Hospodárska súťaž vs. Zneužitie dominantného postavenia na trhu EÚ.

Autor: Miroslav Sabol | 25.2.2017 o 12:50 | Karma článku: 5,02 | Prečítané:  163x

Tento blok, je reakcia na Tlačovú besedu z Košíc, môjho rodného kraja. Kde vnútroštátne fondy patria len tým ktorý vedia aký zadok majú bozkať. Teda následujúce riadky venujem všetkým tým ktorí malí diamantové projekty, ale narazi

Áno narazili na realitu tzv. vnútroštátneho „obsaravania“ úmyselné „obsaravania“. Pán premiér, má pravdu v tom že ide o nepriamu korupciu. Pretože ide o nedodržanie politiky členským štátom.

Zároveň ďakujem EÚ, že existuje priame financovanie, kde nexistuje pojem verejného obsarávania, pretože stačí dodržať "Cena zodpovedá kvalite". 

 

Legislatívny základ v primárnom práve EÚ a v zákone najvyššej právnej sily.

 

ide o tvrdé nedodržanie politiky členským štátom na základe Ústavného zákona o ratifikácií medzinárodných zmlúv a dohôd. Teda na základe zmluvy o fungovaní EÚ článku 258, ďalej článkov uplatňovania práva únie a to článku 291 a 288.

 

 Do dnešného dňa neboli riadne implementované 3 smernice a to :

 

Smernica 2014/24 / EÚ o verejnom obstarávaní

Smernica 2014/25 / EÚ o obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

Smernica 2014/23 / EÚ o udeľovaní koncesií

 

Zároveň od roku 2015. Je povinnosťou štátov :

 

stratégia jednotného trhu

Dňa 28. októbra 2015 Európska komisia predstavila novú stratégiu jednotného trhu dodať hlbší a spravodlivejšieho jednotného trhu, ktorý bude prínosom pre spotrebiteľov a podniky.

 

V súlade s novými pravidlami pre verejné obstarávanie

 

S dnešnou lehota na vykonanie troch smerníc o verejnom obstarávaní a koncesiách prijatých pred dvoma rokmi, nové pravidlá platia, ktoré sú zásadne mení spôsob, akým členské štáty a orgány verejnej moci stráviť veľkú časť z 1,9 bilióna € použiť na európske verejné obstarávanie každý rok.

Vďaka novým smerniciam, budú verejné zákazky v Európe byť účinnejšie s múdrejšími pravidlami a digitalizácie. Orgány, ktoré sa už prechod k úsporám oblasti elektronického nákupu správy medzi 5% a 20%. Vzhľadom k veľkosti celkového trhu verejného obstarávania v EÚ, z ktorých každá 5% uložené mohol vrátiť približne 100 miliárd € do štátnej pokladnice.

Ale úspech novej právnej úpravy tiež závisí na jeho účinné presadzovanie v členských štátoch a na ochote 250 000 štátnych odberateľov v EÚ ťažiť z výhod digitálnej revolúcie, obmedziť byrokraciu a robiť nákupných procesov účinnejšie a podnikanie -friendly v prospech všetkých občanov.

Reforma verejných zákaziek zaviedla nové prvky v štyroch hlavných oblastiach:

1. Vyššia efektivita, viac eProcurement a ľahšie zapojenie MSP

·         Nové pravidlá, vrátane nového elektronického vlastného vyhlásenia o uchádzačovi, vydláždi cestu pre digitalizáciu verejných zákaziek, čo výrazne zvýši účinnosť systému verejného obstarávania a viesť k miliardám verejných úspor.

·         Obmedzením požiadaviek týkajúcich sa obratu a zavádza možnosť delenia ponúk na časti, je teraz jednoduchšie pre malé a stredné podniky (MSP), aby sa uchádzali o verejné zákazky . Okrem toho budú nové elektronické vlastné vyhlásenie prvom rade prinášať prospech malých a stredných podnikov.

2. Modernizácia verejnej služby a sekanie administratívne zaťaženie

·         Jednoduchšie postupy pre zadávatelia otvoria trh EÚ pre verejné obstarávanie sa zabránilo "kúpiť" národnej politiky a podporovať voľný pohyb tovaru a služieb. V dôsledku toho budú zadávatelia získať lepšiu hodnotu za peniaze. 

·         Väčšia flexibilita nových právnych predpisov je aj možnosť výberu najlepšia kvalita-pomer cena (hodnota za peniaze), pretože členské štáty majú možnosť vylúčiť cenu ako jediným kritériom pre udelenie 

·         Ak chcete podporiť inováciu vo verejnej správe, môžu zadávatelia spolupracovať s firmou (vybrané v konkurenčnom ponukovom konaní) vyvíjať inovatívny produkt, ktorý neexistuje na trhu.

·         Nové pravidlá pre c oncessions zvýši konkurenciu umožňuje členským štátom dosiahnuť lepšie zhodnotenie peňazí pri mobilizácii súkromného kapitálu a know-how na doplnenie verejných finančných prostriedkov a umožní nové investície do verejnej infraštruktúry. 

