Meníme Váš kraj, prvá privatizačná a.s.

Autor: Miroslav Sabol | 29.6.2017 o 11:36 | Karma článku: 3,03 | Prečítané:  275x

Každý kto pracuje, alebo pracoval alebo čerpal v oblasti Európskych Investičných štrukturálnych fondov ako napríklad regionálny rozvoj a obdobné finančné nástroje v rámci EÚ. 

Zaregistroval veľký pohyb vyšetrovateľov z Inštitúcie s názvom OLAF – Boj proti podvodom.

 

Táto zhoda náhod, nikdy nebola a nie je náhoda, ide o cielený tlak ktorý pochádza z „European Court of Auditors“.

 

Dňa 13. júna 2017 Tlačová správa

Luxemburg. Audítori EÚ preskúmajú, ako Komisia kontroluje podvody

Európsky dvor audítorov vykoná audit na tému, ako Európska komisia riadi riziko podvodov

vo výdavkoch EÚ. Audit sa zameria na predchádzanie podvodom a reakciu na podvody

a podieľať sa na ňom budú MVO, akademici a prokurátori, ako aj Europol a Eurojust.  

 

V prieskume Eurobarometra z roku 2015 o vnímaní podvodov a korupcie ovplyvňujúcich rozpočet EÚ si 71 % respondentov myslelo, že k podvodom dochádza „pomerne často” a 60 % vnímalo korupciu ako „výraznú v inštitúciách EÚ”.

 

Juhan Parts, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit, povedal: „Tieto údaje poukazujú na to, ako vážne berú naši občania problém podvodov. Nemôžeme to jednoducho vysvetliť tým, že tomu nerozumejú. Jediným riešením je systém EÚ na riadenie podvodov, ktorý účinne predchádza podvodným činnostiam, odhaľuje ich, vyšetruje a trestá.“ Podvody je ťažké merať. Dokázať ich možno len prostredníctvom trestnoprávneho konania a možné nedostatky Komisie a členských štátov v odhaľovaní a oznamovaní podvodov môžu znížiť spoľahlivosť dostupných údajov.

 

Momentálne čakám na oficiálne vyjadrenie z Európskej Komisie. Nakoľko v rámci tejto akcie a následného reportu, očakávame výsledky. Zatiaľ máme nepotvrdené v rámci Slovenska, že je dosť veľká šanca na to že väčšina programov bude pozastavená, alebo dokonca zrušená. Keďže do tejto vážnej veci nám nastúpila aj mizerná implementácia legislatívy EÚ. Som zvedavý ako tento bordel opraví technická asistencia v podaní Ministerstvá vnútra a Rezortu pána Pelegriniho.

 

Keďže sa nám aj zvolebnieva, a vládny kandidáti sľubujú EÚ fondíky, tak už teraz je to zlé, keďže na dopravu boli stopnuté peniaze, vďaka kšeftom. Ďalšie v poradí bude pravdepodobné životné prostredie vďaka kšeftom s drevom, a mnoho ďalších tzv. výziev.

 

Čo sa týka samotnej implementácie, zatiaľ podľa externých zdrojov máme obrovský problém v legislatíve citujem : Zmena v EIŠF, nepriniesla na Slovensku nič. Do dnešného dňa nie sú výzvy pre SME.  Dokonca som sa prihlásil na vyhlásenie výzvy pre technickú asistenciu aby sa tento stav zmenil.  Do dnešného dňa som nedostal odpoveď, až som sa informoval telefonicky a oznámili my že to čo bolo prezentované v médiách neplatí, nakoľko došlo k omylu. Je to jeden veľký bordel, v technickej asistencií za 250 tisíc EUR, sú NGO organizácie ktoré majú kreovať výzvy, ale tieto organizácie pomáhajú v Sociálnom sektore, čo je úplné mimo 28 politík EÚ. To znamená že sa venujú bezdomovcom, opatere starších ľudí.

 

Takže porušili  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka

a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde

a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

 

v nasledujúcich článkoch uvedené a zapojené organizácie od ignorovali  čl.4 odsek 1 až 8. Článok 5. Odsek 1. Písmena c.  článok 14. Odsek 1, 2,3,4. Článok 15. Odsek 1,2.  Článok 96 plnom rozsahu.   Článok 114 odsek 3.  Článok 122. 123. 124. 125. Ďalej príloha II. X, hodnotenie ex ante.  A to je v prípade technickej asistencie, teda toho čo mali navrhovať v rámci operačných programov a výziev. 

 

Ďalej implementácia politík EÚ na jednotlivé vykonávacie politika v praxi, je mizerná alebo žiadna.

