Privatizujeme Košice, privatizujeme Váš kraj. Komunálny odpat a.s.

Autor: Miroslav Sabol | 20.6.2017 o 15:15 | Karma článku: 4,25 | Prečítané:  236x

Došli sme do bodu, kedy komunálny odpad je zlata baňa. Teda neviem to ani popísať slovami ale doslova okrádať ešte aj na komunálnom odpade ktorý končí v spaľovni alebo na skládke, v 21. Storočí.

Došli sme do bodu, kedy komunálny odpad je zlata baňa.  Teda neviem to ani popísať slovami ale doslova okrádať ešte aj na komunálnom odpade ktorý končí v spaľovni alebo na skládke, v 21. Storočí keď máme mnoho šikovných nápadov ako chrániť prírodu a zem.  

 

Košická autonómna republika, nie je členom ani Slovenska a ani Európskej únií ! Je to zriadenie ktoré, doslova kradne ešte aj komunálny odpad ! Táto reakcia je na predaj Kositu, všetci vieme komu a za koľko.  Ale ide o druhú najväčšiu bezočivosť hneď po EEI v mojom rodnom meste.

 

Argument tipu, ak to nepredáme tak zvýšime poplatky to čo má byť, alebo teda ktorý neekonomický retard vypustil túto vetu, tak mi mal dostať po holej 25x s učebnicou od Pána HAYEKA ďalej 25x s Učebnicou od Mankiwa a 25x Učebnicou od Samuelsona, a 25x.  Po tomto akte by mal byť preskúšaný  z odboru Ekonómie ale nie na Slovensku ale v zahraničí.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné odpady od roku 2017 sa bude platiť za:

- komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta Košice (ďalej len mesto),

- drobné stavebné odpady, ktoré fyzická osoba odovzdá do zberného dvora

 

Sadzby poplatku:

a)         pre poplatníka - občana je sadzba 0,0859 € na osobu a kalendárny deň, ak býva v bytovom dome, alebo v rodinnom dome a zvolil si tzv. "paušálny poplatok",

b)         pre poplatníka - občana je sadzba 0,0189 € za 1 liter odpadu bývajúceho v rodinnom dome a zvolil si tzv. "množstvový zber",

c)         pre právnické osoby a iné podnikajúce osoby je sadzba 0,0189 € za 1 liter odpadu

d)        0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť.

 

K 30. novembru 2015 má v našom meste trvalý pobyt 239 369 ľudí. Pričom smetie, platí každý kto má nehnuteľnosť teda :

 

 poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

a)         fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

b)         právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c)         podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania.

 

Takže chcem aby boli zverejnenú štatistické a ekonomické údaje o počtu platiacich  za jeden rok, s presnou sumou za každú jednu skupinu.   Prečo ? tak rátajme podľa kategória a. za jeden rok vychádza na jedného obyvateľa 31 EUR krát 100 – tisíc obyvateľov to sú cca 3 milióny EUR.  V rámci projektu H2020 SME Instrument za 3 milióna EUR na 24 mesiacov.  Mám novú technológiu najmodernejšiu výrobnú halu. Alebo najmodernejší softvér !

 

Prikladám obrázok pre ilustráciu !

 

Právne normy únie vs. Nejaké územie čo sa volá Košice !

 

Dobrý život v rámci možností našej planéty: 7. EAP (2014 - 2020)

Politika Únie v oblasti životného prostredia sa bude riadiť 7. environmentálnym akčným programom (EAP) až do roku 2020. V novom pláne sa identifikuje deväť prioritných cieľov stanovených v súlade s dlhodobou víziou EÚ do roku 2050.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“.

SÚHRN

Nadväzujúc na dlhodobú víziu: „V roku 2050 budeme žiť dobrý život v ekologických medziach našej planéty“, sa v rámci 7. environmentálneho akčného programu (EAP) identifikujú 3 oblasti prioritnej činnosti EÚ:

1.

Prírodný kapitál

Cieľom je chrániť, zachovávať a zveľaďovať úrodnú pôdu, produktívny pôdny fond a moria, sladké vody a čistý vzduch, ako aj biodiverzitu, ktorou sa tento prírodný kapitál podporuje. Environmentálnym akčným programom sa EÚ a členské štáty zaväzujú urýchliť dosiahnutie stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020 a koncepcie zabezpečenia ochrany európskych vodných zdrojov (Blueprint).

2.

Hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje

Aby sa z EÚ stalo nízkouhlíkovéhospodárstvo efektívne využívajúce zdroje , je v súlade s EAP potrebné:

úplné implementovanie klimaticko-energetického balíka na dosiahnutie cieľov 20-20-20 a schválenie ďalších krokov pre politiku v oblasti zmeny klímy po roku 2020;

 

podstatné zlepšenie environmentálnych vlastností výrobkov počas celého ich životného cyklu;

 

zníženie vplyvu spotreby na životné prostredie vrátane znižovania produkovania potravinového odpadu a udržateľného využívania biomasy.

Osobitné zameranie sa venuje premene odpadu na zdroje a prechodu na efektívnejšie využívanie našich vodných zdrojov.

3.

Zdravé prostredie pre zdravých ľudí

Táto priorita sa vzťahuje na problémy týkajúce sa ľudského zdravia a blahobytu, ako je znečistenie vzduchu a vody, nadmerný hluk a chemikálie. V rámci EAP sa všetky strany dohodli:

aktualizovať právne predpisy v oblasti kvality ovzdušia a hluku;

 

zlepšiť vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa pitnej vody a vody určenej na kúpanie;

 

riešiť nebezpečné chemikálie vrátane nanomateriálov, chemikálií, ktoré majú vplyv na endokrinný systém, a kombinovaných chemikálií, ako súčasť širšieho, strategického prístupu pre netoxické životné prostredie.