3. Riešenie spoločenských výziev prostredníctvom verejného obstarávania

·         Pomocou ich kúpnej sily k zvoliť spoločensky zodpovedné tovaru , môžu orgány verejnej správy boli príkladom a podporiť podniky, aby viac využívali sociálnych štandardov v riadenia, výroby a poskytovania služieb.

·         Čerstvé príležitosti boli tiež otvorený pre verejné orgány povzbudiť ekologické inovácie pomocou nových kritérií na zadanie uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré kladú väčší dôraz na ochranu životného prostredia.

4. Prevencia proti korupcii: Vytvorenie kultúru integrity a fair play

Nové smernice nastaviť správny rámec pre predchádzajúceho uverejnenia ponúk, jasným a nestranným technických špecifikácií, rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi vo všetkých fázach procesu, a objektívne hodnotenie ponúk.

Pozadie

Nové smernice prispejú k prioritám Junckerovej komisie z "hlbšie a spravodlivejšieho jednotného trhu" a "nový impulz v oblasti zamestnanosti, rast a investície". konkrétne: 

·         Nové pravidlá budú uľahčenie cezhraničného verejného obstarávania a podporovať voľný pohyb tovaru a služieb. Väčšia transparentnosť a zjednodušené postupy budú lomítko administratívne zaťaženie a uprednostňujú fair play a právnu istotu. To pomôže podporovať obchodné a spotrebiteľsky prívetivé prostredie a hlbšie a spravodlivejšieho jednotného trhu . 

·         Viac transparentné, spravodlivé a konkurenčné pravidlá povedie k zvýšeniu obchodných príležitostí, väčšia konkurencia, uľahčiť malým a stredným podnikom prístup na trhy verejného obstarávania a zvýšiť pracovné miesta, rast a investície .

Balíček verejného obstarávania takisto prispieva k komisie majú #REFIT lepšej regulácieprogramu. Existujúce pravidlá boli jednoduchšie, čím sa zvyšuje účinnosť systému Európy o verejnom obstarávaní.

 

 

Súťaž podporuje spoločnosti ponúkať spotrebiteľom tovar a služby za najvýhodnejších podmienok. To podporuje efektívnosť a inovácie a znižuje ceny. Aby bola účinná, konkurencia núti firmy správať sa nezávisle na sebe, ale s výhradou konkurenčnému tlaku vyvíjanému ostatní.

Európska protimonopolné politika je vyvíjaný z dvoch centrálnych pravidiel stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie:

·         Po prvé, článok 101 Zmluvy o ES zakazuje dohody medzi dvoma alebo viacerými nezávislým subjektom trhu, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. Toto ustanovenie sa vzťahuje tak na horizontálne dohody (medzi skutočným alebo potenciálnym konkurentom, ktorí pôsobia na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca) a vertikálne dohody (medzi firmami pôsobiacimi na rôznych úrovniach, tj dohoda medzi výrobcom a jeho distribútora). Sú k dispozícii len obmedzené výnimky zo všeobecného zákazu. Najviac do očí bijúce príklad nezákonného rokovania v rozpore s článkom 101 je vytvorenie kartelu medzi konkurentmi, ktoré môžu zahŕňať stanovenie cien a / alebo rozdelení trhu.

·         Po druhé, článok 102 Zmluvy zakazuje firmy, ktoré nezaujímajú dominantné postavenie na danom trhu k zneužívaniu tohto postavenia, napríklad účtovaním neprimeraných cien, obmedzením výroby, alebo tým, že odmietne inovácie na úkor spotrebiteľov.

Komisia je oprávnená podľa zmluvy pre použitie týchto pravidiel a má rad vyšetrovacích právomocí na tento účel (napr inšpekcia u podnikateľských i nepodnikateľských priestor, písomných žiadostí o informácie, atď.) Komisia môže tiež uložiť pokuty podnikom, ktoré porušujú protimonopolných pravidiel EÚ. Hlavné pravidlá o postupoch sú uvedené v nariadení Rady (ES) 1/2003. Čítajte viac o:

·         Tieto postupy pre prípady protisúťažného konania

·         Tieto postupy pre zneužitie dominantného postavenia prípadov

·         Medzi kľúčových aktérov a kontroly a rovnováhy v konaní o uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ 

Vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže (NCA) sú oprávnené použiť články 101 a 102 Zmluvy plne zabezpečiť, aby nebola narušená hospodárska súťaž alebo obmedzené. Vnútroštátne súdy môžu tiež použiť tieto predpisy na ochranu individuálnych práv, ktoré občanom zmluvou. V nadväznosti na tieto úspechy sa oznámenie o desaťročia protimonopolného presadzovania identifikovať ďalšie oblasti vytvoriť spoločný priestor súťažné presadzovania práva v EÚ.

Ako súčasť celkového presadzovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, Komisia tiež vyvinula a implementovala politiku o uplatňovaní práva hospodárskej súťaže EÚ na žaloby o náhradu škody na vnútroštátne súdy . To tiež spolupracuje s vnútroštátnymi súdmi , aby zabezpečili, že pravidlá hospodárskej súťaže EÚ sú uplatňované súdržne v celej EÚ.

