Proti monopolne postavenie zneužívanie Mestskej policie časť.1 EEI

Autor: Miroslav Sabol | 12.4.2017 o 11:44 | Karma článku: 2,31 | Prečítané:  206x

Vo veci sme začali konať, toto je naša predohra. Je to pre všetkých kde je EEI, a zneužíva k represáliám Mestskú Políciu. 

Miroslav Sabol, Lomnická 9, 040 01 Kosice, Slovak Republic EuropeanCommission- The participant FPFIS - External (UID): "nsabolmi"

 

 

Antitrust and General Registry

European Commission

Directorate-General for Competition

For the attention of the Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu

 

Vĕra Jourová

vera-jourova-contact@ec.europa.eu

Address European Commission

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels

 

Mgr. Dženšída Veliová

Riaditeľka Európskeho spotrebiteľského centra

Tel.: +421/2/4854 2520

e-mail: veliova@mhsr.sk

 

Mestská polícia Košice - Juh

Jarmočná 1

040 01  Košice

juh.msp@kosice.sk

 

 

VEC. Prípad „MsP-7/2017/P-50. Nekalé obchodné podmienky, protimonopolné postavenie v jednotnom trhu EÚ, spoluúčasť pri porušovaní práv spotrebiteľov ďalej len užívateľov verejných parkovacích zón nekalých služieb EEI.

 

 

Dňa 2.3.2017 bol adresovaný list z Mestskej polície, ktorá vykonávala kontrolu dopravných značiek na základe zákona o obecnej polície 564/1991 Z.b. §3 odsekom 1 písmena f.  A to v prípade kedy vozidlo parkovalo v rezidentnej zóne, bez rezidentskej karty a bez parkovacieho lístka, zároveň žiada o osobné údaje, kto v ten deň viedol vozidlo.

 

I.

Na základe zákona o Obecnej polícii teda 564/1991

 

§ 2

(1)

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Pričom v celom zákone, nie je zmienka o ochrane práv Právnických osôb, teda spoločnosti EEI s.r.o.   Teda vykonávať kontrolu a represálie je povinná spoločnosť EEI s.r.o. Pretože má zmluvu s mestom Košice, kde mesto predalo kompetencie a zodpovednosť riešení a zabezpečovaní parkovania v meste. Teda je to v jurisdikcií súkromnej spoločnosti ktorá má na 10 rokov, uvedené pozemky v ktorých sú parkovacie miesta, zároveň dopravné značky osadzovala samotná spoločnosť cez tretie osoby a nie mesto ako zodpovedný orgán za miestnu organizačnú časť dopravy.  Z toho vyplýva že nie je zákonom dané aby boli chránené záujmy právnickej osoby, ale zákonom dane je aby Mestská polícia sa starala o verejný záujem, teda životné prostredie, príkladom môže byť aj to že v Zoo Košiciach sa vyskytol prípad vtáčej chrípky a preto by sa mali starať a divé vtáctvo aby zabezpečili ochranu životného prostredia a zdravia mesta Košice.

 

II.

 

Ako nájomca vozidla a nájomca bytu, bol som priamo na mieste, a chcel som si zadovážiť rezidentnú kartu, ale za podmienky kedy musím preukázať DIČ od daňové úradu, ktorý má mať prenajímateľ, odmietam. Pretože ide o interné záležitosti, ktoré nepatria a nesmú byť poskytované súkromnej právnickej osobe.  Prenajímateľ sa zodpovedá jediné štátnym inštitúciám. Teda ide o ochranu osobných a úradných informácii a údajov.  EEI s.r.o. Nie je žiadna štátna inštitúcia.

 

III.

