístup do systému a k dokumentom poskytovaným prostredníctvom tohto systému;

 

b)

len oprávnené osoby môžu mať právo na elektronický podpis a na poskytovanie dokumentov prostredníctvom tohto systému;

 

c)

oprávnené osoby musí systém identifikovať stanoveným spôsobom;

 

d)

čas a dátum elektronickej transakcie musia byť presne určené;

 

e)

integrita dokumentov musí byť zachovaná;

 

f)

dostupnosť dokumentov musí byť zabezpečená;

 

g)

dôverný charakter dokumentov musí byť v náležitých prípadoch zachovaný;

 

h)

ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

10.   V prípade údajov, ktoré sú prostredníctvom takého systému odosielané a prijímané, platí právna domnienka integrity týchto údajov, ako aj právna domnienka presnosti dátumu a času, ktorý tento systém uvádza v súvislosti s prijatím a odoslaním týchto údajov.

Dokument, ktorý sa prostredníctvom takéhoto systému prijíma alebo oznamuje, sa považuje za rovnocennú alternatívu dokumentu v papierovej podobe. Je prípustný ako dôkaz v súdnom konaní, považuje sa za originál a platí pre neho právna domnienka autentickosti a integrity, a to za predpokladu, že neobsahuje žiadne dynamické prvky, ktoré by mohli spôsobiť automatickú zmenu tohto dokumentu.

Elektronický podpis uvedený v odseku 9 písm. b) má rovnocenný právny účinok ako vlastnoručný podpis.

Článok 122

Rámcové dohody a osobitné zákazky

(Článok 101 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Rámcovú dohodu možno uzavrieť maximálne na štyri roky, okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody.

Na základe rámcovej dohody sa osobitné zákazky zadávajú v súlade s podmienkami stanovenými v rámcovej dohode, a to len medzi verejnými obstarávateľmi a dodávateľmi, ktorí uzatvorili túto rámcovú dohodu.

Pri zadávaní osobitných zákaziek nesmú zmluvné strany vykonať podstatné zmeny v rámcovej dohode.

2.   V prípade uzavretia rámcovej dohody s jedným hospodárskym subjektom sa osobitná zákazka zadáva na základe podmienok stanovených v rámcovej dohode.

Za riadne odôvodnených okolností sa môžu verejní obstarávatelia písomne obrátiť na dodávateľa so žiadosťou, aby v prípade potreby doplnil svoju ponuku.

3.   Ak sa má rámcová dohoda uzavrieť s viacerými hospodárskymi subjektmi, uzavrie sa najmenej s troma hospodárskymi subjektmi, a to za predpokladu, že existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov, ktoré spĺňajú podmienky účasti, alebo dostatočný počet prijateľných ponúk, ktoré spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.

Rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi môže mať formu samostatných dohôd, ktoré obsahujú rovnaké podmienky.

Na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi sa osobitné zákazky zadávajú takto:

a)

v prípade rámcových dohôd bez opätovného otvárania súťaže na základe podmienok stanovených v rámcovej dohode;

 

b)

v prípade rámcových dohôd s opätovným otvorením súťaže sa tieto zákazky zadávajú po tom, ako strany medzi sebou opäť súťažili na základe rovnakých, a v prípade potreby, presnejšie formulovaných podmienok, a v náležitých prípadoch na základe iných podmienok uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody.

V prípade každej osobitnej zákazky, ktorá má byť zadaná v súlade s ustanoveniami tretieho pododseku písm. b), sa verejní obstarávatelia písomne obrátia na dodávateľov, s ktorými uzatvorili rámcovú dohodu a následne stanovia dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk. Ponuky sa predkladajú písomne. Verejní obstarávatelia zadajú osobitnú zákazku uchádzačovi, ktorý na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody predložil najlepšiu ponuku.

4.   Rámcové dohody bez opätovného otvárania súťaže uzatvorené v odvetviach, v ktorých dochádza k rýchlemu cenovému a technologickému vývoju, obsahujú buď ustanovenie o strednodobom hodnotení, alebo ustanovenie o systéme referenčného porovnávania. Ak zo strednodobého hodnotenia vyplýva, že pôvodne stanovené podmienky už nezodpovedajú vývoju cien a technológií, verejný obstarávateľ nesmie danú rámcovú dohodu použiť a prijme príslušné opatrenia na jej ukončenie.

5.   Rozpočtový záväzok sa prijíma vopred len v prípade osobitnej zákazky zadanej na základe rámcovej dohody.

Oddiel 2

Zverejňovanie

Článok 123

Oznamovanie zákaziek, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/18/ES

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zverejňovanie zákaziek, ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, pozostáva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 134, a z oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Predbežné oznámenie je povinné len vtedy, ak má verejný obstarávateľ v úmysle využiť možnosť skrátenia lehoty na prijímanie ponúk v súlade s článkom 152 ods. 4.

2.   Predbežné oznámenie je oznámenie, ktorým verejní obstarávatelia orientačne zverejnia celkovú odhadovanú hodnotu a predmet zákaziek a rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať počas rozpočtového roka, okrem zákaziek zadávaných v rokovacom konaní bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Predbežné oznámenie uverejnení buď Úrad pre vydávanie publikácií Európskej Únie (Úrad pre publikácie), alebo samotný verejný obstarávateľ v profile verejného obstarávateľa.

Povinné predbežné oznámenie sa zašle Úradu pre publikácie alebo sa uverejní v profile verejného obstarávateľa, a to čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do 31. marca príslušného rozpočtového roka.

V prípade, že verejní obstarávatelia uverejnia predbežné oznámenie vo svojom profile verejného obstarávateľa, zašlú Úradu pre publikácie elektronickou formou a pri dodržaní formátu a postupu zasielania uvedených v prílohe VIII ods. 3 k smernici č. 2004/18/ES oznámenie o uverejnení predbežného oznámenia v profile verejného obstarávateľa.

3.   Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania umožňujú verejným obstarávateľom oznámiť svoj zámer začať postup zadávania zákazky alebo rámcovej dohody alebo zámer zriadiť dynamický nákupný systém v súlade s článkom 131. Bez toho, aby boli dotknuté zákazky zadávané v rokovacom konaní podľa článku 134, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sú povinné v prípade zákaziek, ktorých odhadovaná hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1.

Nie sú povinné v prípade osobitných zákaziek zadaných na základe rámcových dohôd.

V prípade verejnej súťaže sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvádza dátum, čas a v náležitých prípadoch aj miesto zasadania komisie pre otváranie ponúk, pričom uchádzači majú možnosť zúčastniť sa tohto otvárania ponúk.

Verejní obstarávatelia uvedú, či povoľujú variantné riešenia a v prípade, že uplatnia možnosť uvedenú v článku 146 ods. 2 druhom pododseku, vymedzia minimálnu úroveň spôsobilosti. Okrem toho vypracujú podmienky účasti podľa článku 146, ktoré majú v úmysle použiť, stanovia minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle vyzvať na predloženie ponuky a v náležitých prípadoch aj maximálny počet týchto záujemcov, a zároveň vymedzia objektívne a nediskriminačné kritériá, ktoré majú v súlade s článkom 128 ods. 1 druhým pododsekom v úmysle použiť na obmedzenie počtu týchto záujemcov.

V prípade, že existuje neobmedzený, priamy a úplný elektronický prístup k súťažným podkladom v rámci výzvy na predkladanie ponúk, najmä v dynamickom nákupnom systéme uvedenom v článku 131, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa uvedie webová adresa, na ktorej možno tieto súťažné podklady nájsť.

Ak majú verejní obstarávatelia v úmysle vyhlásiť súťaž návrhov, o tomto zámere informujú prostredníctvom oznámenia.

V náležitých prípadoch verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú, že ide o medziinštitucionálny postup verejného obstarávania. V takýchto prípadoch sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú inštitúcie, výkonné agentúry alebo subjekty uvedené v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sú do postupu verejného obstarávania zapojené, inštitúcia zodpovedná za postup verejného obstarávania, ako aj celková hodnota zákaziek za všetky tieto inštitúcie, výkonné agentúry alebo subjekty.

4.   V oznámení o výsledku verejného obstarávania sa uvedie výsledok postupu zadávania zákazky, rámcovej dohody alebo zákazky v rámci dynamického nákupného systému. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania je povinné v prípade zákaziek, ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1. Nie je povinné v prípade osobitných zákaziek zadaných na základe rámcových dohôd.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa zašle Úradu pre publikácie do 48 kalendárnych dní od dátumu podpísania zmluvy alebo rámcovej dohody. Oznámenia týkajúce sa zákaziek zadaných na základe dynamického nákupného systému sa však môžu zasielať hromadne za každý štvrťrok. V takom prípade sa Úradu pre publikácie zasielajú do 48 dní po skončení štvrťroka.

Verejní obstarávatelia, ktorí vyhlásili súťaž návrhov, zašlú Úradu pre publikácie oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov.

V prípade medziinštitucionálnych postupov zasiela oznámenie o výsledku verejného obstarávania verejný obstarávateľ zodpovedný za daný postup.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa Úradu pre publikácie zašle aj v prípade zákazky alebo rámcovej dohody, ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1 a ktoré boli zadané v rokovacom konaní bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, a to v takom časovom predstihu, aby k zverejneniu došlo pred podpísaním zmluvy alebo dohody, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 171 ods. 1.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 sa informácie o dodávateľoch a hodnote osobitnej zákazky, ktorá bola počas rozpočtového roka zadaná na základe rámcovej dohody, zverejnia na webovej stránke verejného obstarávateľa do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka, ak v dôsledku tejto osobitnej zákazky alebo celkového objemu osobitných zákaziek dôjde k prekročeniu finančných limitov uvedených v článku 170 ods. 1.

5.   Oznámenia sa vypracovávajú na základe štandardných formulárov, ktoré Komisia prijala podľa smernice 2004/18/ES.

Článok 124

Oznamovanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2004/18/ES

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky, ktorých hodnota nedosahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, sa oznamujú vhodnými prostriedkami s cieľom zabezpečiť súťažný a nestranný postup verejného obstarávania. Toto oznamovanie pozostáva z:

a)

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa článku 123 ods. 3 alebo oznámenia o výzve na vyjadrenie záujmu v prípade zákaziek s podobným predmetom a hodnotou, ktorá presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 1;

 

b)

náležitého zverejnenia ex-ante na internete v prípade zákaziek, ktorých hodnota presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 2.

2.   Zoznam dodávateľov, ktorým boli zadané zákazky na nehnuteľnosti a zákazky, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti v súlade s článkom 134 ods. 1 písm. j) tohto nariadenia, sa uverejňuje len raz za rok, pričom uvádza predmet a hodnotu zadaných zákaziek. Tento zoznam sa zasiela Európskemu parlamentu a Rade. V prípade Komisie tvorí tento zoznam prílohu k súhrnu výročných správ o činnosti uvedených v článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Informácie o zákazkách, ktorých hodnota presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 1 a ktoré neboli predmetom osobitného oznámenia o výsledku verejného obstarávania, sa zašlú Úradu pre publikácie. Zoznam dodávateľov za daný rok sa zašle do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka.

4.   Informácie o zákazkách, ktorých hodnota presahuje sumu uvedenú v článku 137 ods. 2, sa zverejnia na webovej stránke inštitúcie do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka.

Článok 125

Zverejňovanie oznámení

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Úrad pre publikácie zverejní oznámenia uvedené v článkoch 123 a 124 v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr do dvanástich kalendárnych dní od ich odoslania.

Lehota uvedená v prvom pododseku sa skracuje na päť kalendárnych dní v prípade zrýchlených postupov uvedených v článku 154.

2.   Verejní obstarávatelia musia byť schopní predložiť dôkaz o dátume odoslania.

Článok 126

Iné formy oznamovania

(Článok 103 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Okrem foriem oznamovania uvedených v článkoch 123, 124 a 125, možno zákazky oznamovať aj iným spôsobom, a to najmä v elektronickej podobe. Pri takejto forme oznamovania sa uvedie odkaz na oznámenie zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, ako sa uvádza v článku 125, a to za predpokladu, že takéto oznámenie bolo zverejnené, pričom k takémuto oznamovaniu nesmie dôjsť pred samotným zverejnením tohto oznámenia, ktoré jediné je autentické.

Takáto forma oznamovania nesmie viesť k žiadnej diskriminácii medzi záujemcami alebo uchádzačmi a nesmie uvádzať žiadne iné údaje okrem tých, ktoré sú uvedené v uverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Oddiel 3

Postupy verejného obstarávania

Článok 127

Druhy postupov verejného obstarávania

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky sa zadávajú na základe výzvy na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom verejnej súťaže, užšej súťaže alebo prostredníctvom rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo bez predchádzajúceho zverejnenia takéhoto oznámenia, a v náležitých prípadoch na základe súťaže návrhov.

2.   Vo verejnej súťaži môžu ponuku predložiť všetky zainteresované hospodárske subjekty. Rovnaká zásada platí aj pre dynamický nákupný systém uvedený v článku 131.

V prípade užšej súťaže môžu o účasť požiadať všetky hospodárske subjekty, avšak len záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v článku 146 a ktorých verejní obstarávatelia súčasne písomne vyzvú, môžu predložiť ponuku alebo riešenie v rámci súťažného dialógu uvedeného v článku 132.

Fáza výberu môže prebehnúť samostatne pre každú jednotlivú zákazku, a to aj v prípade súťažného dialógu, alebo môže zahŕňať vypracovanie zoznamu potenciálnych záujemcov v rámci postupu uvedeného v článku 136 ods. 1 písm. a).