 Postupy pre prípady protisúťažného konania

 

Zákroky proti konkurenčných dohôd

(Článok 101 prípadov ZFEÚ)

 

Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje dohody medzi podnikmi, ktoré vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže v EÚ, a ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi (protisúťažných dohôd). Patrí medzi ne napríklad stanovenie cien a rozdelenie trhu kartelov. protisúťažných dohôd sú zakázané bez ohľadu na to, či sú uzatvárané medzi spoločnosťami, ktoré pôsobia na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca (horizontálne dohody), alebo na rôznych úrovniach (vertikálne dohody).

 

Článok 101 môže byť aplikovaný u Európskej komisie alebo orgány hospodárskej súťaže členských štátov EÚ. Podrobnosti o použití článku 101 možno nájsť v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné).

 

Ako prípad začína

Článok 101 prípady môžu pochádzať z: 1) sťažnosť, 2) Začatie vyšetrovania z vlastnej iniciatívy, alebo 3) žiadosť o zhovievavosť od jedného z účastníkov kartelu. V rámci programu Komisie o zhovievavosti, prvý podnik predložiť dôkazy, že je postačujúce, aby Komisia buď začať inšpekciu či umožniť, aby zistila porušenie obdrží úplné oslobodenie od pokuty (celková imunita). Keď to platí pre imunitu, firma tiež musí ukončiť svoju účasť na porušení. Firmy, že prístup Komisie neskôr a ktoré prispievajú skutočnú pridanú hodnotu k šetreniu, majú nárok na zníženie pokuty, podliehajú rovnakému prebiehajúcej spolupráce ako pre prijímanie žiadostí.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 101 sú podrobne uvedené v nariadení pre ochranu hospodárskej súťaže. Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť. V prípadoch kartelov, v prípade, že prípad sa musí sledovať, Komisia rozhodne, či je alebo nie je tento prípad je vhodné pre konanie o urovnaní.

 

Fakty: protimonopolné konanie článok 101

  

protimonopolné

Postupy v protisúťažných dohôd

(Článok 101 prípadov ZFEÚ)

 

Prehľad Postupy: protisúťažného konania Postupy: zneužitie dominantného postavenia

 

Článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje dohody medzi podnikmi, ktoré vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže v EÚ, a ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi (protisúťažných dohôd). Patrí medzi ne napríklad stanovenie cien a rozdelenie trhu kartelov. protisúťažných dohôd sú zakázané bez ohľadu na to, či sú uzatvárané medzi spoločnosťami, ktoré pôsobia na rovnakej úrovni dodávateľského reťazca (horizontálne dohody), alebo na rôznych úrovniach (vertikálne dohody).

 

Článok 101 môže byť aplikovaný u Európskej komisie alebo orgány hospodárskej súťaže členských štátov EÚ. Podrobnosti o použití článku 101 možno nájsť v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné).

 

Ako prípad začína

Článok 101 prípady môžu pochádzať z: 1) sťažnosť, 2) Začatie vyšetrovania z vlastnej iniciatívy, alebo 3) žiadosť o zhovievavosť od jedného z účastníkov kartelu. V rámci programu Komisie o zhovievavosti, prvý podnik predložiť dôkazy, že je postačujúce, aby Komisia buď začať inšpekciu či umožniť, aby zistila porušenie obdrží úplné oslobodenie od pokuty (celková imunita). Keď to platí pre imunitu, firma tiež musí ukončiť svoju účasť na porušení. Firmy, že prístup Komisie neskôr a ktoré prispievajú skutočnú pridanú hodnotu k šetreniu, majú nárok na zníženie pokuty, podliehajú rovnakému prebiehajúcej spolupráce ako pre prijímanie žiadostí.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 101 sú podrobne uvedené v nariadení pre ochranu hospodárskej súťaže. Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť. V prípadoch kartelov, v prípade, že prípad sa musí sledovať, Komisia rozhodne, či je alebo nie je tento prípad je vhodné pre konanie o urovnaní (pozri "Vyrovnanie" nižšie).

 

top

 

Oznámenie námietok a rozhodnutia o zákaze

V prípade, že hĺbkové vyšetrovanie potvrdzuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže Komisie, oznámenie námietok (SO) popisovať obavy Komisie je zaslaná príslušných spoločností.

 

Práva obhajoby: zabezpečiť objektívne výsledok, strany sú uvedené určité práva na obhajobu. Oni majú nárok na prístup k spisu - to znamená, že môžete vidieť všetky non-dôverných dokumentov zo vyšetrovanie Komisie. Obe strany potom môže odpovedať na SN písomne ​​do určitým oneskorením. Môžu tiež požiadať o ústne vypočutie, ktoré sa vykonáva nezávislým vypočutie. Po preskúmaní argumentov oboch strán, Komisia vyhodnotí a niekedy opustí (časť) jeho počiatočné námietky a môže sa rozhodnúť prípad uzavrieť.

 

Ak nie sú obavy Komisie - alebo len čiastočne rozptýlil - Pripravuje rozhodnutia zakazujúce zisteného porušenia (podľa článku 7 nariadenia o antitrustové pravidlá). Tento návrh je potom predložený poradný výbor zložený zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. To poskytuje konečnú kontrolu návrhu rozhodnutia. Ak sú navrhované pokuty v návrhu rozhodnutia, Poradný výbor sa schádza druhýkrát konkrétne diskutovať o nich. A konečne, je návrh predložený zboru komisárov, ktorá prijíma rozhodnutia.

