Oznamovanie finančnej pomoci Ujovi Financ majstrovy

Autor: Miroslav Sabol | 26.5.2017 o 11:31 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  125x

Bol som na to upozornený od kolegov. Kedže všetkým rozpočtovým organizáciám poslali oficiálny list, v ktorom podľa zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách vzniká "VNÚTROŠTÁTNA POVINNOSŤ O OZNÁMENÍ". finančnej pomoci z EÚ. 

Najprv som neveril vlastným očiam, a tak som si pozrel celý zákon, a porovnal som ho so smernicou. A pochopil som citát:,  „že debilov nie je veľa, ale sú strategický rozmiestnený tak, aby nám strpčovali život, a míňali peniaze daňových poplatníkov, na nezmyselné procesy“. Pretože na ministerstve tento oznam musí niekto prijať a priradiť číslo a odoslať na uvedenú sekciu, pod ktorou to má byť. Teda byrokracia.  

Oznamovanie finančnej pomoci priamo z EÚ / tzv. Priame financovanie z grantov EÚ./ Ministerstvu financií. Na základe §20 ods.8 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V zákone sú uvedené len v rámci  „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“

 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).

 

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).

 

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).

 

 

V prvom rade, každý kto žiada o finančné priame prostredky je povinny sa riadiť týmto nariadením  

 

NARIADENIA

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 966/2012

z 25. októbra 2012,

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002

 

Článok 35

Zverejnenie informácií o prijímateľoch a iných informácií

1. Informácie o operáciách prijímania a poskytovania pôžičiek, na ktoré Únia uzavrela zmluvy v mene tretích strán, sa uvádzajú v prílohe k rozpočtu.

2. Komisia vhodným spôsobom a včas sprístupní informácie o prijímateľoch, ako aj o presnej povahe a účele opatrenia financovaného z rozpočtu, keď sa rozpočet plní priamo v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. a), ako aj informácie o prijímateľoch poskytnuté subjektmi, osobami a členskými štátmi, ktoré sú poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu podľa iných spôsobov plnenia.

Povinnosť stanovená v prvom pododseku sa vzťahuje aj na ostatné inštitúcie vo vzťahu k ich prijímateľom.

3. Tieto informácie sa sprístupňujú za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti a bezpečnosti, najmä ochrany osobných údajov.

Pokiaľ ide o fyzické osoby, zverejnenie informácií sa obmedzí na meno a lokalitu prijímateľa, pridelenú sumu a účel pridelenia. Zverejnenie týchto údajov bude vychádzať z príslušných kritérií, ako je frekvencia či druh alebo význam prideľovania prostriedkov. V rámci kritérií na sprístupnenie a rozsahu podrobností zverejnených informácií sa zohľadnia osobitosti daného odvetvia a každý spôsob plnenia.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijať delegované akty týkajúce sa stanovenia podrobných pravidiel zverejnenia informácií o prijímateľoch. V prípade potreby sa rozsah podrobností a kritériá vymedzia v príslušných predpisoch platných v jednotlivých odvetviach.

 

Ďalej len v rámci tohto nariadenia v kapitole granty nie je ani zmienka o povinnosti, oznamovať  túto skutočnosť, nakoľko EC zverejňuje tie to informácie a to do takej miery aby bola zabezpečená transparentnosť ale aj ochrana údajov prijímateľov.

 

Zároveň v rámci grantov každý kto vstupuje sa musí riadiť podľa tejto kapitoly, v ktorej nie je ani zmeinka o tejto povinnosti.  Citujem :

 

HLAVA VI GRANTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kapitola 1 Rozsah pôsobnosti a forma grantov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Článok 121 Rozsah pôsobnosti grantov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Článok 122 Príjemcovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Článok 123 Formy grantov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58SK 26.10.2012 Úradný vestník Európskej únie L 298/5

 

 

Strana

Článok 124 Jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Kapitola 2 Zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Článok 125 Všeobecné zásady vzťahujúce sa na granty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Článok 126 Oprávnené náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Článok 127 Spolufinancovanie v materiálnej forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Článok 128 Transparentnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Článok 129 Zásada nekumulácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Článok 130 Zásada neretroaktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Kapitola 3 Postup udeľovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Článok 131 Žiadosti o grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Článok 132 Podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Článok 133 Postup vyhodnotenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kapitola 4 Vyplatenie a kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Článok 134 Zábezpeka na predbežné financovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Článok 135 Vyplatenie grantu a kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Článok 136 Obdobia uchovávania záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Kapitola 5 Vykonávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Článok 137 Vykonávacie zmluvy a finančná podpora tretích strán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

HLAVA VII CENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Článok 138 Všeobecné pravidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

HLAVA VIII FINANČNÉ NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Článok 139 Rozsah pôsobnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Článok 140 Zásady a podmienky vzťahujúce sa na finančné nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

 

Ale štát je povinný spolupracovať  s EC, a finančnými Inštitúciami  a na základe transpozície právnych noriem EÚ, a vnútroštátneho ústavného zákona 90/2001 čl.7 ods. 2 má povinnosť prebárať všetky právne akty z EÚ, ďalej túto povinnosť upravuje zmluvy o fungovaní EÚ a to v článku 188 a 192.

 

*Poznámka, aby nebol dotknutý jednotný trh, tak v rámci akcie po dohode o grante,  môže nastať jedine Ďanová povinnosť, aj to záleží o grante a na aké účely budú použité prostriedky. Teda či z akcie a povahy grantu má vzniknúť daňová povinnosť, daňová povinnosť vzniká a musí byť započítaná ak ide o mzdové náklady.

 

S pozdravom. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?