3.   V rokovacom konaní oslovia verejní obstarávatelia uchádzačov podľa vlastného výberu, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v článku 146, a následne rokujú s jedným alebo viacerými z nich o zmluvných podmienkach.

V prípade rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré je uvedené v článku 135, vyzvú verejní obstarávatelia súčasne písomnou formou vybratých záujemcov na rokovanie.

4.   Súťaž návrhov je postup, ktorý verejnému obstarávateľovi umožňuje získať, a to najmä v oblasti architektúry, stavebného inžinierstva a spracovania dát, plán alebo návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.

Článok 128

Počet záujemcov v užšej súťaži alebo rokovacom konaní

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V prípade užšej súťaže a postupov uvedených v článku 136 ods. 1 písm. a) a b) nesmie byť počet záujemcov vyzvaných na predloženie ponuky nižší ako päť, ak podmienky účasti spĺňa dostatočný počet záujemcov.

Verejný obstarávateľ môže stanoviť aj maximálny počet záujemcov, a to v závislosti od predmetu zákazky a na základe objektívnych a nediskriminačných podmienok účasti. V takýchto prípadoch sa počet záujemcov a podmienky účasti uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu uvedených v článkoch 123 a 124.

V každom prípade musí byť na predloženie ponuky vyzvaný dostatočný počet záujemcov, aby bola zabezpečená skutočná hospodárska súťaž.

2.   V prípade rokovacieho konania a po súťažnom dialógu nesmie byť počet záujemcov vyzvaných na rokovanie alebo na predloženie ponuky nižší ako tri, ak podmienky účasti spĺňa dostatočný počet záujemcov.

Na predloženie ponuky musí byť vyzvaný dostatočný počet záujemcov, aby bola zabezpečená skutočná hospodárska súťaž.

Ustanovenia prvého a druhého pododseku sa neuplatňujú na:

a)

zákazky s veľmi nízkou hodnotou uvedené v článku 137 ods. 2;

 

b)

zákazky na právne služby podľa klasifikácie CPV;

 

c)

zákazky, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti v súlade s článkom 134 ods. 1 písm. j).

3.   V prípade, že je počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti nižší ako minimálny počet stanovený v odsekoch 1 a 2, verejný obstarávateľ môže pokračovať v postupe a vyzvať na predloženie ponuky jedného alebo viacerých záujemcov s požadovanou spôsobilosťou. Verejný obstarávateľ tu však nesmie zahrnúť iné hospodárske subjekty, ktoré neboli pôvodne vyzvané na účasť na postupe, alebo záujemcov bez požadovanej spôsobilosti.

Článok 129

Rokovacie konanie

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Verejní obstarávatelia rokujú s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám stanoveným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedenom v článku 123 alebo v súťažných podkladoch a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch, s cieľom vybrať ponuku, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Verejní obstarávatelia zabezpečia v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Ak môžu verejní obstarávatelia zadávať zákazky prostredníctvom rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s článkom 135, môžu určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Túto možnosť verejní obstarávatelia uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch.

Článok 130

Súťaž návrhov

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Pravidlá organizácie súťaže návrhov sa oznámia všetkým, ktorí majú záujem o účasť v takejto súťaži.

Na účasť v súťaži návrhov musí byť vyzvaný dostatočný počet záujemcov, aby bola zabezpečená skutočná hospodárska súťaž.

2.   Porotu vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník. Porota je zložená výlučne z fyzických osôb, ktoré sú nezávislé od účastníkov. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, minimálne tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.

Porota je pri vydávaní svojich stanovísk nezávislá. Stanoviská vydáva k projektom, ktoré jej záujemcovia anonymne predkladajú, a to výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

3.   Poradie návrhov zostavené podľa kvality jednotlivých projektov uvádza porota spolu so svojimi pripomienkami v správe podpísanej členmi poroty.

Anonymita záujemcov zostáva zachovaná dovtedy, kým porota nevydá svoje stanovisko.

Porota môže záujemcov vyzvať, aby zodpovedali otázky uvedené v správe a podrobnejšie tak objasnili svoj projekt. O výslednom dialógu sa vypracuje kompletná zápisnica.

4.   Verejný obstarávateľ následne prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie meno a adresu vybratého záujemcu a dôvody toho výberu s odvolaním sa na kritériá uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, najmä ak sa toto rozhodnutie líši od návrhov uvedených v stanovisku poroty.

Článok 131

Dynamický nákupný systém

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Dynamický nákupný systém je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorý je počas svojho trvania otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti a ktorý predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi a všetkými doplňujúcimi podkladmi. Informatívne ponuky možno kedykoľvek zlepšiť za predpokladu, že budú naďalej v súlade so súťažnými podkladmi.

2.   Na účely zriadenia dynamického nákupného systému zverejnia verejní obstarávatelia oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedú, že sa používa dynamický nákupný systém a v ktorom zároveň uvedú odkaz na webovú adresu, ktorá ponúka neobmedzený, priamy a úplný prístup k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od momentu zverejnenia oznámenia až do ukončenia používania systému.

V súťažných podkladoch verejní obstarávatelia okrem iného uvedú povahu predpokladaných nákupov v rámci tohto systému, všetky potrebné informácie týkajúce sa tohto systému a použitého elektronické zariadenia, ako aj podmienky a špecifikácie technického pripojenia.

3.   Počas trvania dynamického nákupného systému umožnia verejní obstarávatelia každému hospodárskemu subjektu predložiť informatívnu ponuku, s cieľom zaradiť ho do systému na základe podmienok uvedených v odseku 1. Verejní obstarávatelia tieto informatívne ponuky vyhodnotia do pätnástich dní od ich predloženia. Lehotu na vyhodnotenie informatívnych ponúk však môžu predĺžiť v tom prípade, že medzičasom nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie ponúk.

Verejní obstarávatelia bezodkladne informujú uchádzačov o ich zaradení do dynamického nákupného systému alebo o vylúčení ich ponúk.

4.   Každá osobitná zákazka je predmetom výzvy na predkladanie ponúk. Pred samotnou výzvou zverejnia verejní obstarávatelia zjednodušené oznámenie, v ktorom vyzvú všetky zainteresované hospodárske subjekty na predloženie informatívnej ponuky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. Verejní obstarávatelia pristúpia k výzve na predkladanie ponúk až po vyhodnotení všetkých informatívnych ponúk predložených v stanovenej lehote.

Verejní obstarávatelia následne vyzvú všetkých uchádzačov zaradených do systému, aby v stanovenej lehote predložili ponuku. Verejní obstarávatelia zadajú zákazku tomu uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na účely zriadenia dynamického nákupného systému. V náležitých prípadoch môžu byť tieto kritériá presnejšie vymedzené vo výzve na predkladanie ponúk.

5.   Dynamický nákupný systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky, okrem náležite odôvodnených výnimočných prípadov.

Verejní obstarávatelia nesmú používať tento systém spôsobom, ktorý by zabránil hospodárskej súťaži, alebo ktorý by hospodársku súťaž obmedzil alebo narušil.

Zainteresovaným hospodárskym subjektom ani uchádzačom zaradeným do systému sa nesmú účtovať žiadne poplatky.

Článok 132

Súťažný dialóg

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Súťažný dialóg uvedený v článku 29 smernice 2004/18/ES možno použiť v prípade obzvlášť zložitej zákazky, pri ktorej sa verejný obstarávateľ domnieva, že priame použitie verejnej súťaže alebo existujúcich pravidiel užšej súťaže neumožní zadať zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Pod „obzvlášť zložitou zákazkou“ sa rozumie zákazka, pri ktorej verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný vymedziť technické prostriedky, ktoré by umožnili splniť jeho potreby a ciele, alebo stanoviť právne alebo finančné podmienky projektu.

2.   Verejní obstarávatelia zverejnia oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedú svoje potreby a požiadavky, ktoré vymedzia v samotnom oznámení a/alebo v informatívnom dokumente.

3.   Verejní obstarávatelia vyzvú na účasť na dialógu tých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v článku 146, s cieľom určiť a vymedziť prostriedky, ktoré by čo najlepšie prispeli k splneniu ich potrieb.

Počas dialógu zabezpečia verejní obstarávatelia rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi, ako aj dôverný charakter navrhovaných riešení alebo iných informácií získaných od záujemcu, s ktorým sa viedol dialóg, pokiaľ záujemca nedal na ich zverejnenie súhlas.

Verejní obstarávatelia môžu určiť, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú v etape dialógu prerokovať, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente, pokiaľ je takáto možnosť stanovená v uvedenom oznámení alebo dokumente.

4.   Verejní obstarávatelia informujú účastníkov o skončení dialógu a vyzvú ich na predloženie konečnej ponuky na základe jedného alebo viacerých predložených riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu. Tieto ponuky obsahujú všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.

Na základe žiadosti verejného obstarávateľa možno tieto ponuky bližšie vysvetliť, spresniť alebo vylepšiť, a to za predpokladu, že tým nedôjde k takej zmene základných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, ktorá by narušila hospodársku súťaž alebo by mala diskriminačný účinok.

Na základe žiadosti verejného obstarávateľa môže byť uchádzač, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, požiadaný o vysvetlenie určitých aspektov svojej ponuky alebo o potvrdenie záväzkov uvedených v tejto ponuke, a to za predpokladu, že tým nedôjde k zmene základných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, ani k narušeniu hospodárskej súťaže alebo k diskriminácii.

5.   Verejní obstarávatelia môžu určiť ceny alebo odmeny pre účastníkov dialógu.

Článok 133

Spoločné verejné obstarávanie

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V prípade spoločného postupu verejného obstarávania niektorej z inštitúcií a verejného obstarávateľa z jedného alebo viacerých členských štátov, štátov EZVO alebo kandidátskych krajín Únie, sa uplatňujú procesné pravidlá platné pre danú inštitúciu.

V prípade, že podiel na celkovej odhadovanej hodnote zákazky, ktorý pripadá na verejného obstarávateľa z členského štátu alebo ktorý je týmto verejným obstarávateľom spravovaný, predstavuje minimálne 50 %, alebo v iných náležite odôvodnených prípadoch, môže inštitúcia rozhodnúť, že sa uplatnia procesné pravidlá platné pre tohto verejného obstarávateľa z členského štátu, a to za predpokladu, že ich možno považovať za rovnocenné pravidlám platným pre danú inštitúciu.

Inštitúcia a verejný obstarávateľ z členského štátu, štátu EZVO alebo kandidátskej krajiny Únie, ktorí sú zapojení do spoločného postupu verejného obstarávania, sa dohodnú najmä na praktických postupoch týkajúcich sa hodnotenia žiadostí o účasť alebo ponúk, zadávania zákaziek, určenia rozhodného práva pre tieto zákazky, ako aj súdu príslušného na riešenie sporov.

Článok 134

Použitie rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez ohľadu na odhadovanú hodnotu zákazky môžu verejní obstarávatelia použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v týchto prípadoch:

a)

v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka alebo žiadna žiadosť o účasť, a to a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky stanovené v súťažných podkladoch uvedených v článku 138 sa podstatne nezmenia;

 

b)

z technických alebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv možno zákazku zadať len určitému hospodárskemu subjektu;

 

c)

ak je to nevyhnutné – v mimoriadne naliehavých prípadoch, ku ktorým došlo v dôsledku nepredvídaných udalostí, ktoré nemožno pripísať verejným obstarávateľom, nie je možné dodržať lehoty stanovené pre iné postupy, ktoré sú uvedené v článkoch 152, 153 a 154;

 

d)

zákazka na poskytnutie služieb je zadávaná prostredníctvom súťaže návrhov a podľa platných pravidiel musí byť zadaná úspešnému záujemcovi alebo jednému z úspešných záujemcov; v druhom z uvedených prípadov musia byť na rokovanie vyzvaní všetci úspešní záujemcovia;

 

e)

dodatočné služby a stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodného projektu ani do pôvodnej zákazky, sa v dôsledku nepredvídaných okolností stali potrebnými na poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác, a to za podmienok uvedených v odseku 2;

 

f)

nové služby alebo stavebné práce spočívajú v opakovaní porovnateľných služieb alebo stavebných prác, ktoré ten istý verejný obstarávateľ zadal hospodárskemu subjektu v rámci pôvodnej zákazky, za predpokladu, že sú tieto služby alebo stavebné práce v súlade so základným projektom a že tento projekt bol predmetom pôvodnej zákazky, ktorá bola zadaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže, a to za podmienok uvedených v odseku 3;

 

g)

v prípade zákaziek na dodanie tovaru:

i)

dodanie doplňujúceho tovaru určeného buď na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických kvalít, čo by viedlo k nezlučiteľnosti alebo k neprimeraným technickým ťažkostiam pri prevádzke alebo údržbe; platnosť takýchto zmlúv nesmie presiahnuť tri roky;

 

ii)

výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely, s výnimkou testu komerčnej životaschopnosti a veľkovýroby zameranej na pokrytie nákladov na výskum a vývoj;

 

iii)

dodanie tovaru, ktorý je kótovaný a nakupovaný na komoditnom trhu;

 

iv)

mimoriadne výhodný nákup buď od dodávateľa, ktorý definitívne ukončuje svoju podnikateľskú činnosť, alebo od likvidátora alebo správcu konkurznej podstaty, na základe dohody o vyrovnaní s veriteľom alebo podobného postupu podľa vnútroštátneho práva;

 

h)

v prípade zákaziek na nehnuteľnosti po preskúmaní miestneho trhu;

 

i)

v prípade zákaziek na právne služby podľa klasifikácie CPV za predpokladu, že sú tieto zákazky vhodným spôsobom oznámené;

 

j)

v prípade zákaziek, ktoré inštitúcia alebo ňou poverené orgány označia za zákazky, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo zákaziek, ktorých plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade s platnými administratívnymi ustanoveniami, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov Únie.