 

Článok 9 rozhodnutia o záväzkoch

Alternatívne k rozhodnutiu o zákaze, Komisia môže prijať rozhodnutie o záväzku podľa článku 9 nariadenia 1/2003. Jedná sa o rýchly spôsob, ako obnoviť efektívnu konkurenciu na trhu. Na základe rozhodnutia záväzky, Komisia nemá k záveru o existencii porušenia antitrustových pravidiel a neznamená pokuty. To vyjadruje obavy o hospodársku súťaž a strany môžu predložiť záväzky k riešeniu týchto problémov. V prípade, že Komisia po konzultácii s účastníkmi trhu, nájde tieto záväzky postačujúce, urobí rozhodnutie, aby boli právne záväzné.

 

Tieto záväzky sú zvyčajne v mieste pre určité časové obdobie, a ak by spoločnosti poruší im, že môže byť uložená pokuta.

 

pokuty

Spoločnosť, ktorá sa podieľala na protisúťažné dohody, a preto porušila právo hospodárskej súťaže možno musieť zaplatiť pokutu. politiku v oblasti pokút Komisia je zameraná na trest a zastrašovanie. Pokuty v závislosti od závažnosti a dĺžky trvania porušenia. Sú vypočítané na základe rámci súboru všeobecných zásad naposledy revidovanej v roku 2006.

 

Východiskovým bodom pre pokuty je percento ročného obratu danej spoločnosti predmetného na porušovaní produktu (až 30%). Tá sa potom vynásobí počtom rokov a mesiacov trvajúce porušovanie. Niektoré priťažujúce okolnosti (napr. Opakovanie páchateľa), alebo poľahčujúce okolnosti (napr. Obmedzené zapojenie) sa môže zvýšiť alebo znížiť pokutu. V prípadoch kartelov, pokuta sa zvýši o sumu jednorazovo zodpovedá 15-25% z hodnoty tržieb jeden rok ako ďalší odstrašujúci prostriedok. Maximálna úroveň pokuty je obmedzená na 10% z celkového ročného obratu spoločnosti.

 

Právo na odvolanie

Adresy rozhodnutie Komisie majú právo sa odvolať na Všeobecný súd Európskej únie, aby zmenil alebo zrušil rozhodnutie. Súd môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť pokutu uloženú Komisiou.

Rozsudky Všeobecného súdu možno odvolať na Európsky súdny dvor (ESD) neúspešná strana (takže Komisia môže byť tiež navrhovateľ). Avšak, táto odvolanie na Súdny dvor sú obmedzené na otázky iba právom.

osada

V prípadoch kartelov, Komisia alebo sa strany môžu navrhnúť riešenia. Komisia môže odmietnuť vysporiadanie trasu pre prípady, ktoré nie sú vhodné. V prípadoch narovnanie strany uznávajú vopred svoju účasť na karteli, čo má za následok rýchlejšie riadenie a zníženie o až 10% pokút. Komisia predkladá stranám dôkazy a informuje ich o svojich záveroch týkajúcich sa dĺžky trvania, závažnosti, zodpovednosti a predpokladanej pokuty. Obe strany musia urobiť ústne alebo písomné podania potvrdzujúce ich zodpovednosť a o tom, že akceptujú vyhlásenie Komisie o námietkach. Konanie o urovnaní umožní Komisii prijímať rýchlejšie, efektívnejšie rozhodovanie a alokáciu zdrojov ostatných prípadoch.

Nároky poškodených na náhradu škody

Každý občan alebo podnik, ktorý utrpí škodu v dôsledku porušenia pravidiel hospodárskej súťaže EÚ nárok na náhradu škody od strany, ktorá ju spôsobila. To znamená, že obete porušenia pravidiel hospodárskej súťaže môže podať žalobu na náhradu škody na vnútroštátne súdy. V prípade, že Komisia prijala rozhodnutie o zákaze, pokiaľ ide o porušenie predpisov, toto rozhodnutie môže byť použitý pred vnútroštátnymi súdmi, aby preukázal, že rokovania došlo, a bolo nezákonné.

 

 

Postupy pre zneužitie dominantného postavenia prípadov

 

 

Protimonopolný postupy zneužitia dominantného postavenia

(Článok 102 prípadov ZFEÚ)

 

Článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje zneužívajúce správanie spoločností, ktoré majú dominantné postavenie na určitom trhu.

 

Článok 102 prípadom zaoberá Európska komisia alebo vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž môže pochádzať buď na základe sťažnosti alebo prostredníctvom začatia vyšetrovania z vlastnej iniciatívy.

 

posudzovanie dominancie

Prvým krokom Komisie v článku 102 šetrenia je posúdiť, či má predmetný podnik dominantné postavenie, alebo nie.

 

Vymedzenie relevantného trhu je nevyhnutná pre posúdenie dominantného postavenia, pretože dominantné postavenie môže existovať len na určitom trhu. Pred posúdením dominantného postavenia, Komisia definuje trh produktu a geografický trh.

 

trh výrobku: relevantný trh výrobok je vyrobený zo všetkých produktov / služieb, ktoré spotrebiteľ považuje za náhradou za seba vzhľadom k svojim vlastnostiam, ich cien a ich zamýšľaného použitia.

