Rozprávky z operačného programu IROP, a nedodržanie Energetickej Únie

Autor: Miroslav Sabol | 11.2.2017 o 11:19 | Karma článku: 3,32 | Prečítané:  187x

Čo je to „IROP“? Bola moja prvá otázka, z čoho  nasledovala hneď druhá pre koho, a akú skupinu zainteresovaných strán je ?

Na základe  primárneho pravá a tzv. článku 290 a 293 Zmluvy o fungovaní EÚ, nemá tento program nič spoločné s nariadeniami EÚ a povinnosťami členských štátov ich rešpektovania a uplatňovania. Áno  napádam legitímnosť a zákonnosť tohto nástroja. V prenesenom slova zmysle.  Ide o nedodržania politiky členským štátom.  Nový vykonávací akt je na svete od 2014, naša kráľovská šľachta z tohto návrhu nezlačenila ani názov.  Citujem „Jednoducho tam to nikde nie je ani spomenuté, a nemá to nič spoločné s politikou EÚ, tie aktuálne výzvy na predkladanie projektov,  sú na HOJNO.    "VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 964/2014

 

z 11. septembra 2014,

 

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje

 

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a najmä na jeho článok 38 ods. 3 druhý pododsek,

keďže:

(1)

S cieľom uľahčiť používanie finančných nástrojov zriadených na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktoré spravuje riadiaci orgán alebo za ne zodpovedá, by sa v súlade s článkom 38 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 mali stanoviť pravidlá týkajúce sa štandardných podmienok pre určité finančné nástroje. Prostredníctvom týchto štandardných podmienok by sa mali tieto nástroje pripraviť na používanie – stať sa tzv. štandardnými finančnými nástrojmi.

(2)

Na uľahčenie používania finančných nástrojov treba prostredníctvom štandardných podmienok zabezpečiť dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci a uľahčiť poskytovanie finančnej podpory Únie konečným prijímateľom prostredníctvom kombinácie finančných nástrojov a grantov. "

 

Niečo z starších predpisov 

„Nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy pre obdobie rokov 2014 - 2020

V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, a že osobitná pozornosť sa má venovať najmä vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami.“ 

„Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

 

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

 

Pozmeňujúci akt: Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1839 zo 14. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1303/2013, pokial ide o osobitné opatrenia pre Grécko (OJ L 270, 15.10.2015, p. 1)“

 

Nie je tam nič, čo má spoločné s týmto základným stavebným kameňom !!!!

 

 

V celkovom kontexte ma začala zaujímať celková situácia podpory z finančných nástrojov EÚ,  kde sledom udalostí nastala aj  otázka funkčnosti  tzv. opatrenia pre  rozvoj regiónov, najmä reklama na podporu menej rozvinutých regiónov.

 

Zaostalé Regióny máju 64 mil. EUR, či sú to z IROP, alebo z tých 3 miliárd ktoré sa ročne utopia v nákladoch tretích stranách „kartelové dohody“  ktoré nikto nevie ako ich ma použiť a

Som veľmi zdesený, z udalostí,  pretože zamestnali nových úradníkov a to je všetko.  Regionálna politika vs. Európská Regionálna politika  má protichodné princípy, právne úpravy a vykonávacie akty.

 

V záväznosti na regionálny rozvoj, patri aj energetická únia keďže rozvoj Regiónov je závislí aj od energetickej únie, to znamená od pracujúcich ľudí, až po Malé a stredné podnikania a priemysel, všetci používajú energetické zdroje, aktuálne ide o Elektrickú energiu. 

Čo je to Energetická únia, pre koho je a čo má ciel chrániť a budovať.  Energy Union and Climate.

 

 

Energy Union and Climate

 

Európska „Energy Union“ zabezpečí, aby Európa mala bezpečné, cenovo dostupné a ku klíme šetrné energie. Múdrejšis spotreba energie pri boji proti klimatickým zmenám je aj podnet pre nové pracovné miesta a rast a investície do budúcnosti Európy.

 

 

Stav Energy Union ukazuje pokrok, pretože bola prijatá Rámcová stratégia Energy Union privodiť prechod k nízkouhlíkovej, bezpečnej a konkurencieschopnej ekonomiky. Ale po naštudovaní a porovnaní  my máme vlastnú slovenskú ideu !

 

 

Oblasti politiky

 

Stratégia EÚ Energy Union sa skladá z 5 úzko súvisí a vzájomne sa posilňujúcich rozmeroch.

 

Bezpečnosť, solidarita a dôvera

 

Diverzifikovať európske zdroje energie a zaistiť energetickú bezpečnosť prostredníctvom solidarity a spolupráce medzi členskými štátmi.