2.   V prípade dodatočných služieb a stavebných prác uvedených v odseku 1 písm. e) môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za predpokladu, že zákazka sa zadáva dodávateľovi, ktorý túto zákazku plní v týchto prípadoch:

a)

dodatočné zákazky nemožno technicky alebo ekonomicky oddeliť od hlavnej zákazky bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo vážne ťažkosti;

 

b)

takéto služby alebo stavebné práce možno od plnenia pôvodnej zákazky oddeliť, ale tieto služby a stavebné práce sú nevyhnutné na dokončenie tejto zákazky.

Celková hodnota dodatočných zákaziek nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zákazky.

3.   V prípadoch uvedených v tomto článku ods. 1 písm. f) je možnosť použitia rokovacieho konania oznámená už pri zadávaní pôvodnej zákazky. Celková odhadovaná hodnota následných služieb alebo stavebných prác sa zohľadňuje pri výpočte finančných limitov uvedených v článku 170 ods. 1. Tento postup možno používať iba počas plnenia pôvodnej zákazky, maximálne však počas troch rokov od podpísania pôvodnej zmluvy.

Článok 135

Použitie rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez ohľadu na odhadovanú hodnotu zákazky môžu verejní obstarávatelia použiť rokovacie konanie so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v týchto prípadoch:

a)

v predchádzajúcej verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu boli predložené neregulárne alebo neprijateľné ponuky, najmä z hľadiska podmienok účasti alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky stanovené v súťažných podkladoch uvedených v článku 138 sa podstatne nezmenia a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 2 tohto článku;

 

b)

povaha stavebných prác, dodávok tovaru alebo poskytovaných služieb alebo riziká s nimi spojené neumožňujú uchádzačovi vo výnimočných prípadoch vopred určiť celkovú cenu;

 

c)

povaha obstarávaných služieb, najmä finančných služieb a služieb v oblasti intelektuálnej činnosti, neumožňuje vypracovať súťažné podklady dostatočne presne na to, aby bolo možné zadať zákazku na základe výberu najlepšej ponuky v súlade s pravidlami, ktorými sa riadi verejná súťaž alebo užšia súťaž;

 

d)

v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác sa stavebné práce uskutočňujú výlučne na účely výskumu, testovania alebo vývoja a nie na účely vytvárania zisku alebo na pokrytie nákladov na výskum a vývoj;

 

e)

v prípade zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe IIB k smernici 2004/18/ES, s výhradou článku 134 ods. 1 písm. i) a j) a ods. 2 tohto nariadenia;

 

f)

v prípade služieb v oblasti výskumu a vývoja, pri ktorých prospech nevyužíva výhradne verejný obstarávateľ na plnenie svojich vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytovaná služba je v plnom rozsahu hradená verejným obstarávateľom;

 

g)

v prípade zákaziek na poskytnutie služieb v oblasti získavania, tvorby, produkcie alebo koprodukcie programového materiálu určeného na televízne alebo rozhlasové vysielanie a zákaziek na vysielací čas.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) nie sú verejní obstarávatelia povinní zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak do rokovacieho konania zahrnú všetkých uchádzačov a len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorí v predchádzajúcom postupe verejného obstarávania predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami verejného obstarávania.

Článok 136

Postup na základe výzvy na vyjadrenie záujmu

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 134 a 135, môžu verejní obstarávatelia v prípade zákaziek, ktorých hodnota nepresahuje finančné limity uvedené v článku 170 ods. 1, použiť výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom:

a)

predbežne vybrať záujemcov, ktorí budú v rámci budúcej užšej súťaže vyzvaní na predkladanie ponúk;

 

b)

vypracovať zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí budú vyzvaní na predloženie žiadosti o účasť alebo na predkladanie ponúk.

2.   Zoznam vypracovaný na základe výzvy na vyjadrenie záujmu je platný:

a)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) tohto článku maximálne tri roky odo dňa, keď bolo oznámenie uvedené v článku 124 ods. 1 písm. a) zaslané Úradu pre publikácie;

 

b)

v prípade zoznamu potenciálnych dodávateľov uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku maximálne päť rokov odo dňa, keď bolo oznámenie uvedené v článku 124 ods. 1 písm. a) zaslané Úradu pre publikácie.

Zoznam uvedený v prvom pododseku môže pozostávať z čiastkových zoznamov.

Každá zainteresovaná osoba môže predložiť žiadosť o účasť počas celej doby trvania platnosti tohto zoznamu, s výnimkou posledných troch mesiacov.

3.   V záujme zadania zákazky vyzve verejný obstarávateľ všetkých záujemcov alebo potenciálnych dodávateľov zapísaných na príslušnom zozname alebo čiastkovom zozname, aby:

a)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) predložili ponuku;

 

b)

v prípade zoznamu uvedeného v odseku 1 písm. b) predložili buď:

i)

ponuku vrátane dokladov, na základe ktorých sa posudzujú podmienky vylúčenia a podmienky účasti;

 

ii)

doklady, na základe ktorých sa posudzujú podmienky vylúčenia a podmienky účasti a aby v druhej etape predložili ponuku tí potenciálni dodávatelia, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

Článok 137

Zákazky s nízkou hodnotou

(Článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nepresahuje 60 000 EUR, možno zadať na základe rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokovanie prebieha minimálne s troma záujemcami.

Ak je verejnému obstarávateľovi po ukončení rokovania so záujemcami predložená iba jediná administratívne a technicky platná ponuka, zákazku môže zadať za predpokladu, že sú splnené kritériá na vyhodnotenie ponúk.

2.   Zákazky s veľmi nízkou hodnotou, ktorá nepresahuje 15 000 EUR, sa môžu zadať na základe jedinej ponuky prostredníctvom rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3.   Platby výdavkov vo výške nepresahujúcej 1 000 EUR možno vykonávať formou uhradenia faktúry, a to bez predchádzajúceho prijatia ponuky.

Článok 138

Súťažné podklady

(Článok 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Súťažné podklady obsahujú minimálne:

a)

výzvu na predkladanie ponúk, výzvu na rokovanie alebo výzvu na účasť na dialógu v rámci postupu uvedeného v článku 132;

 

b)

priložené špecifikácie, alebo v prípade súťažného dialógu uvedeného v článku 132, dokument uvádzajúci potreby a požiadavky verejného obstarávateľa, alebo odkaz na webovú adresu, na ktorej možno tieto špecifikácie a dokument nájsť;

 

c)

návrh zmluvy vypracovaný na základe vzorovej zmluvy.

Prvý pododsek písm. c) sa neuplatňuje na prípady, v ktorých z dôvodu výnimočných a riadne odôvodnených okolností nemožno vzorovú zmluvu použiť.

Súťažné podklady obsahujú odkaz na opatrenia v oblasti oznamovania prijaté na základe článkov 123 až 126.

2.   Výzva na predkladanie ponúk, výzva na rokovanie a výzva na účasť na dialógu vymedzujú minimálne:

a)

pravidlá, ktoré upravujú predkladanie a prezentáciu ponúk, vrátane dátumu a času ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, požiadavky týkajúce sa používania štandardného formulára, požadované doklady vrátane tých, ktoré preukazujú finančnú, hospodársku, technickú a odbornú spôsobilosť uvedenú v článku 146, pokiaľ tieto doklady nie sú vymedzené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj adresu, na ktorú sa majú zaslať;

 

b)

skutočnosť, že predloženie ponuky znamená súhlas so špecifikáciami uvedenými v odseku 1, ktoré sa týkajú tejto ponuky, ako aj skutočnosť, že dodávateľ, ktorému bola zákazka zadaná, je počas plnenia tejto zákazky viazaný predloženou ponukou;

 

c)

dobu platnosti ponuky, počas ktorej nemožno vykonať žiadnu zmenu tejto ponuky;

 

d)

zákaz kontaktu medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom počas postupu zadávania zákazky, okrem výnimočných prípadov stanovených v článku 160, a v prípade kontroly na mieste aj podmienky vykonania tejto kontroly;

 

e)

miesto a termín začatia konzultačnej etapy v prípade súťažného dialógu.

3.   Špecifikácie vymedzujú minimálne:

a)

podmienky vylúčenia a podmienky účasti, ktoré sa vzťahujú na zákazku, s výnimkou prípadov súťažného dialógu, užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením oznámenia uvedeného v článku 135, kde sa tieto podmienky uvádzajú výlučne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu;

 

b)

kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu alebo v náležitých prípadoch zostupné poradie dôležitosti týchto kritérií, ak to nie je presne stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania;

 

c)

technické špecifikácie uvedené v článku 139;

 

d)

minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať variantné riešenia pri postupoch uvedených v článku 149 ods. 2, na základe ktorých sa zákazka zadáva uchádzačovi, ktorého ponuka predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, a to v prípade, že verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviedol, že sa predkladanie variantných riešení povoľuje;

 

e)

skutočnosť, že sa uplatňuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie a v náležitých prípadoch Viedenský dohovor o diplomatických stykoch alebo Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch;

 

f)

dôkazy o prístupe k zákazkám, ako je uvedené v článku 172;

 

g)

v prípade dynamického nákupného systému uvedeného v článku 131 povahu predpokladaných nákupov, všetky potrebné informácie týkajúce sa tohto systému a použitého elektronické zariadenia, ako aj podmienky a špecifikácie technického pripojenia.

4.   Vzorové zmluvy vymedzujú najmä:

a)

finančnú náhradu za škodu spôsobenú nedodržaním ustanovení tejto zmluvy;

 

b)

údaje, ktoré musia byť uvedené na faktúrach alebo na príslušných účtovných dokladoch v súlade s článkom 102;

 

c)

skutočnosť, že keď sú verejnými obstarávateľmi inštitúcie, rozhodným právom pre zákazky je právo Únie, ktoré je v prípade potreby doplnené o vnútroštátne právo uvedené v zmluve;

 

d)

súd príslušný na riešenie sporov.

V prípade zákaziek uvedených v článku 121 ods. 1 môže návrh zmluvy na účely prvého pododseku písm. c) tohto odseku odkazovať výlučne na vnútroštátne právo.

5.   Verejní obstarávatelia si môžu od uchádzača vyžiadať informácie o tej časti zákazky, ktorú má uchádzač v úmysle zadať tretím stranám, ako aj informácie o totožnosti týchto subdodávateľov. Okrem informácií uvedených v článku 143 môže verejný obstarávateľ od záujemcu alebo uchádzača zároveň požadovať, aby predložili informácie preukazujúce finančnú, hospodársku, technickú a odbornú spôsobilosť predpokladaných subdodávateľov podľa článkov 146, 147 a 148, a to najmä v prípade, že subdodávka predstavuje na zákazke významný podiel.

Článok 139

Technické špecifikácie

(Článok 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Technické špecifikácie musia zabezpečovať rovnaký prístup pre všetkých záujemcov a uchádzačov a nesmú viesť k vytváraniu neoprávnených prekážok súťaže v rámci verejného obstarávania.

Technické špecifikácie vymedzujú požadované charakteristické vlastnosti výrobkov, služieb, materiálov alebo stavebných prác, a to vzhľadom na účel, aký majú pre verejného obstarávateľa spĺňať.

2.   Charakteristické vlastnosti uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)

úrovne kvality;

 

b)

environmentálny profil;

 

c)

požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné;

 

d)

úrovne a postupy posudzovania zhody;

 

e)

vhodnosť na použitie;

 

f)

bezpečnosť alebo rozmery a v prípade dodávok tovaru aj obchodný názov a návod na použitie, a v prípade všetkých zákaziek terminológiu, symboly, skúšanie a skúšobné metódy, balenie, označovanie a etiketovanie, výrobné postupy a metódy;

 

g)

v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác postupy týkajúce sa zabezpečenia kvality a pravidlá v oblasti projektovania a kalkulácie nákladov, skúšania a kontroly a podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré verejný obstarávateľ môže stanoviť na základe všeobecne záväzných alebo osobitných právnych predpisov a ktoré súvisia s ukončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú.

3.   Technické špecifikácie sa vymedzujú jedným z týchto spôsobov:

a)

odkazom na európske normy, európske technické osvedčenia alebo na spoločné technické špecifikácie, ak existujú, na medzinárodné normy alebo na iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, a ak také neexistujú – odkazom na ich vnútroštátne ekvivalenty; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“;

 

b)

na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky a ktoré sú dostatočne podrobné na to, aby uchádzačom umožnili stanoviť účel zákazky a verejným obstarávateľom túto zákazku zadať;

 

c)

kombináciou oboch uvedených spôsobov.

4.   Ak verejní obstarávatelia využijú možnosť odvolať sa na technické špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nesmú vylúčiť ponuku z dôvodu, že nespĺňa uvedené technické špecifikácie, ak uchádzač alebo záujemca k spokojnosti verejného obstarávateľa vhodným spôsobom preukáže, že ponuka spĺňa stanovené požiadavky rovnocenným spôsobom.

Za vhodný spôsob možno považovať predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný príslušným orgánom.