Geografický trh: relevantný geografický trh je oblasť, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže pre daný produkt je homogénny.

podiely na trhu sú užitočným prvý údaj o význame každého podniku na trhu v porovnaní s ostatnými. Názor Komisie je, že čím vyšší podiel na trhu, a čím dlhšia je doba, po ktorú je držaný, tým väčšia je pravdepodobnosť, že má byť predbežný údaj o dominanciu. Pokiaľ má spoločnosť podiel na trhu menej ako 40%, je nepravdepodobné, že by dominantný.

 

Komisia tiež berie do úvahy iné faktory vo svojom hodnotení dominantného postavenia, vrátane ľahkosť, s ktorou môžu ostatné spoločnosti vstúpi na trh - či existujú nejaké prekážky tejto situácie; Existencia vyrovnávacej kúpnej sily; celková veľkosť a sila firmy a jej zdrojov a do akej miery je obsiahnutá v niekoľkých úrovniach dodávateľského reťazca (vertikálna integrácia).

 

Čo je to týranie?

Ak chcete byť v dominantnom postavení nie je samo o sebe nezákonné. Dominantné spoločnosť je oprávnený súťažiť na základe zásluh, ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Avšak, dominantná spoločnosť má osobitnú zodpovednosť zabezpečiť, aby jej správanie nenarúša hospodársku súťaž. Ako príklady správania, ktoré môže predstavovať zneužitie patrí: požiadavka, aby kupujúci kúpiť všetky jednotky určitého produktu len z dominantnej spoločnosti (výhradný nákup); stanovovania cien na úrovni stratové (predácie); odmieta dodávať vstup nepostrádateľný pre hospodársku súťaž v pridruženom trhu; nabíjanie premrštené ceny.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 102 sú podrobne uvedené v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné). Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť.

 

Oznámenie námietok a článku 7 rozhodnutia o zákaze

V nadväznosti na skúmanie, Komisia môže vydať oznámenie námietok (SO). Tento dokument informuje strany o námietky Komisie predložené proti nim. To dáva spoločnostiam možnosť vykonávať svoje práva na obhajobu.

 

Práva obhajoby: zabezpečiť objektívne výsledok, strany sú uvedené určité práva na obhajobu. Oni majú nárok na prístup k spisu - to znamená, že môžete vidieť všetky non-dôverných dokumentov zo vyšetrovanie Komisie. Obe strany potom môže odpovedať na SN písomne ​​do určitým oneskorením. Môžu tiež požiadať o ústne vypočutie, ktoré sa vykonáva nezávislým vypočutie. Po preskúmaní argumentov oboch strán, Komisia vyhodnotí a niekedy opustí (časť) jeho počiatočné námietky a môže sa rozhodnúť prípad uzavrieť.

 

Ak nie sú obavy Komisie - alebo len čiastočne rozptýlil - Pripravuje rozhodnutia zakazujúce zisteného porušenia (podľa článku 7 nariadenia o antitrustové pravidlá). Tento návrh je potom predložený poradný výbor zložený zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. To poskytuje konečnú kontrolu návrhu rozhodnutia. Ak sú navrhované pokuty v návrhu rozhodnutia, Poradný výbor sa schádza druhýkrát konkrétne diskutovať o nich. A konečne, ak sa predloží kolégia komisárov, ktorá prijíma rozhodnutia.

 

Fakty: protimonopolné konanie článok 102

  

protimonopolné

Protimonopolný postupy zneužitia dominantného postavenia

(Článok 102 prípadov ZFEÚ)

 

Prehľad Postupy: protisúťažného konania Postupy: zneužitie dominantného postavenia

 

Článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zakazuje zneužívajúce správanie spoločností, ktoré majú dominantné postavenie na určitom trhu.

 

Článok 102 prípadom zaoberá Európska komisia alebo vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž môže pochádzať buď na základe sťažnosti alebo prostredníctvom začatia vyšetrovania z vlastnej iniciatívy.

 

posudzovanie dominancie

Prvým krokom Komisie v článku 102 šetrenia je posúdiť, či má predmetný podnik dominantné postavenie, alebo nie.

 

Vymedzenie relevantného trhu je nevyhnutná pre posúdenie dominantného postavenia, pretože dominantné postavenie môže existovať len na určitom trhu. Pred posúdením dominantného postavenia, Komisia definuje trh produktu a geografický trh.

 

trh výrobku: relevantný trh výrobok je vyrobený zo všetkých produktov / služieb, ktoré spotrebiteľ považuje za náhradou za seba vzhľadom k svojim vlastnostiam, ich cien a ich zamýšľaného použitia.

Geografický trh: relevantný geografický trh je oblasť, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže pre daný produkt je homogénny.

podiely na trhu sú užitočným prvý údaj o význame každého podniku na trhu v porovnaní s ostatnými. Názor Komisie je, že čím vyšší podiel na trhu, a čím dlhšia je doba, po ktorú je držaný, tým väčšia je pravdepodobnosť, že má byť predbežný údaj o dominanciu. Pokiaľ má spoločnosť podiel na trhu menej ako 40%, je nepravdepodobné, že by dominantný.