 

 

Spoločnosť EEI s.r.o. poskytuje služby v niekoľkých slovenských mestách. Na základe ústavného zákona 90/2001 Z.z. článku 7. Ods 2 plnom rozsahu. V rámci jednotného trhu a

Na základe Zmluva o fungovaní Európskej únie – článok 14 (služby všeobecného hospodárskeho záujmu), články 26 – 29 (vnútorný trh), články 45 – 66 (voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu), článok 114 (aproximácia právnych predpisov), článok 115 (aproximácia právnych predpisov – smernica o postupe), článok 118 (európske práva duševného vlastníctva).   

 

Ďalej len  Rozhodnutie 94/1/ESUO, ES o uzavretí Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 

Ako jediná poskytuje a zabezpečuje i vykonáva poskytovanie služib v oblasti parkovania. Je dominantná na trhu.  A tak ako spotrebitelia nemáme žiadné dostupné opravné postriekdky zároveň zneužíva Mestskú Policií na vynocovanie a represálie voči úživateľom parkovacích miest v Košiciach, Banskej Bystricy, VRANOV NAD TOPĽOU, ZVOLEN.

 

Odvolávajúc sa na :

 

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie - TRETIA ČASŤ: VNÚTORNÉ POLITIKY A ČINNOSTI ÚNIE - HLAVA VII: SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ PRE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ, ZDAŇOVANIE A APROXIMÁCIU PRÁVA - Kapitola 1: Pravidlá hospodárskej súťaže - Oddiel 1: Pravidlá uplatňované na podniky - Článok 102 (bývalý článok 82 ZES). Článok 102

 

(bývalý článok 82 ZES)

 

Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom, ak sa tým ovplyvní obchod medzi členskými štátmi.

 

Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä:

 

a) priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok;

 

b) obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov;

 

c) uplatňovanie nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri rovnakých plneniach, čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;

 

d) podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

 

You have violated Based EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2005/29 / EC
from May 11, 2005
concerning unfair business-to-consumer internal market and amending Council Directive 84/450 / EEC Directive of the European Parliament and Council Directive 97/7 / EC, 98/27 / EC and 2002/65 / EC of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 2006/2004
( "Unfair Commercial Practices Directive")
(Text with EEA relevance)
Hereinafter TFEU Article 102, and Constitutional Law 90/2000 Z.z. Article 7 ods.2.
 
I consider this act to be inadmissible, since it is a gross violation of the rights of our users.
 
The Charter of Fundamental Rights and the European treaties since the Single European Act guarantee a high level of consumer protection in the European Union. It's also a general objective defined in Article 12 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
European legislation guarantees consumers:
fair treatment;
Products that meet acceptable standards;
the right to compensation if something goes wrong.
EU legislation in other fields must also take into account consumer protection.
 
DIRECTIVES
DIRECTIVE 2011/83 / EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 25 October 2011
on consumer rights, amending Council Directive 93/13 / EEC and Directive 1999/44 / EC of the
European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577 / EEC and
Directive 97/7 / EC of the European Parliament and of the Council

 

 

3.

LSEU-L32011-2017-03-17-0944 SK 01.03.2017

Smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom

V smernici sa vymedzujú nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom, ktoré sú v Európskej únii zakázané. Vzťahuje sa na akékoľvek konanie alebo opomenutie, ktoré priamo súvisí s podporou, predajom alebo dodávkou produktu spotrebiteľom. Ochraňuje tak ekonomické záujmy spotrebiteľov pred, počas a po uskutočnení obchodnej transakcie.

 

 

4. Vec sme predložili a upozornili nemalo to účinnosť.  Smernica 2013/11/EÚ o alternatívnych riešeniach sporov medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi

 

Zabezpečuje, aby spotrebitelia z EÚ mali možnosť predložiť svoj zmluvný spor s obchodníkom

 

Obchodník: Osoba alebo spoločnosť, ktorá predáva výrobok alebo službu.

 

z EÚ týkajúci sa výrobku alebo služby subjektu alternatívneho riešenia sporov (ARS) – uznávanému orgánu, ktorého úlohou je riešiť spory prostredníctvom postupov ARS, t. j. mimo súdu.

 

IV.