5.   Ak verejní obstarávatelia využijú možnosť uvedenú v odseku 3 písm. b) a vymedzia technické špecifikácie na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, nesmú vylúčiť ponuku, ktorá je v súlade s vnútroštátnou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickými referenčnými systémami zavedenými európskymi úradmi pre normalizáciu, ak sa tieto technické špecifikácie týkajú požadovaných výkonnostných alebo funkčných požiadaviek.

Uchádzač musí k spokojnosti verejného obstarávateľa vhodným spôsobom preukázať, že ponuka spĺňa výkonnostné alebo funkčné požiadavky stanovené verejným obstarávateľom. Za vhodný spôsob možno považovať predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný príslušným orgánom.

6.   Ak verejní obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky na základe výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, môžu použiť podrobné technické špecifikácie alebo v prípade potreby časť týchto špecifikácií, ktoré sú vymedzené v európskej, viacnárodnej, národnej alebo inej ekologickej značke, a to za predpokladu, že:

a)

technické špecifikácie sú vhodné na vymedzenie charakteristických vlastností tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky;

 

b)

požiadavky na značku sú vypracované na základe vedeckých informácií;

 

c)

ekologické značky sa prijímajú v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie;

 

d)

ekologické značky sú prístupné všetkým zainteresovaným stranám.

7.   Verejní obstarávatelia môžu uviesť, že výrobky alebo služby označené ekologickou značkou sa považujú za výrobky a služby, ktoré spĺňajú technické špecifikácie stanovené v súťažných podkladoch. Verejní obstarávatelia akceptujú aj iný vhodný dôkaz, ako je napríklad predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný príslušným orgánom. Príslušným orgánom na účely odsekov 4, 5 a 6 je skúšobné a kalibračné laboratórium alebo certifikačný a inšpekčný orgán, ktoré spĺňa platné európske normy.

8.   Okrem výnimočných prípadov, ktoré sú riadne odôvodnené predmetom zákazky, sa technické špecifikácie nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu alebo zdroj, výrobný postup, ochrannú známku, patent, typ alebo na konkrétne označenie pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých výrobkov alebo hospodárskych subjektov.

Ak nie je možné opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, takýto odkaz je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Článok 140

Revízia ceny

(Článok 105 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   V súťažných podkladoch sa jasne uvedie, či musí byť ponúknutá pevná nerevidovateľná cena.

2.   V opačnom prípade sa v súťažných podkladoch uvedú podmienky a/alebo vzorce na revíziu cien počas doby trvania zmluvy. V takýchto prípadoch verejný obstarávateľ berie do úvahy najmä:

a)

predmet postupu verejného obstarávania a hospodársku situáciu, v ktorej verejné obstarávanie prebieha;

 

b)

typ úloh a zmluvy a ich trvanie;

 

c)

svoje finančné záujmy.

Článok 141

Protiprávne konanie vedúce k vylúčeniu

(Článok 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Prípady uvedené v článku 106 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách zahŕňajú akékoľvek protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie, a to najmä:

a)

prípady podvodu uvedené v článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995 (12);

 

b)

prípady korupcie uvedené v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (13);

 

c)

prípady účasti v zločineckej organizácii vymedzené v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (14);

 

d)

prípady prania špinavých peňazí vymedzeného v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (15);

 

e)

prípady teroristických trestných činov, trestných činov spojených s teroristickými aktivitami a prípady podnecovania, napomáhania alebo navádzania a prípady pokusu o trestný čin, vymedzené v článkoch 1, 3 a 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (16).

Článok 142

Uplatňovanie podmienok vylúčenia a trvanie vylúčenia

(Články 106, 107, 108 a 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   S cieľom stanoviť trvanie vylúčenia a zabezpečiť súlad so zásadou proporcionality zodpovedná inštitúcia zohľadní najmä závažnosť skutkového stavu a jeho dosah na finančné záujmy a povesť Únie, čas, ktorý uplynul od protiprávneho konania, jeho trvanie a opakovanie, úmyselnosť konania alebo mieru nedbanlivosti konajúceho subjektu a opatrenia, ktoré subjekt prijal na nápravu situácie.

Pri určovaní obdobia vylúčenia zodpovedná inštitúcia umožní dotknutému záujemcovi alebo uchádzačovi vyjadriť stanovisko.

Ak v súlade s rozhodným právom určujú trvanie obdobia vylúčenia orgány alebo subjekty uvedené v článku 108 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia uplatní toto trvanie, a to až do maximálnej dĺžky obdobia stanovenej v článku 106 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Obdobie uvedené v článku 106 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje najviac na päť rokov a počíta sa od týchto dátumov:

a)

od dátumu vynesenia rozsudku s účinkom res judicata v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b) a e) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

 

b)

od dátumu spáchania porušenia alebo, v prípade pokračujúceho alebo opakovaného porušenia, dátumu, keď porušovanie skončilo, v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak sa pochybenie týka zmlúv s dotknutou inštitúciou.

Na účely tretieho pododseku písm. b), ak bolo vážne profesionálne pochybenie konštatované rozhodnutím verejného orgánu alebo medzinárodnej organizácie, uplatní sa dátum tohto rozhodnutia.

S výhradou odseku 1 je možné toto obdobie vylúčenia predĺžiť na desať rokov v prípade, že k protiprávnemu konaniu došlo opakovane počas piatich rokov od dátumu uvedeného v treťom pododseku písm. a) a b).

2.   Záujemcovia a uchádzači sú vylúčení z postupu verejného obstarávania a udeľovania grantov, pokiaľ sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 143

Dôkazy

(Články 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Záujemcovia a uchádzači predložia riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade užšej súťaže, súťažného dialógu a rokovacieho konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, keď verejný obstarávateľ obmedzí počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na rokovanie alebo na predloženie ponuky, osvedčenia uvedené v odseku 3 predložia všetci záujemcovia.

Verejný obstarávateľ môže v závislosti od hodnotenia rizika upustiť od požadovania vyhlásenia uvedeného v prvom pododseku v prípade zákaziek uvedených v článku 137 ods. 2 Avšak v prípade zákaziek uvedených v článku 265 ods. 1, v článku 267 ods. 1 a v článku 269 ods. 1 môže verejný obstarávateľ upustiť od požadovania takéhoto vyhlásenia pre zákazky s hodnotou, ktorá nepresahuje sumu 20 000 EUR.

2.   Uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, predloží v rámci lehoty stanovenej verejným obstarávateľom, a to pred podpisom zmluvy, dôkaz uvedený v tomto článku ods. 3, ktorý potvrdzuje čestné vyhlásenie uvedené v tomto článku ods. 1, a to:

a)

v prípade zákaziek, ktoré zadávajú inštitúcie na vlastný účet, s hodnotou, ktorá dosahuje alebo presahuje finančné limity uvedené v článku 170 ods. 1;

 

b)

v prípade zákaziek v oblasti vonkajších akcií s hodnotou, ktorá dosahuje alebo presahuje finančné limity uvedené v článku 265 ods. 1 písm. a), v článku 267 ods. 1 písm. a) alebo v článku 269 ods. 1 písm. a).

V prípade zákaziek s hodnotou, ktorá je nižšia ako finančné limity uvedené v prvom pododseku písm. a) a b), môže verejný obstarávateľ v prípade pochybností o tom, či sa uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, nenachádza v niektorej zo situácií, ktoré znamenajú vylúčenie, požadovať predloženie dôkazu uvedeného v odseku 3.

3.   Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že záujemca alebo uchádzač, ktorému sa má zadať zákazka, sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a), b) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálny výpis z registra trestov alebo, ak to nie je možné, aktuálny rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu, z ktorého vyplýva, že sú tieto požiadavky splnené. Verejný obstarávateľ prijme ako dostatočný dôkaz o tom, že záujemca alebo uchádzač sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. a) alebo d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, aktuálne osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého štátu.

V prípade, že dokument alebo osvedčenie uvedené v tomto článku ods. 1 nie je vydané v dotknutom štáte, a v ostatných prípadoch vylúčenia uvedených v článku 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách, môže byť tento dokument alebo toto osvedčenie nahradené miestoprísažným alebo, ak to nie je možné, čestným vyhlásením zainteresovanej strany pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou profesijnou organizáciou v krajine pôvodu.

4.   V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov štátu, v ktorom má záujemca alebo uchádzač sídlo, sa dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 3 týkajú právnických osôb a/alebo fyzických osôb vrátane, ak to verejný obstarávateľ považuje za potrebné, riaditeľov spoločností alebo akýchkoľvek iných osôb, ktoré sú oprávnené záujemcu alebo uchádzača zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať.

5.   Verejní obstarávatelia sa môžu v prípade pochybností o tom, či sa záujemcovia alebo uchádzači nenachádzajú v niektorej zo situácií, ktoré znamenajú vylúčenie, sami obrátiť na príslušné orgány uvedené v odseku 3 so žiadosťou o informácie o takejto situácii, ktoré považujú za potrebné.

6.   Verejný obstarávateľ môže záujemcu alebo uchádzača oslobodiť od povinnosti predložiť písomný dôkaz uvedený v odseku 3, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely iného postupu verejného obstarávania a za predpokladu, že od dátumu jeho vydania neuplynul viac ako jeden rok a že je stále platný.

V takom prípade záujemca alebo uchádzač čestne vyhlási, že písomný dôkaz už bol predložený v prechádzajúcom postupe verejného obstarávania, a potvrdí, že sa jeho situácia nezmenila.

7.   Záujemca alebo uchádzač predloží na požiadanie verejného obstarávateľa čestné vyhlásenie osoby, ktorá sa podľa predpokladov má stať jeho subdodávateľom, v ktorom vyhlási na svoju česť, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade, že sú o tomto čestnom vyhlásení pochybnosti, požiada verejný obstarávateľ o predloženie dôkazov uvedených v odsekoch 3 a 4. V prípade potreby sa použije odsek 5.

Článok 144

Centrálna databáza

(Článok 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Inštitúcie, výkonné agentúry a subjekty uvedené v článku 108 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytnú Komisii v ňou stanovenom formáte informácie o totožnosti tretích strán, ktoré sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článkoch 106, 107, 109 ods. 1 písm. b) a 109 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, o dôvodoch vylúčenia a trvaní obdobia vylúčenia.

Takisto poskytnú informácie o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať tretie strany, ktoré sú právnickými osobami, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať, ak sa tieto osoby nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článkoch 106, 107, 109 ods. 1 písm. b) a 109 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Orgány a subjekty uvedené v článku 108 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytnú Komisii v ňou stanovenom formáte informácie o totožnosti tretích strán, ktoré sa nachádzajú v niektorej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak ich konanie poškodilo finančné záujmy Únie a o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať tretie strany, ktoré sú právnickými osobami, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať, ako sú:

a)

druh ich odsúdenia;

 

b)

v náležitých prípadoch trvanie obdobia vylúčenia z postupov verejného obstarávania.

2.   Inštitúcie, agentúry, orgány a subjekty uvedené v odseku 1 určia osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať Komisii informácie do databázy a prijímať od nej informácie z databázy.

V prípade inštitúcií, agentúr, orgánov a subjektov uvedených v článku 108 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách určené osoby zašlú čo najskôr tieto informácie účtovníkovi Komisie a v prípade potreby požiadajú o vloženie údajov do databázy, o ich zmenu alebo o ich vymazanie.

V prípade orgánov a subjektov uvedených v článku 108 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách určené osoby zašlú požadované informácie povoľujúcemu úradníkovi Komisie, ktorý je zodpovedný za príslušný program alebo akciu, a to do troch mesiacov od vydania príslušného rozsudku.

Vloženie údajov do databázy, ich zmenu alebo vymazanie vykoná účtovník Komisie. Prostredníctvom zabezpečeného protokolu účtovník Komisie poskytuje určeným osobám validované údaje z databázy raz za mesiac.

3.   Inštitúcie, agentúry, orgány a subjekty uvedené v odseku 1 osvedčia Komisii, že informácie, ktoré oznámili, boli získané a poskytnuté v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001 a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (17) o ochrane osobných údajov.

Predovšetkým vopred informujú všetky tretie strany alebo osoby uvedené v odseku 1 o tom, že údaje o nich môžu byť zaradené do databázy a môžu byť Komisiou poskytnuté určeným osobám uvedeným v odseku 2. V prípade potreby poskytnuté informácie aktualizujú po oprave alebo vymazaní alebo akejkoľvek zmene údajov.

Každá osoba, ktorej údaje sú uložené v databáze, má právo byť na základe žiadosti adresovanej účtovníkovi Komisie informovaná o všetkých uchovávaných údajoch, ktoré sa jej týkajú.

4.   Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby Komisii pomohli pri efektívnej správe databázy v súlade so smernicou 95/46/ES.

V dohodách s orgánmi tretích krajín a všetkými subjektmi uvedenými v článku 108 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovia primerané mechanizmy, aby sa zabezpečil súlad s týmito ustanoveniami a zásadami o ochrane osobných údajov.

Článok 145

Správne a peňažné sankcie

(Články 109 a 131 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie sankcií stanovených v zmluve, záujemcovia alebo uchádzači a dodávatelia, ktorí uviedli nepravdivé vyhlásenia, urobili závažné chyby, dopustili sa nezrovnalostí alebo podvodu alebo sa v ich prípade zistilo vážne porušenie ich zmluvných povinností, môžu byť vylúčení zo všetkých zákaziek a grantov financovaných z rozpočtu Únie najviac na päť rokov od dátumu zistenia tohto porušenia, ktoré sa potvrdí na základe namietkového konania so záujemcom, uchádzačom alebo dodávateľom.