 

Komisia tiež berie do úvahy iné faktory vo svojom hodnotení dominantného postavenia, vrátane ľahkosť, s ktorou môžu ostatné spoločnosti vstúpi na trh - či existujú nejaké prekážky tejto situácie; Existencia vyrovnávacej kúpnej sily; celková veľkosť a sila firmy a jej zdrojov a do akej miery je obsiahnutá v niekoľkých úrovniach dodávateľského reťazca (vertikálna integrácia).

 

Čo je to týranie?

Ak chcete byť v dominantnom postavení nie je samo o sebe nezákonné. Dominantné spoločnosť je oprávnený súťažiť na základe zásluh, ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Avšak, dominantná spoločnosť má osobitnú zodpovednosť zabezpečiť, aby jej správanie nenarúša hospodársku súťaž. Ako príklady správania, ktoré môže predstavovať zneužitie patrí: požiadavka, aby kupujúci kúpiť všetky jednotky určitého produktu len z dominantnej spoločnosti (výhradný nákup); stanovovania cien na úrovni stratové (predácie); odmieta dodávať vstup nepostrádateľný pre hospodársku súťaž v pridruženom trhu; nabíjanie premrštené ceny.

 

Vyšetrovanie

Vyšetrovacie právomoci Komisie vymáhať Článok 102 sú podrobne uvedené v nariadení 1/2003 (nariadenie o protimonopolné). Komisia je oprávnená, napríklad na:

 

Zasielať žiadosti o informácie spoločnostiam;

V rámci inšpekcie:

vstupovať do objektov spoločností;

preskúmať záznamy vzťahujúce sa na podnikanie;

zhotovovať kópie týchto záznamov;

zapečatiť obchodné priestory a záznamy o priebehu inšpekcie;

opýtajte sa zamestnanci alebo zástupcovia spolocnosti otázky týkajúce sa predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.

Na konci počiatočnej fáze vyšetrovania, môže Komisia prijať rozhodnutie o ďalšom konaní ako prioritnú záležitosť a vykonať hĺbkové vyšetrovanie, alebo ju uzavrieť.

 

Oznámenie námietok a článku 7 rozhodnutia o zákaze

V nadväznosti na skúmanie, Komisia môže vydať oznámenie námietok (SO). Tento dokument informuje strany o námietky Komisie predložené proti nim. To dáva spoločnostiam možnosť vykonávať svoje práva na obhajobu.

 

Práva obhajoby: zabezpečiť objektívne výsledok, strany sú uvedené určité práva na obhajobu. Oni majú nárok na prístup k spisu - to znamená, že môžete vidieť všetky non-dôverných dokumentov zo vyšetrovanie Komisie. Obe strany potom môže odpovedať na SN písomne ​​do určitým oneskorením. Môžu tiež požiadať o ústne vypočutie, ktoré sa vykonáva nezávislým vypočutie. Po preskúmaní argumentov oboch strán, Komisia vyhodnotí a niekedy opustí (časť) jeho počiatočné námietky a môže sa rozhodnúť prípad uzavrieť.

 

Ak nie sú obavy Komisie - alebo len čiastočne rozptýlil - Pripravuje rozhodnutia zakazujúce zisteného porušenia (podľa článku 7 nariadenia o antitrustové pravidlá). Tento návrh je potom predložený poradný výbor zložený zo zástupcov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. To poskytuje konečnú kontrolu návrhu rozhodnutia. Ak sú navrhované pokuty v návrhu rozhodnutia, Poradný výbor sa schádza druhýkrát konkrétne diskutovať o nich. A konečne, ak sa predloží kolégia komisárov, ktorá prijíma rozhodnutia.

 

top

 

Článok 9 rozhodnutia o záväzkoch

Alternatívne môže Komisia prijať rozhodnutie o záväzku podľa článku 9 nariadenia 1/2003. Jedná sa o rýchly spôsob, ako obnoviť efektívnu konkurenciu na trhu. Na základe rozhodnutia záväzky, Komisia nemusí preukázať, že došlo k porušeniu antitrustových pravidiel a neznamená pokuty. To vyjadruje obavy a strany môžu predložiť záväzky k riešeniu týchto problémov. V prípade, že Komisia po konzultácii s účastníkmi trhu, nájde tieto záväzky postačujúce, urobí rozhodnutie, aby boli právne záväzné.

 

Tieto záväzky sú obvykle platí po určitú dobu, ale ak by spoločnosti poruší im, že môže byť uložená pokuta.

 

pokuty

Firma, ktorá sa zapojila do protisúťažného správania, a tak porušil právo hospodárskej súťaže môže byť predmetom pokút uložených Komisiou na základe nariadenia 1/2003. politiku v oblasti pokút Komisia je zameraná na trest a zastrašovanie. Pokuty v závislosti od závažnosti a dĺžky trvania porušenia. Sú vypočítané na základe rámci súboru všeobecných zásad naposledy revidovanej v roku 2006.

 

Východiskovým bodom pre pokuty je percento ročného predaja spoločnosti predmetného na porušovaní produktu (až 30%). Tá sa potom vynásobí počtom rokov a mesiacov trvajúce porušovanie. Pokuta môže byť zvýšená (napríklad opakovanie páchateľa) alebo zníženie (napr. Obmedzené zapojenie). Maximálna úroveň pokuty je obmedzená na 10% z celkového ročného obratu spoločnosti.