Uvedené nariadenie si vysvetľuje každý podľa seba.  A to je najväčšie zlo, pretože túto neschopnosť zaplatíme všetci !! Novela Ústavy SR ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.  odstránila nejasnosť týkajúcu sa  oprávnenia ústavného súdu rozhodovať o súlade ústavy s medzinárodnými zmluvami a v novelizovanej dikcii čl. 125 ods. 1 ústavy je premietnuté hierarchické začlenenie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 4 do právneho poriadku Slovenskej republiky. Medzinárodné zmluvy, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom sú v hierarchii právnych predpisov zaradené medzi ústavu,  ústavné zákony a zákony.

 

Základy pre uplatňovanie práva únie na území Slovenskej republiky, a súvisiaca nedostatočná aplikácia práva európskej  únie v prípade nedodržania pravidiel EÚ. Vychádza z článku 7 Ústavného zákona 90/2001 Z.z.

Čl.7

 

(1) Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

(2) Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

 

Primárne a sekundárne právo

 

Všetky činnosti EÚ sa vykonávajú na základe zmlúv. V týchto záväzných zmluvách medzi členskými štátmi EÚ sa stanovujú ciele EÚ, pravidlá fungovania európskych inštitúcií, postup prijímania rozhodnutí a vzťah medzi EÚ a jej členmi.

 

Zmluvy, ktoré sú východiskovým bodom pre právne predpisy EÚ, sú v Únii známe ako primárne právo.

 

Súbor právnych aktov, ktorý vychádza zo zásad a cieľov zmlúv, sa označuje ako sekundárne právo a zahŕňa nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská.

 

 

 

Legislatívne a nelegislatívne akty

 

Legislatívne akty sa prijímajú po ukončení jedného z dvoch legislatívnych postupov stanovených v zmluvách EÚ (riadneho alebo mimoriadneho). Nelegislatívne akty sa neriadia týmito postupmi a na základe osobitných pravidiel ich môžu prijať inštitúcie EÚ.

 

EÚ môže prijímať právne predpisy len v tých oblastiach, v ktorých ju na to prostredníctvom zmlúv oprávnili členské štáty.

 

Tri zásady

 

Tri zásady určujú spôsob a rozsah činnosti EÚ:

 

1. zásada prenesenia právomocí – EÚ má len tie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli zmluvami ratifikovanými všetkými členskými štátmi,

2. zásada proporcionality – opatrenia EÚ nesmú presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmlúv,

3. zásada subsidiarity – v oblastiach, v ktorých môžu vykonávať svoje právomoci EÚ alebo členské štáty, môže Únia konať len vtedy, ak sa ciele nedajú uspokojivo dosiahnuť na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

 

Vykonávacie akty

 

Vykonávacie akty sú právne záväzné akty, ktoré Komisii umožňujú – pod dohľadom výborov, ktoré tvoria zástupcovia krajín EÚ – stanoviť podmienky na zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov EÚ.

 

Právnym základom znamená čl.291 Zmluva o fungovaní EÚ /tzv.Lisabonská zmluva/

 

 

Článok 291

1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne

záväzných aktov Únie.

 

2. Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležito odôvodnených prípadoch a v prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii Rade.

 

3. Na účely odseku 2 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom

prostredníctvom nariadení vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu,

ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie.

 

4. V názve vykonávacích aktov sa uvádza slovo „vykonávacia“ alebo „vykonávacie“

 

Druhý a najdôležitejší akt v uplatňovaní práva EÚ je v článku 288. Zmluvy o fungovaní

EÚ.

 

KAPITOLA 2

PRÁVNE AKTY ÚNIE, POSTUPY PRIJÍMANIA A INÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

PRÁVNE AKTY ÚNIE

Článok 288

(pôvodný článok 249 ZES)

 

Na účely výkonu právomocí Únie inštitúcie prijímajú nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská.

 

Nariadenie má všeobecnú platnosť. Je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo  všetkých členských štátoch.

Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom.

 

Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre nich.

 

Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné.

 

 

Uvedené zásady sú v rámci právnej suverenity. A teda, nielenže sa robia podvody s implementáciou právnych noriem EÚ, ale v konečnom dôsledku na základe zlej implementácií vznikajú väčšie prúsery a doslova podvody. Napríklad dvakrát sa financuje rekonštrukcia električkovej trate v Košiciach. Nepovolený vyrub Mestských lesov v Košickom Pohornádí, kde ide o chránené územie a tam nemá byť ani jeden lesný traktor a ani jeden kamión s gulatinov. !!! 

Tlačová správa z European Court of Auditors: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1706_13/INSR_audit_announce_commissions_fraud_controls_SK.pdf

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?