Toto obdobie sa môže predĺžiť až na desať rokov v prípade, že k pochybeniu došlo opakovane počas piatich rokov od dátumu uvedeného v prvom pododseku.

2.   Uchádzačom alebo záujemcom, ktorí uviedli nepravdivé vyhlásenia, urobili závažné chyby, dopustili sa nezrovnalostí alebo podvodu, môžu byť uložené aj peňažné sankcie, a to vo výške 2 % až 10 % z celkovej odhadovanej hodnoty zadávanej zákazky.

Dodávateľom, u ktorých sa zistilo vážne porušenie ich zmluvných povinností, môže byť uložená peňažná sankcia vo výške 2 % až 10 % z celkovej hodnoty príslušnej zákazky.

Táto sadzba sa môže zvýšiť na 4 % až 20 % v prípade opakovaného porušovania počas piatich rokov od dátumu uvedeného v ods. 1 prvom pododseku.

3.   Inštitúcia pri stanovení správnych alebo peňažných sankcií zohľadní najmä aspekty uvedené v článku 142 ods. 1.

Článok 146

Podmienky účasti

(Článok 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia vypracujú jasné a nediskriminačné podmienky účasti.

2.   Podmienky účasti sa na účely posúdenia finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača uplatňujú v každom postupe verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ môže stanoviť minimálne úrovne spôsobilosti, pričom záujemcovia, ktorí tieto úrovne nedosahujú, nesmú byť vybratí.

3.   Každý uchádzač alebo záujemca môže byť vyzvaný, aby preukázal, že je oprávnený plniť zákazku podľa vnútroštátneho práva, čo sa doloží zápisom v obchodnom alebo živnostenskom registri alebo miestoprísažným vyhlásením alebo osvedčením, členstvom v osobitnej organizácii, výslovným povolením alebo zápisom do registra platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

4.   V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu alebo výzve na predloženie ponuky verejní obstarávatelia presne uvedú doklady, na základe ktorých sa overí postavenie a spôsobilosť uchádzačov alebo záujemcov na právne úkony.

5.   Informácie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ ako dôkaz o finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača a minimálne úrovne spôsobilosti požadované v súlade s odsekom 2 nesmú prekročiť rámec predmetu zákazky a zohľadňujú oprávnené záujmy hospodárskych subjektov, najmä pokiaľ ide o ochranu technických a obchodných tajomstiev podniku.

6.   Verejný obstarávateľ sa môže v závislosti od hodnotenia rizika rozhodnúť, že preukázanie finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov nebude požadovať v prípade:

a)

zákaziek, ktoré zadávajú inštitúcie na vlastný účet, s hodnotou, ktorá nepresahuje hodnotu uvedenú v článku 137 ods. 1;

 

b)

zákaziek, ktoré sa zadávajú v oblasti vonkajších akcií, s hodnotou pod finančnými limitmi uvedenými v článku 265 ods. 1 písm. a), 267 ods. 1 písm. a) alebo 269 ods. 1 písm. a).

Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne nepožadovať preukázanie finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, predbežné financovanie sa neuskutoční, pokiaľ nie je zložená finančná zábezpeka v rovnakej výške.

Článok 147

Hospodárska a finančná spôsobilosť

(Článok 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Dôkaz o hospodárskej a finančnej spôsobilosti sa môže poskytnúť najmä predložením jedného alebo viacerých z týchto dokumentov:

a)

príslušných výpisov z bánk alebo v náležitých prípadoch potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu;

 

b)

finančných výkazov najviac za posledné tri roky, za ktoré boli účty uzatvorené;

 

c)

výkazu o celkovom obrate a o obrate týkajúcom sa stavebných prác, dodávok alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zákazka za obdobie, ktoré nemôže byť dlhšie ako posledné tri dostupné rozpočtové roky.

2.   Verejný obstarávateľ môže záujemcu alebo uchádzača oslobodiť od povinnosti predložiť písomný dôkaz uvedený v odseku 1, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely iného postupu verejného obstarávania a ak je naďalej v súlade s odsekom 1.

Ak z určitých mimoriadnych dôvodov, ktoré verejný obstarávateľ považuje za opodstatnené, uchádzač alebo záujemca nie je schopný poskytnúť doklady požadované verejným obstarávateľom, môže svoju hospodársku a finančnú spôsobilosť preukázať akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

3.   Hospodársky subjekt sa môže v prípade konkrétnej zákazky v náležitých prípadoch spoľahnúť na spôsobilosť iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu väzieb, ktoré sú medzi ním a týmito subjektmi. V takomto prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na plnenie zákazky, napríklad predložením záväzku týchto subjektov, že mu tieto zdroje dávajú k dispozícii.

Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby hospodársky subjekt a subjekty uvedené v prvom pododseku spoločne ručili za plnenie zákazky.

Za rovnakých podmienok sa môže skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 121 ods. 5 spoľahnúť na spôsobilosti členov skupiny alebo iných subjektov.

Článok 148

Technická a odborná spôsobilosť

(Článok 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Technická a odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov sa vyhodnotí a overí v súlade s odsekmi 2 a 3. V prípade postupov verejného obstarávania týkajúcich sa dodania tovaru, ktoré si vyžadujú umiestnenie a montáž, služieb a/alebo stavebných prác, sa takáto spôsobilosť posúdi najmä so zreteľom na ich know-how, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

2.   Dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti hospodárskych subjektov sa môže, v závislosti od charakteru, množstva alebo rozsahu a účelu dodávok, služieb alebo stavebných prác, ktoré sa majú zabezpečiť, poskytnúť na základe predloženia jedného alebo viacerých z týchto dokumentov:

a)

vzdelanostnej a odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa stavebných prác a/alebo kvalifikácie riadiacich pracovníkov podniku, a najmä kvalifikácie osoby alebo osôb zodpovedných za poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác;

 

b)

zoznamu:

i)

základných služieb, ktoré boli poskytnuté, a dodávok tovaru za posledné tri roky, s uvedením súm, dátumov a verejných alebo súkromných prijímateľov;

 

ii)

stavebných prác uskutočnených za posledných päť rokov, s uvedením súm, dátumov a miesta;

 

c)

popisu technického a strojového vybavenia a výrobného zariadenia, ktoré má podnik použiť pri plnení zákazky na poskytnutie služieb alebo na uskutočnenie stavebných prác;

 

d)

popisu technického vybavenia a opatrení uplatňovaných na zabezpečenie kvality dodávok a služieb, ako aj popisu študijných a výskumných zariadení podniku;

 

e)

informácií, či technici alebo zúčastnené technické orgány patria alebo nepatria priamo do podniku, a to najmä tí, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality;

 

f)

v prípade dodávok tovaru: vzoriek, opisov a/alebo autentických fotografií a/alebo osvedčení vystavených ústavmi pre úradnú kontrolu kvality alebo agentúrami s uznanou právomocou osvedčovať zhodu výrobkov s platnými technickými špecifikáciami alebo normami;

 

g)

výkazu priemerného ročného počtu zamestnancov a počtu riadiacich pracovníkov poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa stavebných prác za posledné tri roky;

 

h)

informácií o podiele zákazky, ktorý má poskytovateľ služieb v úmysle zadať subdodávateľom;

 

i)

v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb a len v náležitých prípadoch, uvedenia opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré hospodársky subjekt bude môcť uplatniť počas plnenia zákazky.

Ak sa služby alebo dodávky uvedené v prvom pododseku písm. b) bode i) poskytujú verejnému obstarávateľovi, dôkaz o vykonaní má formu osvedčení vydaných alebo parafovaných príslušným orgánom.

Na účely prvého pododseku písm. b) bodu ii) sa k zoznamu najdôležitejších stavebných prác priložia osvedčenia o uspokojivom vykonaní, pričom sa uvedie, či boli vykonané odborným spôsobom a či boli úplne dokončené.

3.   Ak sú služby alebo výrobky, ktoré sa majú dodať, zložité, alebo sa výnimočne požadujú na osobitný účel, dôkaz o technickej a odbornej spôsobilosti sa môže získať prostredníctvom kontroly vykonanej verejným obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným úradným orgánom štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb alebo dodávateľ tovaru sídlo, na základe dohody s týmto orgánom. Takéto kontroly sa týkajú technickej spôsobilosti a výrobnej kapacity dodávateľa tovaru a v prípade potreby aj jeho študijných a výskumných zariadení a opatrení na kontrolu kvality.

4.   Ak verejní obstarávatelia požadujú predloženie osvedčení vystavených nezávislými orgánmi, ktoré potvrdzujú, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy zabezpečenia kvality, odvolajú sa na systémy zabezpečenia kvality, ktoré sú založené na sérii európskych noriem v tejto oblasti a potvrdené akreditovanými orgánmi. Verejní obstarávatelia od hospodárskych subjektov, ktoré nemajú prístup k takýmto osvedčeniam, alebo nemajú možnosť získať ich v stanovených lehotách, prijmú aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality.

5.   Ak verejní obstarávatelia požadujú predloženie osvedčení vystavených nezávislými orgánmi, ktoré potvrdzujú, že hospodársky subjekt spĺňa určité schémy alebo normy environmentálneho manažérstva, odvolajú sa na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iné schémy environmentálneho manažérstva, ktoré sú uznané v súlade s článkom 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (18), alebo iné normy environmentálneho manažérstva založené na európskych alebo medzinárodných normách v tejto oblasti, ktoré sú potvrdené akreditovanými orgánmi. Verejní obstarávatelia uznávajú rovnocenné osvedčenia od orgánov so sídlom v iných členských štátoch. Akceptujú tiež iné dôkazy o rovnocenných opatreniach environmentálneho manažérstva, ktoré hospodárske subjekty predložia.

6.   Hospodársky subjekt sa môže v prípade konkrétnej zákazky v náležitých prípadoch spoľahnúť na spôsobilosť iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu väzieb, ktoré sú medzi ním a týmito subjektmi. V takomto prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na plnenie zákazky, napríklad predložením záväzku týchto subjektov, že mu tieto zdroje dávajú k dispozícii.

Za rovnakých podmienok sa môže skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 121 ods. 5 spoľahnúť na spôsobilosti členov skupiny alebo iných subjektov.

7.   Verejný obstarávateľ môže v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb a umiestnenia a montáže v súvislosti so zákazkou na dodanie tovaru požadovať, aby určité rozhodujúce úlohy vykonal priamo sám uchádzač, alebo v prípade ponuky, ktorú predkladá skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 121 ods. 6, člen skupiny.

8.   Verejní obstarávatelia môžu dospieť k záveru, že hospodárske subjekty nesplnia zákazku na primeranej kvalitatívnej úrovni, ak verejní obstarávatelia zistia, že existuje konflikt záujmov, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky.

Článok 149

Postupy a kritériá na vyhodnotenie ponúk

(Článok 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách, zákazky sa zadávajú jedným z týchto dvoch spôsobov:

a)

automatickým postupom zadávania zákazky, pričom v takomto prípade sa zákazka zadá na základe riadnej ponuky, ktorá spĺňa stanovené podmienky a uvádza sa v nej najnižšia cena;

 

b)

postupom najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou.

2.   Na určenie ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, verejný obstarávateľ berie do úvahy uvedenú cenu a ostatné kritériá kvality odôvodnené predmetom zákazky, technický prínos, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, rentabilitu, lehoty výstavby alebo dodacie lehoty, záručný a pozáručný servis a technickú pomoc. Verejný obstarávateľ môže stanoviť minimálne úrovne kvality. Ponuky nespĺňajúce tieto úrovne sa vylúčia.

3.   Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách alebo informatívnom dokumente presne uvedie, aké váhy uplatní na každé z kritérií na určenie najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou. Tieto váhy sa môžu vyjadriť prostredníctvom intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.

Váha, ktorá sa uplatňuje na cenu vo vzťahu k iným kritériám, nesmie viesť k neutralizácii ceny pri výbere dodávateľa bez toho, aby boli dotknuté tarify stanovené inštitúciou v súvislosti s odmeňovaním určitých služieb, ako sú služby poskytované expertmi na účely hodnotenia.

Ak vo výnimočných prípadoch nemožno váhu určiť z technických dôvodov, a to najmä s ohľadom na predmet zákazky, verejný obstarávateľ iba uvedie zostupné poradie dôležitosti, s akou sa majú kritériá uplatňovať.

Článok 150

Používanie elektronických aukcií

(Článok 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia môžu použiť elektronické aukcie, v ktorých sa oznamujú nové ceny upravené smerom nadol a/alebo nové hodnoty týkajúce sa určitých prvkov ponúk.

Na účely prvého pododseku verejní obstarávatelia používajú opakovaný elektronický postup (elektronickú aukciu), ktorý prebieha po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a na základe ktorého je možné stanoviť poradie ponúk, pričom sa použijú automatické metódy hodnotenia.

2.   Pokiaľ ide o verejné súťaže, užšie súťaže alebo rokovacie konania v prípade uvedenom v článku 135 ods. 1 písm. a) a ak je možné presne určiť špecifikácie ponuky, verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť, že sa pred zadaním verejnej zákazky uskutoční elektronická aukcia.

Elektronická aukcia sa môže za rovnakých okolností uskutočniť v prípade opätovného otvorenia súťaže medzi stranami rámcovej dohody uvedeného v článku 122 ods. 3 písm. b) a v prípade otvorenia súťaže týkajúcej sa zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci dynamického nákupného systému uvedeného v článku 131.