 

 

Rozhodnutie Komisie o porušovaní - Sledovanie uplatňovania práva Únie - výročné  správy - finančné sankcie.

 

Konania o porušení povinnosti :

 

Včasné riešenie

Ak Komisia sama zistí možné porušenie právnych predpisov EÚ alebo sa o ňom dozvie na základe sťažnosti, usiluje sa v spolupráci s predmetným členským štátom problém rýchlo vyriešiť prostredníctvom štruktúrovaného dialógu (EU Pilot).

Členské štáty môžu poskytnúť ďalšie skutkové alebo právne informácie o potenciálnych prípadoch porušenia práva Únie – cieľom je nájsť rýchle riešenie v súlade s právom EÚ a predísť tak formálnemu konaniu o porušení povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ.

 

Formálne konanie

Ak členský štát nesúhlasí s Komisiou alebo neprijme riešenie na nápravu možného porušenia práva EÚ, Komisia môže začať formálne konanie o porušení povinnosti. Toto konanie pozostáva z viacerých krokov uvedených v zmluvách, pričom každý z nich je stanovený vo formálnom rozhodnutí:

1. formálna výzva

  • Komisia požiada vládu predmetného členského štátu, aby sa vyjadril k porušeniu povinnosti do 2 mesiacov.

2. odôvodnené stanovisko

  • Žiadna odpoveď? Neuspokojivá odpoveď? Komisia uvedie dôvody, prečo sa domnieva, že členský štát porušil právo EÚ.
  • Národné vlády majú 2 mesiace na dosiahnutie súladu.

3. Komisia predloží vec Súdnemu dvoru

  • Žiadna odpoveď? Neuspokojivá odpoveď? Komisia požiada Súdny dvor o začatie súdneho konania.
  • Problémy sa súdnou cestou riešia len zriedka. V priebehu niekoľkých posledných rokov sa viac ako 85 % prípadov vyriešilo bez toho, aby musela Komisia podať žalobu.
  • Ak členský štát neoznámi opatrenia, ktorými transponoval smernicu EÚ, Komisia môže požiadať Súdny dvor, aby danému členskému štátu uložil paušálnu pokutu a/alebo penále.

4. rozsudokSúdneho dvora

  • V konaní, ktoré v priemere trvá 2 roky, Súdny dvor rozhodne, či členský štát porušil právo EÚ.
  • Členský štát je povinný upraviť svoje právne predpisy a postupy tak, aby vyhovel rozsudku a čo najrýchlejšie odstránil nesúlad s právom EÚ.

5. Komisia opätovne predloží vec Súdnemu dvoru

  • Členský štát stále nezabezpečil súlad? Komisia pošle ďalšiu formálnu výzvu.
  • Žiadna odpoveď? Neuspokojivá odpoveď? Komisia sa môže opätovne obrátiť na Súdny dvor a navrhnúť uloženie paušálnej pokuty a/alebo penále.

Rozhodnutia a výročné správy

Právny základ

 

Koľko sme preplatili na pokutách za porušenie politiky členským štátom a ako sa vypočitáva ?

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

Updating of data used to calculate lump sum and penalty payments to be proposed by

the Commission to the Court of Justice in infringement proceedings

 

Brussels, 5.8.2015

C(2015) 5511 final

 

Oznámenie Komisie z roku 2005 o vykonávaní článku 228 Zmluvy o ES 1 (Teraz článok 260 (1) a (2) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)) založil základ, na ktorom Komisia pri výpočte výšky finančného Sankcie (buď paušálnej sumy alebo penále), že sa požaduje, aby Súdny dvor Ak Komisia predloží vec Súdnemu dvoru na základe článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ, aby v rámci konania o porušení proti členskému štátu. V následnom oznámení 2010 na aktualizáciu údajov použitých pre tento výpočet, Komisia zistila, že táto makroekonomické dáta podliehajú revízii každý rok, v by sa vzala do úvahy inflácie hrubého domáceho produktu (GDP) pohyby.

Ročná aktualizácia uvedené v tomto oznámení sa opiera o vývoji inflácie

a HDP jednotlivých členských State. 3 Príslušná Miera inflácie a HDP štatistík, ktoré majú byť použité sa zriaďujú dva roky pred aktualizáciou ( "n-2 pravidlo"), ako dva roky je minimálny Doba nutná pre zhromažďovanie relatívne stabilné makroekonomické údaje. toto

Komunikácia je teda založený na ekonomických údajov o nominálnom HDP a deflátora HDP

pre 2013 a aktuálne váženie členských štátov hlasovacích práv v Rade.

 

1

SEC(2005) 1658; OJ C 126, 7.6.2007, p. 15.

2

SEC(2010) 923/3. This Communication was updated in 2011 (SEC(2011) 1024 final), in 2012 (C(2012)

6106 final), in 2013 (C(2013) 8101 final) and in 2014 (C(2014) 6767 final), for the yearly adaptation of

economic data.

3

According to the general rules set out in the communications of 2005 and 2010.