 

Uvedené akty platia pre všetky strany teda aj pre Mestskú Políciu, nakoľko vytvára represálie a to v podobe dopravných priestupkov a ignoruje porušovanie práv spotrebiteľov, zneužívanie dominantného postavenia na trhu firmy EEÍ s.r.o. má spoluúčasť na právach spotrebiteľov. 

 

Transpozícia právnych noriem a ich uplatňovanie v vnútroštátnom práve Vykonávacie akty

 

Vykonávacie akty sú právne záväzné akty, ktoré Komisii umožňujú – pod dohľadom výborov, ktoré tvoria zástupcovia krajín EÚ – stanoviť podmienky na zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov EÚ.

 

Právnym základom znamená čl.291 Zmluva o fungovaní EÚ /tzv.Lisabonská zmluva/

 

 

Článok 291

1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne

záväzných aktov Únie.

 

2. Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležito odôvodnených prípadoch a v prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii Rade.

 

3. Na účely odseku 2 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom

prostredníctvom nariadení vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu,

ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie.

 

4. V názve vykonávacích aktov sa uvádza slovo „vykonávacia“ alebo „vykonávacie“

 

Druhý a najdôležitejší akt v uplatňovaní práva EÚ je v článku 288. Zmluvy o fungovaní

EÚ.

 

KAPITOLA 2

PRÁVNE AKTY ÚNIE, POSTUPY PRIJÍMANIA A INÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

PRÁVNE AKTY ÚNIE

Článok 288

(pôvodný článok 249 ZES)

 

Na účely výkonu právomocí Únie inštitúcie prijímajú nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská.

 

Nariadenie má všeobecnú platnosť. Je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo  všetkých členských štátoch.

Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom.

 

Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre nich.

 

Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné.

 

26.10.2012 Úradný SK vestník Európskej únie C 326/171

 

HLAVA XV

OCHRANA SPOTREBITEĽA

Článok 169

(pôvodný článok 153 ZES)

 

1. Únia v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov

prispieva k ochrane ich zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj

k podpore ich práva na informácie, osvetu a vytváranie združení na ochranu ich záujmov.

 

2. Únia prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedených odseku 1 prostredníctvom:

a) opatrení prijatých podľa článku 114 v kontexte zavŕšenia tvorby vnútorného trhu,

b) opatrení, ktoré podporujú, dopĺňajú a sledujú politiku členských štátov.

 

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade

s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia uvedené v odseku 2 písm. b).

 

4. Opatrenia prijaté podľa odseku 3 nebránia žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť

prísnejšie ochranné opatrenia. Takéto opatrenia musia byť zlučiteľné so zmluvami. Komisia o nich

bude upovedomená.

 

Článok 4

 

1. Únia vykonáva spoločne právomoc s členskými štátmi vtedy, keď na ňu zmluvy prenášajú

právomoc, ktorá sa nevzťahuje na oblasti uvedené v článkoch 3 a 6.

 

2. Spoločné právomoci Únie a členských štátov sa uplatňujú v týchto hlavných oblastiach:

a) vnútorný trh;

b) sociálna politika, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve;

c) hospodárska, sociálna a územná súdržnosť;

d) poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov;

e) životné prostredie;

f) ochrana spotrebiteľa;

g) doprava;

h) transeurópske siete;

i) energetika;

j) priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

k) spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené

v tejto zmluve.

 

 

V.

 

Týmto vás vyzývam Mestskú políciu aby prípad zamietla, a vo veci s poškodením spotrebiteľmi začala súčinne konať keďže ide o hrubé poškodzovanie práv spotrebiteľov, práva na opravné prostriedky a zneužívanie protimonopolného postavenia na trhu. A pridala sa k žalobe proti EEI s.r.o. Keďže zneužívajú vaše postavenie pre súkromné účely, ktoré sú v rozpore so zákonmi.

 

S úctou Miroslav Sabol

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?