Elektronická aukcia je založená buď na samotných cenách, vtedy sa zákazka zadá na základe najnižšej ceny, alebo na cenách a/alebo hodnotách charakteristík ponúk uvedených v špecifikáciách, vtedy sa zákazka zadá na základe najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou.

3.   Ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú uskutočniť elektronickú aukciu, uvedú to v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Špecifikácie obsahujú tieto informácie:

a)

charakteristiky, ktorých hodnota je predmetom elektronickej aukcie za predpokladu, že sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

 

b)

prípadné limity hodnôt, ktoré sa môžu predložiť, ktoré vyplývajú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

 

c)

informácie, ktoré budú k dispozícii uchádzačom počas elektronickej aukcie, a prípadne čas, kedy im budú k dispozícii;

 

d)

dôležité informácie o priebehu elektronickej aukcie;

 

e)

podmienky, za ktorých budú môcť uchádzači predkladať ponuky, a v náležitých prípadoch najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú požadovať pri predkladaní ponúk;

 

f)

dôležité informácie o používanom elektronickom zariadení a o podmienkach a technických špecifikáciách týkajúcich sa pripojenia.

4.   Pred začatím elektronickej aukcie vykonajú verejní obstarávatelia úvodné úplné vyhodnotenie ponúk v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk a váhami stanovenými pre jednotlivé kritériá.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prijateľné ponuky sa súčasne elektronicky vyzvú, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva obsahuje všetky dôležité informácie o individuálnom pripojení k používanému elektronickému zariadeniu a upresňuje dátum a čas začatia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia môže prebiehať v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni od dátumu odoslania výziev.

5.   Ak sa zákazka zadá na základe ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, k výzve sa pripoja výsledky úplného vyhodnotenia príslušnej ponuky, ktoré sa vykoná v súlade s váhami stanovenými v článku 149 ods. 3 prvom pododseku.

Výzva tiež obsahuje matematický vzorec, ktorým sa počas elektronickej aukcie určí nové automatizované prehodnotenie poradia na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec zahŕňa váhy všetkých kritérií stanovených na určenie ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, ktoré sa uvádzajú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v špecifikáciách. Na tento účel sa prípadné rozpätia vopred znížia na určitú hodnotu.

V prípadoch, v ktorých sú povolené variantné riešenia, sa stanoví osobitný vzorec pre každé variantné riešenie.

6.   Počas každej etapy elektronickej aukcie oznamujú verejní obstarávatelia bezodkladne všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú kedykoľvek zistiť ich relatívne poradie. Môžu takisto oznámiť ďalšie informácie týkajúce sa iných predložených cien alebo hodnôt pod podmienkou, že je to uvedené v špecifikáciách. Môžu tiež kedykoľvek zverejniť počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu zverejniť totožnosť uchádzačov v priebehu žiadnej etapy elektronickej aukcie.

7.   Verejní obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

a)

vo výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedú vopred stanovený dátum a čas;

 

b)

ak nedostanú ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov;

 

c)

ak sa ukončili všetky etapy aukcie stanovené vo výzve na účasť v aukcii.

Na účely prvého pododseku písm. b) verejní obstarávatelia uvedú vo výzve na účasť v aukcii povolenú lehotu, ktorá uplynie od prijatia poslednej ponuky, aby mohli ukončiť elektronickú aukciu.

Ak sa verejní obstarávatelia rozhodli ukončiť elektronickú aukciu v súlade s prvým pododsekom písm. c), prípadne v kombinácii s podmienkami stanovenými v prvom pododseku písm. b), vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa uvedie harmonogram každej etapy aukcie.

8.   Po ukončení elektronickej aukcie verejní obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 149 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Verejní obstarávatelia nesmú elektronické aukcie používať neprimerane alebo spôsobom, ktorý by bránil, obmedzil alebo narušil hospodársku súťaž alebo menil predmet zákazky, tak ako bol zverejnený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a ako bol definovaný v špecifikáciách.

Článok 151

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

(Článok 110 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak sa zdá, že ponuky pre danú zákazku majú neobvykle nízku cenu, verejný obstarávateľ si ešte pred vylúčením takýchto ponúk na základe tohto dôvodu písomne vyžiada podrobné údaje o základných prvkoch ponuky, ktoré považuje za dôležité a tieto základné prvky si preverí po vypočutí zúčastnených strán, pričom zohľadní vysvetlenia, ktoré boli poskytnuté. Tieto podrobné údaje sa môžu týkať najmä dodržiavania ustanovení spojených s ochranou zamestnanosti a pracovnými podmienkami, ktoré platia v mieste, kde sa má stavebná práca, služba alebo dodanie tovaru vykonať.

Verejný obstarávateľ môže brať do úvahy najmä vysvetlenia, ktoré sa týkajú:

a)

hospodárnosti výrobného procesu, poskytovania služieb alebo stavebného postupu;

 

b)

zvolených technických riešení alebo mimoriadne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii;

 

c)

osobitosti ponuky.

2.   Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu v dôsledku poskytnutej štátnej pomoci, môže danú ponuku vylúčiť na základe iba tohto jediného dôvodu, ak uchádzač nie je schopný preukázať v primeranej lehote stanovenej verejným obstarávateľom, že táto pomoc bola poskytnutá s konečnou platnosťou a v súlade s postupmi a rozhodnutiami uvedenými v pravidlách Únie o poskytovaní štátnej pomoci.

Článok 152

Lehoty na prijímanie ponúk a žiadosti o účasť

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia stanovia presné a nemenné lehoty vyjadrené v kalendárnych dňoch na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť. Lehoty sú dostatočne dlhé, aby umožnili zainteresovaným stranám prijateľný a primeraný čas na prípravu a predloženie ponúk, berúc pritom do úvahy najmä komplexnosť zákazky alebo potrebu navštíviť dané miesto alebo nahliadnuť na mieste do dokumentov pripojených k špecifikáciám.

2.   V prípade verejných súťaží na zákazky, ktorých hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 170 ods. 1 alebo ich prevyšuje, nesmie byť lehota na prijímanie ponúk kratšia ako päťdesiatdva dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3.   V užších súťažiach, v prípadoch použitia súťažného dialógu uvedených v článku 132 a v rokovacích konaniach so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky presahujúce finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, nesmie byť lehota na prijímanie žiadostí o účasť kratšia ako tridsaťsedem dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

V prípade užších súťaží na zákazky, ktorých hodnota sa rovná finančným limitom stanoveným v článku 170 ods. 1 alebo ich prevyšuje, nesmie byť lehota na prijímanie ponúk kratšia ako štyridsať dní od dátumu odoslania výzvy na predloženie ponuky.

V prípade postupu po výzve na vyjadrenie záujmu podľa článku 136 ods. 1 nesmie byť lehota:

a)

kratšia ako dvadsaťjeden dní od dátumu odoslania výzvy na predloženie ponuky, pokiaľ ide o prijímanie ponúk v prípade postupu uvedeného v článku 136 ods. 1 písm. a) a článku 136 ods. 3 písm. b) bode i);

 

b)

kratšia ako desať dní odo dňa prijatia žiadostí o účasť a kratšia ako dvadsaťjeden dní od prijatia ponúk v prípade dvojstupňového postupu uvedeného v článku 136 ods. 3 písm. b) bode ii).

4.   Ak verejní obstarávatelia v súlade s článkom 123 ods. 2 odoslali na uverejnenie predbežné oznámenie, alebo oni sami uverejnili predbežné oznámenie v rámci svojho profilu verejného obstarávateľa pre zákazky presahujúce finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, lehota na prijímanie ponúk môže byť spravidla skrátená na tridsaťšesť dní, ale nesmie byť za žiadnych okolností kratšia ako dvadsaťdva dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predloženie ponuky.

Skrátenie lehoty uvedenej v prvom pododseku je možné len v prípade, že predbežné oznámenie spĺňa tieto podmienky:

a)

obsahuje všetky informácie požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania za predpokladu, že sú tieto informácie k dispozícii v čase uverejnenia oznámenia;

 

b)

bolo zaslané na uverejnenie najmenej päťdesiatdva dní a najviac dvanásť mesiacov pred dátumom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

5.   Lehoty na prijímanie ponúk sa môžu skrátiť o päť dní, ak od dátumu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na vyjadrenie záujmu sú všetky dokumenty týkajúce sa výzvy na predloženie ponuky neobmedzene a priamo k dispozícii v elektronickej podobe.

Článok 153

Čas poskytnutý na prístup k súťažným podkladom

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Za predpokladu, že žiadosť bola podaná včas pred konečným termínom na predloženie ponuky, špecifikácie alebo informatívne dokumenty v postupe uvedenom v článku 132 a doplňujúce podklady sa zašlú do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti všetkým hospodárskym subjektom, ktoré si špecifikácie vyžiadali alebo vyjadrili záujem o účasť na dialógu alebo o predloženie ponuky, s výhradou ustanovení odseku 4. Verejní obstarávatelia nie sú povinní odpovedať na žiadosti o zaslanie dokumentov, ktoré sú podané menej ako päť pracovných dní pred konečným termínom na predloženie ponuky.

2.   Za predpokladu, že žiadosť bola podaná včas pred konečným termínom na predloženie ponuky, doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií alebo informatívnych dokumentov alebo doplňujúcich podkladov sa čo možno najskôr oznámia súčasne všetkým hospodárskym subjektom, ktoré si špecifikácie vyžiadali alebo vyjadrili záujem o účasť na dialógu alebo o predloženie ponuky a najneskôr do šiestich kalendárnych dní pred konečným termínom stanoveným na prijatie ponuky alebo, v prípade žiadostí o informácie prijatých menej ako osem kalendárnych dní pred konečným termínom stanoveným na prijatie ponuky, čo možno najskôr po prijatí žiadosti o informácie. Verejní obstarávatelia nie sú povinní odpovedať na žiadosti o doplňujúce informácie, ktoré sú podané menej ako päť pracovných dní pred konečným termínom na predloženie ponuky.

3.   Ak špecifikácie a doplňujúce podklady alebo informácie nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v lehotách stanovených v odsekoch 1 a 2, alebo keď sa ponuky môžu predložiť len po návšteve miesta alebo po nahliadnutí na mieste do dokumentov pripojených k špecifikáciám, lehoty na prijímanie ponúk uvedené v článku 152 sa predĺžia tak, aby všetky hospodárske subjekty mali možnosť oboznámiť sa so všetkými informáciami požadovanými na prípravu ponuky. Takéto predĺženie sa primeraným spôsobom zverejní v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 123 až 126.

4.   Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú v prípade verejnej súťaže, ani v prípade dynamických nákupných systémov uvedených v článku 131, ak ku všetkým dokumentom týkajúcim sa výzvy na predloženie ponuky a akýmkoľvek doplňujúcim podkladom existuje neobmedzený a úplný priamy elektronický prístup. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedenom v článku 123 ods. 3 sa uvádza adresa internetovej stránky, na ktorej je možné nahliadnuť do týchto dokumentov.

Článok 154

Lehoty v naliehavých prípadoch

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak za opodstatnených mimoriadnych okolností nemožno pri užších súťažiach a rokovacích konaniach so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dodržať minimálne lehoty stanovené v článku 152 ods. 3, verejní obstarávatelia môžu stanoviť tieto lehoty vyjadrené v kalendárnych dňoch:

a)

lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť dní od dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo kratšia ako desať dní, ak je oznámenie zaslané Úradu pre publikácie v elektronickej podobe;

 

b)

lehotu na prijímanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní od dátumu odoslania výzvy na predloženie ponuky.

2.   V rámci užších súťaží a zrýchlených rokovacích konaní a za podmienky, že žiadosť bola podaná včas, doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií sa oznámia všetkým záujemcom alebo uchádzačom najneskôr štyri kalendárne dni pred konečným termínom na prijatie ponúk.

Článok 155

Spôsoby komunikácie

(Článok 111 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Spôsoby predloženia ponúk a žiadostí o účasť stanoví verejný obstarávateľ, ktorý môže určiť výlučný spôsob predloženia. Ponuky a žiadosti o účasť sa môžu predkladať listom alebo elektronicky. Žiadosti o účasť sa tiež môžu posielať faxom.

Vybraté spôsoby komunikácie sú bežne k dispozícii a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu verejného obstarávania.

Zvolené spôsoby komunikácie, majú taký charakter, aby sa zabezpečilo splnenie týchto podmienok:

a)

každá predložená ponuka alebo žiadosť o účasť obsahuje všetky informácie potrebné na jej vyhodnotenie;

 

b)

integrita dokumentov je zachovaná;

 

c)

dôverný charakter ponúk a žiadostí o účasť je zachovaný a verejný obstarávateľ sa oboznámi s ich obsahom až po uplynutí lehoty na ich predloženie;

 

d)

ochrana osobných údajov je zabezpečená v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001.

V prípade potreby právneho dôkazu môžu verejní obstarávatelia rozhodnúť, aby boli žiadosti o účasť zaslané faxom potvrdené listom alebo elektronicky čo možno najskôr a v každom prípade najneskôr pred konečným dátumom stanoveným v článku 152.

2.   Ak verejný obstarávateľ povolí predkladanie ponúk a žiadostí o účasť v elektronickej podobe, použité zariadenia, ako aj ich technické charakteristiky majú nediskriminačný charakter, sú bežne k dispozícii a kompatibilné s informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré sa bežne používajú, a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu verejného obstarávania.