4

The GDP price deflator is used as a measure of inflation. The uniform amounts for lump sum and

penalty payments are rounded to the nearest multiple of ten. The minimum lump sums are rounded

to the nearest multiple of thousand. The 'n' factor is rounded to two decimal places.

 

II. KOMPONENTY aktualizácie

 

Zoznam ekonomických kritérií, ktoré sa revidovaných je nasledujúci:

- Štandardné paušálna čiastka za pokutovým payment5

, V súčasnosti stanovená na 660 EUR na

deň, byť revidované v súlade s infláciou;

- Štandardné paušálna čiastka za paušálne sumy, 6

V súčasnosti stanovená na 220 EUR na

deň, byť revidované v súlade s infláciou;

- Zvláštne 'n' faktor 7

, Ktoré majú byť revidované v súlade s HDP príslušného členského štátu v pochybnosť

s prihliadnutím na počet hlasovacích práv, ktoré má v Rade; ďalej len "N 'faktor

zhodné pre výpočet paušálnej sumy a denné penále;

- Minimálne platby paušálnej

byť revidované v súlade s infláciou.

 

III. AKTUALIZÁCIA

 

Komisia použije tieto aktualizované údaje pre výpočet sumu

finančné sankcie (jednorázovo alebo penále), keď to prináša vec Súdnemu

Justice podľa článku 260 (2) a (3) Zmluvy o fungovaní EÚ:

(1) štandardné paušálne suma pre výpočet penále je stanovená na 670 EUR na

deň,

(2) štandardná paušálna sadzba pre paušálnej sumy je stanovená na 220 EUR za deň.

 

 

5

The standard or uniform flat-rate amount for daily penalty payments is defined as the fixed basic

amount to which certain multiplier weightings are applied. The weightings are the coefficients for the

seriousness and the duration of the infringement and the special factor 'n' corresponding to the

Member State concerned that are to be applied for the calculation of a daily penalty payment.

 

6

The flat-rate amount is to be applied when calculating the lump sum. As regards Article 260 (2) TFEU,

the lump sum will result from multiplying a daily (lump sum) amount (resulting from multiplying the

flat-rate for lump sum payments by the coefficient for seriousness and the result of this calculation

being multiplied by the special factor 'n') by the number of days the infringement persists between the

date of the first judgment and the date that the infringement comes to an end or the date of delivery

of the judgment under Article 260(2) TFEU. As regards Article 260 (3) TFEU, according to point 28 of

the Commission Communication on "Implementation of Article 260 (3) of the Treaty" (SEC (2010)1371

final; OJ C 12, 15.1.2011, p. 1), the lump sum will result from multiplying a daily (lump sum) amount

(resulting from multiplying the flat-rate for lump sum payments by the coefficient for seriousness and

the result of this calculation being multiplied by the special factor 'n') by the number of days from the

day after the time limit for transposition set out in the directive expired until the first judgment under

Articles 258 and 260 (3) TFEU. The (daily) lump sum will be proposed by the Commission when the

result of the calculation mentioned in the first sentence exceeds the minimum fixed lump sum.

 

7

The special factor 'n' takes into account the capacity of the Member State to pay (GDP) and the

number of votes it has in the Council.

 

8

The minimum fixed lump sum payment is determined for each Member State according to the special

'n' factor. The minimum fixed lump sum will be proposed to the Court when the summed up daily

lump sum payments do not exceed the minimum fixed lump sum.

 

 

 

 

The special 'n' factor and the minimum lump sum (in EUR) for the 28 Member States are

set as follows:

 

 

Special 'n' factor

Minimum lump sum

( thousand EUR)

Slovakia

1.69

939

 

 

 

Druhá Ficova vláda minula vlani o 737 miliónov eur viac, ako si naplánovala. Ide o nové výdavky, s ktorými sa v rozpočte na rok 2015 vôbec nepočítalo. Zodpovedajú 0,9 percenta nášho HDP.

Takéto neplánované míňanie pomohlo tomu, že Slovensko malo vlani trojpercentný deficit. Minister financií Peter Kažimír (Smer) sa pre vyšší deficit hnevá na európskych štatistikov, ktorí nám neuznali niektoré príjmy.

 

https://dennikn.sk/441789/kazimir-sa-stazuje-eurostat-mal-by-sa-kalinaka-pociatka-imreczeho/

 

Výdavky EÚ a príjmy 2014-2020

 

Vlastné zdroje pochádzajúce z DPH  2013 Rozpočet EÚ - Slovenská Republika – 67 miliónov  EUR. http://ec.europa.eu/budget/figures/2007-2013/index_en.cfm

 

Vlastné zdroje pochádzajúce z DPH  2014 Rozpočet EÚ - Slovenská Republika – 27 M EUR

 

Začaté konania – Charakteristika konaní (2010 – 2014) CURIA

 

 

 

 

2012

2013

2014

Štátna pomoc

36

54

148

Hospodárska súťaž

34

23

41

 

 

 

V závere

 

Z uvedených dôvodov, apelujem o čo najrýchlejšie vytvorenie úradu Európskeho prokurátora, pretože nexistuje trestnoprávna zodpovednosť, pričom za chyby vláda platia daňový poplatníci. To znamená že plne podporuje návrh euro komisárky Viery Jourovej za vytvorenie inštitúcie s právomocami. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?