RÁMEC, KTORÝM SA TO UMOŽNÍ

Prioritné ciele EAP 4 až 7 majú Európe pomôcť dosiahnuť prvé tri ciele, a to prostredníctvom:

lepšieho vykonávania právnych predpisov;

 

lepšieho poskytovania informácií prostredníctvom vedomostnej základne;

 

väčšieho počtu inteligentnejších investícií do politiky v oblasti životného prostredia a klímy;

 

absolútnej integrácie environmentálnych požiadaviek a aspektov do iných politík.

Poslednými dvoma prioritnými cieľmi programu sú:

udržateľnosť miest;

 

riešenie medzinárodných problémov (environmentálnych a klimatických).

7. EAP nadobudol účinnosť v januári 2014. Teraz je na inštitúciách EÚ a členských štátoch, aby zabezpečili jeho vykonávanie a splnenie stanovených prioritných cieľov do roku 2020.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 1386/2013/EÚ

17. januára 2014

-

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013

 

 

HLAVA XX

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Článok 191

(pôvodný článok 174 ZES)

1. Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov:

— udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

— ochrana ľudského zdravia,

— rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

— podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových

problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

2. Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom

prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo zásad predchádzania

škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady,

že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

V tomto kontexte opatrenia zosúlaďovania zodpovedajúce požiadavkám ochrany životného

prostredia zahŕňajú, ak je to vhodné, ochrannú doložku umožňujúcu členským štátom prijať

predbežné opatrenia z ekologických a mimohospodárskych dôvodov, ktoré podliehajú

inšpekčnému postupu Únie.

C 83/132 Úradný vestník Európskej únie 30.3.2010 SK

132 Konsolidované znenie Zmlúv

3. Pri príprave politiky v oblasti životného prostredia Únia prihliadne na:

— dostupné vedecké a technické údaje,

— podmienky životného prostredia v rôznych regiónoch Únie,

— potenciálne výhody a náklady v súvislostí s činnosťou alebo nečinnosťou,

— hospodársky a sociálny rozvoj Únie ako celku a vyrovnaný rozvoj jeho regiónov.

4. Únia a členské štáty spolupracujú v oblasti svojich právomocí s tretími krajinami a s

príslušnými medzinárodnými organizáciami. Podmienky spolupráce Únie sa môžu stať predmetom

dohody medzi Úniou a dotknutými tretími stranami.

Predchádzajúci pododsek nemá dopad na právomoc členských štátov viesť rokovania

s medzinárodnými orgánmi a uzatvárať medzinárodné zmluvy.

 

 

Čo stým teda ? 

 

HLAVA VII

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ PRE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ, ZDAŇOVANIE A APROXIMÁCIU PRÁVA

KAPITOLA 1

PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

ODDIEL 1

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA PODNIKY

Článok 101

(pôvodný článok 81 ZES)

1. Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom: všetky dohody medzi

podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť

obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ alebo následok vylučovanie, obmedzovanie

alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu, najmä tie, ktoré:

a) priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny alebo iné obchodné podmienky;

b) obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, odbyt, technický rozvoj alebo investície;

c) rozdeľujú trhy alebo zdroje zásobovania;

d) uplatňujú nerovnaké podmienky pri rovnakých plneniach voči ostatným obchodným partnerom,

čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;

e) podmieňujú uzatváranie zmlúv s ostatnými zmluvnými stranami prijatím dodatočných záväzkov,

ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

2. Všetky dohody alebo rozhodnutia zakázané podľa tohto článku sú automaticky neplatné.

3. Ustanovenia odseku 1 sa však neuplatnia na:

— dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi,

— rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov,

C 83/88 Úradný vestník Európskej únie 30.3.2010 SK

88 Konsolidované znenie Zmlúv

— zosúladené postupy alebo kategórie zosúladených postupov,

ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo

hospodárskeho pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho

vyplývajúcich, a ktoré:

a) neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie

týchto cieľov a

b) neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti daných

výrobkov.

Článok 102

(pôvodný článok 82 ZES)

Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti jedným

alebo viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom, ak sa tým môže

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä:

a) priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo iných

obchodných podmienok;

b) obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov;

c) uplatňovanie nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri rovnakých plneniach, čím

ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;

d) podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo

podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

 

Článok 106

(pôvodný článok 86 ZES)

1. V prípade verejnoprávnych podnikov a podnikov, ktorým členské štáty priznávajú osobitné

alebo výlučné práva, tieto štáty neustanovia ani neponechajú v účinnosti opatrenia, ktoré sú

v rozpore s pravidlami zmlúv, najmä s pravidlami uvedeným v článkoch 18 a 101 až 109.

C 83/90 Úradný vestník Európskej únie 30.3.2010 SK

90 Konsolidované znenie Zmlúv

2. Podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo podniky,

ktoré majú povahu fiškálneho monopolu, podliehajú pravidlám zmlúv, najmä pravidlám

hospodárskej súťaže, za predpokladu, že uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje právne alebo

v skutočnosti plniť určité úlohy, ktoré im boli zverené. Rozvoj obchodu nesmie byť ovplyvnený

v takom rozsahu, aby to bolo v rozpore so záujmami Únie.

3. Komisia zabezpečí uplatňovanie ustanovení tohto článku a v prípade potreby vydá členským

štátom príslušné smernice alebo rozhodnutia.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?