3.   Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť, s výnimkou zákaziek pod finančným limitom stanoveným v článku 170 ods. 1, prostredníctvom technických prostriedkov a primeraných postupov zaručujú, že:

a)

hospodársky subjekt je možné s určitosťou autentifikovať;

 

b)

je možné presne určiť čas a dátum prijatia ponúk a žiadostí o účasť;

 

c)

je možné primerane zabezpečiť, že do stanovenej lehoty nikto nemôže mať prístup k údajom prenášaným podľa týchto požiadaviek;

 

d)

v prípade porušenia tohto zákazu prístupu je možné primerane zaistiť presné zistenie tohto porušenia;

 

e)

len oprávnené osoby môžu stanoviť alebo zmeniť dátumy pre otváranie prijatých údajov;

 

f)

v priebehu jednotlivých etáp postupu verejného obstarávania je prístup k všetkým predloženým údajom alebo k ich časti možný len súčasným konaním oprávnených osôb;

 

g)

súčasným konaním oprávnených osôb sa prenesené údaje môžu sprístupniť len po stanovenom dátume;

 

h)

údaje, prijaté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami, sú sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené oboznámiť sa s nimi.

4.   Ak verejný obstarávateľ povolí predkladanie ponúk a žiadostí o účasť v elektronickej podobe, elektronické dokumenty predložené prostredníctvom takýchto systémov sa považujú za originály a za podpísané oprávneným zástupcom hospodárskeho subjektu.

5.   Ak predkladanie prebieha prostredníctvom listu, uchádzač alebo záujemca môže predložiť ponuku alebo žiadosť o účasť jedným z týchto spôsobov:

a)

poštou alebo kuriérskou službou, pričom v týchto prípadoch sa vo výzve na predloženie ponuky uvádza, že rozhodujúcim dátumom je dátum odoslania, dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum na doručenke;

 

b)

osobným doručením do priestorov inštitúcie uchádzačom alebo záujemcom alebo ich zástupcom; na tento účel sa vo výzve na predloženie ponuky uvedie, popri informáciách uvedených v článku 138 ods. 2 písm. a), útvar, ktorému sa ponuky alebo žiadosti o účasť majú doručiť proti podpisu a potvrdeniu s uvedením dátumu.

6.   V záujme zachovania dôvernosti a zamedzenia akýmkoľvek ťažkostiam pri predkladaní ponúk listom musí byť vo výzve na predloženie ponúk toto ustanovenie:

Ponuky sa musia predkladať v zapečatenej obálke, ktorá musí byť vložená do druhej zapečatenej obálky. Na vnútornej obálke musia byť uvedené okrem názvu útvaru, ktorému je adresovaná, ako je uvedené vo výzve na predloženie ponuky, slová „Výzva na predloženie ponuky – Poštová služba nesmie otvoriť.“ Ak sa používajú samolepiace obálky, musia byť zapečatené lepiacou páskou a odosielateľ sa musí cez túto pásku podpísať.

Článok 156

Zábezpeky týkajúce sa ponúk

(Článok 111 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby bola v súvislosti s ponukou zložená zábezpeka v súlade s článkom 163, ktorá predstavuje 1 % až 2 % z celkovej hodnoty zákazky.

Zábezpeka týkajúca sa ponuky sa uvoľní po zadaní zákazky. Ak sa v stanovenom konečnom termíne nepredloží žiadna ponuka alebo ak sa ponuka následne stiahne, zábezpeka prepadne.

Článok 157

Otváranie ponúk a žiadostí o účasť

(Článok 111 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Otvoria sa všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky článku 155.

2.   Ak hodnota zákazky prevyšuje finančný limit stanovený v článku 137 ods. 1, zodpovedný povoľujúci úradník vymenuje komisiu pre otváranie ponúk.

Komisia pre otváranie ponúk pozostáva najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú najmenej dva organizačné subjekty príslušnej inštitúcie, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie, a z ktorých sa najmenej jedna nezodpovedá zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi. S cieľom zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmov, tieto osoby podliehajú povinnostiam stanoveným v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ak v zastúpeniach alebo v miestnych jednotkách uvedených v článku 72 tohto nariadenia alebo izolovaných jednotkách v členskom štáte neexistujú žiadne oddelené subjekty, požiadavka na organizačné subjekty bez hierarchického prepojenia medzi nimi sa neuplatňuje.

V prípade postupu verejného obstarávania vyhláseného na medziinštitucionálnom základe komisiu pre otváranie ponúk vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník z inštitúcie, ktorá je zodpovedná za postup verejného obstarávania. Zloženie tejto komisie zohľadní, pokiaľ je to možné, medziinštitucionálny charakter postupu verejného obstarávania.

3.   Ak sa ponuky zasielajú listom, jeden alebo viacerí členovia komisie pre otváranie ponúk parafujú dokumenty, ktoré potvrdzujú dátum a čas odoslania každej ponuky.

Parafujú tiež:

a)

každú stranu každej ponuky;

 

b)

titulnú stranu a strany, ktoré obsahujú finančné údaje každej ponuky, pričom integrita pôvodnej ponuky je garantovaná akýmkoľvek vhodným spôsobom použitým zo strany útvaru, ktorý je nezávislý od povoľujúceho útvaru, s výnimkou prípadov uvedených v ods. 2 druhom pododseku.

Ak sa zákazka zadáva automatickým postupom zadávania zákazky v súlade s článkom 149 ods. 1 písm. a), ceny uvedené v ponukách, ktoré spĺňajú požiadavky, sa uverejnia.

Členovia komisie podpíšu písomný záznam o otváraní prijatých ponúk, v ktorom sa uvádzajú tie ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 155 a tie ponuky, ktoré tieto požiadavky nespĺňajú, a to s uvedením dôvodov ich vylúčenia pre nesúlad s požiadavkami a s odvolaním sa na postupy predkladania ponúk uvedené v článku 155. Tento záznam sa môže podpísať v elektronickom systéme, ktorý umožňuje dostatočnú identifikáciu podpisujúcej osoby.

Článok 158

Komisia pre vyhodnotenie ponúk a žiadostí o účasť

(Článok 111 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré sú vyhlásené za žiadosti a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky článku 155, vyhodnotí a zoradí komisia pre vyhodnotenie ponúk, vytvorená pre každú z dvoch etáp, na základe vopred zverejnených podmienok vylúčenia a podmienok účasti na jednej strane a na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk na druhej strane.

Túto komisiu vymenuje zodpovedný povoľujúci úradník na účely poskytnutia poradného stanoviska k zákazkám s hodnotou nad finančným limitom uvedeným v článku 137 ods. 1.

Zodpovedný povoľujúci úradník však môže rozhodnúť, že komisia pre vyhodnotenie ponúk hodnotí a zostavuje poradie ponúk len na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a že podmienky vylúčenia a podmienky účasti budú hodnotené inými primeranými prostriedkami, ktoré zaistia zabránenie konfliktu záujmov.

2.   Komisia pre vyhodnotenie ponúk pozostáva najmenej z troch osôb, ktoré zastupujú najmenej dva organizačné subjekty inštitúcií alebo orgánov uvedených v článku 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách, medzi ktorými nie je vzájomné hierarchické prepojenie, a z ktorých sa najmenej jedna nezodpovedá zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi. Zodpovedný povoľujúci úradník zabezpečí, aby tieto osoby dodržiavali povinnosti stanovené v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ak v zastúpeniach a v miestnych jednotkách uvedených v článku 72 alebo izolovaných jednotkách v členskom štáte neexistujú žiadne oddelené subjekty, požiadavka na organizačné subjekty bez hierarchického prepojenia medzi nimi sa neuplatňuje.

Komisia pre vyhodnotenie ponúk môže pozostávať z tých istých členov ako komisia pre otváranie ponúk.

Externí experti môžu pomáhať komisii na základe rozhodnutia zodpovedného povoľujúceho úradníka. Zodpovedný povoľujúci úradník zabezpečí, aby títo experti dodržiavali povinnosti stanovené v článku 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade postupu verejného obstarávania vyhláseného na medziinštitucionálnom základe vymenuje komisiu pre vyhodnotenie ponúk zodpovedný povoľujúci úradník z inštitúcie, ktorá je zodpovedná za postup verejného obstarávania. Zloženie tejto komisie zohľadní podľa možnosti medziinštitucionálny charakter postupu verejného obstarávania.

3.   Žiadosti o účasť a ponuky, ktoré nespĺňajú všetky zásadné požiadavky stanovené v súťažných podkladoch sa vylúčia.

Komisia pre vyhodnotenie ponúk alebo verejný obstarávateľ však môže záujemcov alebo uchádzačov požiadať o doplnenie alebo vysvetlenie predložených doplňujúcich podkladov v súvislosti s podmienkami vylúčenia alebo účasti v stanovenej lehote.

Za prijateľné sa pokladajú žiadosti o účasť a ponuky záujemcov alebo uchádzačov, ktoré nie sú vylúčené a ktoré spĺňajú podmienky účasti.

4.   Komisia pre vyhodnotenie ponúk si v prípade ponúk s neobvykle nízkou cenou uvedených v článku 151 vyžiada všetky dôležité informácie týkajúce sa zostavenia ponuky.

Článok 159

Výsledky hodnotenia

(Článok 112 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Vypracuje sa písomný a datovaný záznam o hodnotení a stanovení poradia žiadostí o účasť a ponúk, o ktorých bolo vyhlásené, že spĺňajú požiadavky.

Písomný záznam podpíšu všetci členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk. Tento záznam sa môže podpísať v elektronickom systéme, ktorý umožňuje dostatočnú identifikáciu podpisujúcej osoby.

Ak komisia pre vyhodnotenie ponúk nebola poverená overením ponúk na základe podmienok vylúčenia a podmienok účasti, podpíšu písomný záznam aj osoby, ktoré boli touto úlohou poverené zodpovedným povoľujúcim úradníkom. Tento písomný záznam sa uchová pre budúcu potrebu.

2.   Písomný záznam uvedený v odseku 1 obsahuje aspoň:

a)

názov a adresu verejného obstarávateľa, ako aj predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému;

 

b)

mená vylúčených záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich vylúčenia;

 

c)

mená záujemcov alebo uchádzačov, ktorých ponuky alebo žiadosti o účasť sa majú preskúmať, a dôvody ich výberu;

 

d)

dôvody vylúčenia ponúk, ktoré sa pokladajú za ponuky s neobvykle nízkou cenou;

 

e)

mená vybratých záujemcov alebo dodávateľov a dôvody takéhoto výberu a, ak je to známe, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má dodávateľ v úmysle zadať tretím stranám ako subdodávateľom.

3.   Verejný obstarávateľ potom prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie aspoň tieto informácie:

a)

názov a adresu verejného obstarávateľa, ako aj predmet a hodnotu zákazky, alebo predmet a maximálnu hodnotu rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému;

 

b)

mená vylúčených záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich vylúčenia;

 

c)

mená záujemcov alebo uchádzačov, ktorých ponuky alebo žiadosti o účasť sa majú preskúmať, a dôvody ich výberu;

 

d)

dôvody vylúčenia ponúk, ktoré sa pokladajú za ponuky s neobvykle nízkou cenou;

 

e)

mená vybratých záujemcov alebo dodávateľov a dôvody takéhoto výberu s odvolaním sa na vopred zverejnené podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk a ak je známy, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý má dodávateľ v úmysle zadať tretím stranám ako subdodávateľom;

 

f)

v prípade rokovacieho konania a súťažného dialógu, okolnosti uvedené v článkoch 132, 134, 135, 266, 268, 270 a 271, ktoré odôvodňujú ich použitie;

 

g)

v náležitých prípadoch dôvody rozhodnutia verejného obstarávateľa o nezadaní zákazky.

V prípade postupu verejného obstarávania vyhláseného na medziinštitucionálnom základe prijíma rozhodnutie uvedené v prvom pododseku verejný obstarávateľ zodpovedný za postup verejného obstarávania.

Článok 160

Kontakty medzi verejnými obstarávateľmi a uchádzačmi

(Článok 112 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Kontakt medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi v priebehu postupu zadávania zákazky sa môže uskutočniť iba výnimočne a za podmienok stanovených v odseku 2 a 3.

2.   Pred konečným termínom na predkladanie ponúk, s ohľadom na doplňujúce podklady a informácie uvedené v článku 153, verejný obstarávateľ môže:

a)

na základe žiadosti uchádzačov oznámiť doplňujúce informácie len na účely vyjasnenia charakteru zákazky; takéto informácie sa oznámia v ten istý deň všetkým uchádzačom, ktorí požiadali o špecifikácie;

 

b)

z vlastného podnetu, ak zistí chybu, nepresnosť, opomenutie niečoho alebo akúkoľvek inú administratívnu chybu v texte oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predloženie ponuky alebo v špecifikáciách, informovať dotknuté osoby v ten istý deň a rovnakým spôsobom, ktorý sa vzťahuje na pôvodnú výzvu na predloženie ponuky.

3.   Ak sa po otvorení ponúk vyžaduje určité vysvetlenie v súvislosti s ponukou alebo ak sa musia opraviť administratívne chyby v ponuke, verejný obstarávateľ môže nadviazať kontakt s uchádzačom, hoci takýto kontakt nesmie viesť k žiadnej zmene podmienok ponuky.

4.   V každom prípade nadviazania kontaktu a v riadne odôvodnených prípadoch, keď sa kontakt nenadviazal podľa článku 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa o tom v spise o verejnom obstarávaní vykoná záznam.

Článok 161

Informovanie záujemcov a uchádzačov

(Články 113, 114 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejní obstarávatelia bez zbytočného odkladu informujú záujemcov a uchádzačov o prijatých rozhodnutiach týkajúcich sa zadania zákazky alebo uzavretia rámcovej dohody alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, vrátane dôvodov akéhokoľvek rozhodnutia o nezadaní zákazky alebo neuzavretí rámcovej dohody alebo nezaradenia do dynamického nákupného systému, v prípade ktorých sa uskutočnil súťažný postup verejného obstarávania, alebo informujú o opätovnom otvorení súťaže.

2.   Verejný obstarávateľ oznámi do pätnástich kalendárnych dní od dátumu prijatia písomnej žiadosti informácie uvedené v článku 113 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   V prípade zákaziek, ktoré zadávajú inštitúcie Únie na vlastný účet a ktorých hodnota dosahuje alebo presahuje finančné limity uvedené v článku 170 ods. 1 a ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti smernice 2004/18/ES, verejný obstarávateľ informuje všetkých vylúčených uchádzačov alebo záujemcov súčasne a jednotlivo elektronickou poštou, že ich žiadosť alebo ponuka nebola akceptovaná, a to v niektorej z týchto etáp:

a)

krátko po prijatí rozhodnutí na základe podmienok vylúčenia a podmienok účasti a pred rozhodnutím o zadaní zákazky v postupoch verejného obstarávania, ktoré sú rozdelené do dvoch osobitných etáp;

 

b)

pokiaľ ide o rozhodnutia o zadaní zákazky a rozhodnutia o vylúčení ponúk, čo najskôr po rozhodnutí o zadaní zákazky a najneskôr v priebehu nasledujúceho týždňa.

Verejný obstarávateľ v každom prípade uvedie dôvody neakceptovania ponuky alebo žiadosti a informáciu o možných opravných prostriedkoch.

Vylúčení uchádzači alebo záujemcovia môžu na základe písomnej žiadosti zaslanej listom, faxom alebo elektronicky požiadať o doplňujúce informácie o dôvodoch vylúčenia a všetci vybratí uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené, môžu získať informácie o charakteristikách a relatívnom hodnotení vybratej ponuky, ako aj meno víťaza, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 113 ods. 2 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách. Verejný obstarávateľ odpovie do pätnástich kalendárnych dní od dátumu prijatia písomnej žiadosti.

Článok 162

Podpísanie zmluvy

(Články 113 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Plnenie zákazky sa nesmie začať pred podpísaním zmluvy.

Oddiel 4

Zábezpeky a nápravné opatrenia

Článok 163

Zábezpeky

(Článok 115 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak sa od dodávateľov vyžaduje zloženie zábezpeky vopred, táto zábezpeka musí byť na sumu a obdobie postačujúce na jej aktiváciu.

2.   Zábezpeku poskytuje banka alebo schválená finančná inštitúcia. Po súhlase verejného obstarávateľa môže byť nahradená spoločným a nerozdielnym ručením tretej strany.

Zábezpeka je zložená v eurách.

Jej účelom je, aby banková alebo finančná inštitúcia alebo tretia strana poskytli neodvolateľnú zábezpeku alebo vystupovali ako prvý ručiteľ záväzkov zmluvnej strany.

Článok 164

Zábezpeka na splnenie zákazky

(Článok 115 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   S cieľom zabezpečiť, aby boli stavebné práce, dodanie tovaru a poskytnutie služieb realizované v plnom rozsahu, a v prípade, že sa konečné prevzatie podľa zmluvných podmienok nemôže uskutočniť na základe záverečnej platby, môže povoľujúci úradník v jednotlivých prípadoch a na základe predbežnej analýzy rizík požadovať zábezpeku na splnenie zákazky.

2.   Zábezpeka predstavujúca 10 % celkovej hodnoty zákazky sa môže vytvoriť zrážkami z uskutočnených platieb.

Zábezpeka sa môže nahradiť sumou zadržanou zo záverečnej platby až do konečného prevzatia služieb, dodávok alebo stavebných prác. Sumu určí povoľujúci úradník a suma je primeraná zisteným rizikám týkajúcim sa splnenia zákazky, pričom sa zohľadní predmet, ako aj bežné obchodné podmienky uplatniteľné v rámci odvetvia.

Podmienky takejto zábezpeky sa zverejnia v súťažných podkladoch.

3.   Po konečnom prevzatí stavebných prác, poskytnutých služieb alebo dodávok sa zábezpeka uvoľní v súlade so zmluvnými podmienkami.

Článok 165

Zábezpeka na predbežné financovanie

(Článok 115 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Ak verejný obstarávateľ stanovil potrebu predbežného financovania, posúdi riziká spojené s platbami predbežného financovania, a to pred začatím postupu verejného obstarávania, pričom zohľadní najmä tieto kritériá:

a)

odhadovanú hodnotu zákazky;

 

b)

jej predmet;

 

c)

jej trvanie a tempo;

 

d)

štruktúru trhu.

2.   Zábezpeka sa vyžaduje v súvislosti s platbou predbežného financovania v prípade uvedenom v článku 146 ods. 6 druhom pododseku alebo, ak sa povoľujúci úradník rozhodne požadovať zábezpeku podľa tohto článku ods. 1.

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou uvedených v článku 137 ods. 1 sa zábezpeka nepožaduje.

Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď sa predbežné financovanie odpočíta z priebežných platieb alebo platieb zostatkov v prospech dodávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami.

Článok 166

Pozastavenie v prípade chýb alebo nezrovnalostí

(Článok 116 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Zákazky sa môžu pozastaviť podľa článku 116 nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa preverilo, či sa skutočne vyskytli predpokladané závažné chyby alebo nezrovnalosti alebo podvod. Ak sa tieto predpoklady nepotvrdia, plnenie zákazky sa bez zbytočného odkladu obnoví.

2.   Za závažnú chybu alebo nezrovnalosť sa považuje akékoľvek porušenie ustanovenia zmluvy alebo právnych predpisov, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť stratu pre rozpočet Únie.

KAPITOLA 2

Ustanovenia vzťahujúce sa na zákazky, ktoré zadávajú inštitúcie Únie na vlastný účet

Článok 167

Stanovenie vhodnej úrovne na výpočet finančných limitov

(Články 117 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

Každý povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním v rámci každej inštitúcie posúdi, či sa dosiahli finančné limity stanovené v článku 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 168

Samostatné zákazky a zákazky zadané po častiach

(Články 104 a 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Odhadovaná hodnota zákazky sa nesmie stanoviť s cieľom obchádzať požiadavky stanovené v tomto nariadení a zákazka sa na tento účel nemôže ani rozdeliť.

V náležitých prípadoch, keď je to technicky možné a nákladovo efektívne, sa zákazky s hodnotou, ktorá presahuje alebo dosahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, zadajú súčasne vo forme samostatných častí.

2.   Ak je predmet zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác rozdelený na niekoľko častí, pričom každá z nich je predmetom samostatnej zákazky, pri celkovom hodnotení uplatniteľného finančného limitu sa berie do úvahy celková hodnota všetkých častí.

Ak celková hodnota všetkých častí presahuje alebo dosahuje finančné limity stanovené v článku 170 ods. 1, ustanovenia článku 97 ods. 1 a článku 104 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatňujú na každú z častí.

3.   Ak sa má zákazka zadať vo forme samostatných častí, ponuky sa hodnotia osobitne pre každú časť. Ak sa tomu istému uchádzačovi zadá viacero častí, je s ním možné podpísať na tieto časti jedinú zmluvu.

Článok 169

Mechanizmy odhadovania hodnoty určitých zákaziek

(Článok 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Na účely výpočtu odhadovanej hodnoty zákazky zahrnie verejný obstarávateľ aj celkovú odhadovanú odmenu dodávateľa.

Ak zmluva poskytuje rôzne možnosti alebo je možné ju predĺžiť, základom pre výpočet je maximálna povolená suma vrátane použitia opčných doložiek a predĺženia.

Tento odhad sa robí v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo v prípade, ak sa takéto oznámenie nepredpokladá, v čase, keď verejný obstarávateľ začne postup zadávania zákazky.

2.   V prípade rámcových dohôd a dynamických nákupných systémov sa berie do úvahy najvyššia hodnota všetkých zákaziek plánovaných počas celého obdobia trvania rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému.

3.   V prípade zákaziek na poskytnutie služieb sa berie do úvahy:

a)

splatná poistná prémia a iné spôsoby odmeny, ak ide o poisťovacie služby;

 

b)

poplatky, provízie, úroky a iné spôsoby odmeny, ak ide o bankové alebo finančné služby;

 

c)

poplatky, splatné provízie a iné spôsoby odmeny, ak ide o zákazky zahŕňajúce projektovú dokumentáciu.

4.   V prípade zákaziek na poskytnutie služieb, pre ktoré nie je uvedená celková cena alebo zákaziek na dodanie tovaru v prípade lízingu, prenájmu alebo kúpy na splátky, hodnotou, ktorá sa berie ako základ pre výpočet odhadovanej hodnoty, je:

a)

v prípade zmlúv uzavretých na určitú dobu:

i)

ak doba je najviac štyridsaťosem mesiacov v prípade služieb alebo najviac dvanásť mesiacov v prípade dodávok tovaru, celková hodnota zákazky počas doby ich trvania;

 

ii)

ak doba je dlhšia ako dvanásť mesiacov v prípade dodávok tovaru, celková hodnota vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty;

 

b)

mesačná hodnota vynásobená štyridsiatimi ôsmimi, ak ide o zmluvy uzavreté na neurčitú dobu alebo v prípade služieb na dobu, ktorá presahuje štyridsaťosem mesiacov.

5.   V prípade zákaziek na poskytnutie služieb alebo zákaziek na dodanie tovaru, ktoré sa zadávajú pravidelne alebo sa v stanovenom čase obnovujú, hodnota zákazky sa stanoví na základe:

a)

buď skutočných celkových nákladov podobných zákaziek pre rovnaké typy služieb alebo výrobkov zadaných počas predchádzajúceho rozpočtového roka alebo dvanástich mesiacov, upravené podľa možnosti o predpokladané zmeny množstva alebo hodnoty počas dvanástich mesiacov nasledujúcich po pôvodnej zákazke;

 

b)

alebo odhadovaných celkových nákladov následných zákaziek zadaných počas dvanástich mesiacov nasledujúcich po prvej poskytnutej službe alebo po prvom dodaní tovaru alebo počas doby platnosti zmluvy, ak je táto doba dlhšia ako dvanásť mesiacov.

6.   V prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác sa do úvahy neberie iba hodnota stavebných prác, ale aj odhadovaná celková hodnota dodávok nevyhnutných na uskutočnenie stavebných prác, ktoré verejný obstarávateľ poskytol dodávateľovi.

Článok 170

Finančné limity na uplatňovanie postupov podľa smernice 2004/18/ES

(Článok 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Finančnými limitmi uvedenými v článku 118 nariadenia o rozpočtových pravidlá sú finančné limity stanovené v smernici 2004/18/ES pre zákazky na dodanie tovaru, na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác.

2.   Lehotami uvedenými v článku 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú lehoty vymedzené v článkoch 152, 153 a 154.

Článok 171

Odkladná lehota pred podpisom zmluvy

(Článok 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

1.   Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu alebo rámcovú dohodu, ktoré patria do predmetu úpravy smernice 2004/18/ES až po uplynutí 14 kalendárnych dní.

Táto lehota začína plynúť od jedného z týchto dátumov:

a)

odo dňa, ktorý nasleduje po súbežnom odoslaní oznámení úspešným a vylúčeným uchádzačom;

 

b)

v prípade, že sa zákazka zadá alebo rámcová dohoda uzavrie v rámci rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania uvedeného v článku 123 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ak sa na odoslanie podľa druhého pododseku písm. a) použije fax alebo elektronické prostriedky, odkladná lehota je desať kalendárnych dní.

Verejný obstarávateľ môže v prípade potreby odložiť podpísanie zmluvy v záujme ďalšieho preskúmania, ak je to opodstatnené na základe žiadostí alebo pripomienok vylúčených alebo poškodených uchádzačov alebo záujemcov, alebo na základe akejkoľvek inej informácie, ktorú získal. Žiadosti, pripomienky alebo informácie musia byť doručené počas lehoty stanovenej v prvom pododseku. V prípade odkladu sú všetci záujemcovia alebo uchádzači informovaní do troch pracovných dní po prijatí rozhodnutia o odklade.

Okrem prípadov stanovených v odseku 2 je akákoľvek zmluva podpísaná pred uplynutím lehoty stanovenej v prvom pododseku neplatná.

Ak nie je možné zadať zákazku alebo uzatvoriť rámcovú dohodu s predpokladaným úspešným uchádzačom, môže ju verejný obstarávateľ uzatvoriť s nasledujúcim najlepším uchádzačom.

2.   Lehota stanovená v odseku 1 sa neuplatňuje na tieto prípady:

a)

verejné súťaže, užšie súťaže alebo rokovacie konania po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorých bola predložená len jediná ponuka;

 

b)

osobitné zákazky založené na rámcovej dohode;

 

c)

rokovacie konania uvedené v článku 134 ods. 1 písm. c), článku 134 ods. 1 písm. g) bode iii), článku 134 ods. 1 písm. h) a článku 134 ods. 1 písm. j).

Článok 172

Dôkaz o prístupe k zákazkám

(Článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách)

V špecifikáciách sa od uchádzačov požaduje, aby uviedli, v ktorom štáte majú svoje sídlo alebo bydlisko a aby predložili doplňujúci dôkaz bežne akceptovateľný podľa ich vlastného vnútroštátneho práva.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?