 

Plne integrovaný vnútorný trh s energiou

 

Umožňujúcej voľný tok energie v celej EÚ prostredníctvom primeranej infraštruktúry a bez akýchkoľvek technických alebo regulačných prekážok - účinný spôsob, ako zabezpečiť dodávky a poskytnúť spotrebiteľom najlepšiu energetickú dohodu.

 

Energetická účinnosť

 

Energetická účinnosť

 

Prvá z nich - vďaka zlepšenej energetickej účinnosti zníži našu závislosť na dovoze energie, zníženie emisií a pohon pracovných miest a rast.

 

Boj proti zmene klímy - dekarbonizácie ekonomiky

 

Ambiciózna klimatická politika je neoddeliteľnou súčasťou vytvárania Energy Union. Opatrenia zahŕňajú systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS), silné, ale spravodlivé národných cieľov v sektoroch mimo ETS, ako znížiť emisie skleníkových plynov, návod na mobilitu s nízkymi emisiami a energetickú politiku, ktorá predurčuje EÚ byť svetovým lídrom v obnoviteľných zdrojov energie.

 

Európska únia sa zaviazala k rýchlej ratifikácii dohody o Paríži, ambicióznej novej dohody o globálnej zmene klímy schválený v Paríži v decembri 2015.

 

Výskum, inovácie a konkurencieschopnosť

 

Podporné prelomy do nízkouhlíkových a čistých energetických technológií uprednostnením výskumu a inovácií riadiť prechod energetického systému a zvýšenie konkurencieschopnosti.

 

Právne normy a práva konečných užívateľov.

 

Vnútorný trh s elektrinou vs. Nedodržania politiky EÚ.

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/72/ES – pravidlá pre trh EÚ s elektrinou

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Cieľom je zaviesť spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny.
 • Zároveň sa ňou ustanovujú povinnosti univerzálnej služby a práva spotrebiteľov a objasňujú požiadavky týkajúce sa hospodárskej súťaže.

HLAVNÉ BODY

Pravidlá organizácie odvetvia

Pravidlá organizácie odvetvia sú zamerané na konkurencieschopný, bezpečný a vzhľadom na životné prostredie udržateľný trh s elektrinou.

Krajiny EÚ môžu podnikom fungujúcim v odvetví elektroenergetiky uložiť povinnosti služby vo verejnom záujme, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a bezpečnosť dodávky, pravidelnosť a kvalitu služby, cenu, ochranu životného prostredia a energetickú účinnosť.

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby mali všetci spotrebitelia právo zvoliť si svojho dodávateľa elektriny a do troch týždňov jednoducho zmeniť dodávateľa s pomocou prevádzkovateľa. Zároveň musia zaistiť, aby spotrebitelia získali všetky relevantné údaje o spotrebe.

Dodávatelia elektriny majú povinnosť informovať koncových odberateľov o:

 • podiele každého zdroja energie;
 • spôsobenom vplyve na životné prostredie;
 • ich právach v prípade sporu.

Krajiny EÚ musia zaviesť nezávislý mechanizmus (ombudsman pre odvetvie energetiky alebo orgán zastupujúci spotrebiteľov) na účinné vybavovanie sťažností alebo sporov.

Krajiny EÚ majú takisto povinnosť zaistiť monitorovanie bezpečnosti dodávky. Musia určiť kritériá technickej bezpečnosti s cieľom zaistiť integráciu svojich národných trhov na jednej alebo viacerých regionálnych úrovniach. Národné regulačné orgány majú navyše spolupracovať s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky s cieľom zaručiť súlad regulačných rámcov medzi regiónmi.

Výroba

Krajiny EÚ musia určiť kritériá na výstavbu nových výrobných kapacít na svojom území, pričom sa zohľadnia také aspekty, ako napríklad:

 • zabezpečenie a bezpečnosť elektrizačných sústav;
 • ochrana verejného zdravia a bezpečnosti;
 • prínos k cieľom Komisie „20-20-20“.

Prevádzka prenosovej sústavy

Krajiny EÚ mali povinnosť od 3. marca 2012 oddeliť prenosové sústavy a prevádzkovateľov prenosových sústav.

Podnik musí byť najprv certifikovaný a až potom môže byť úradne určený ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy. V Úradnom vestníku Európskej únie sa musí uverejniť zoznam prevádzkovateľov prenosových sústav určených krajinami EÚ.

Prevádzkovatelia prenosových systémov sú zodpovední najmä za:

 • zabezpečenie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať požiadavky na elektrinu;
 • zabezpečenie primeraných prostriedkov na splnenie povinností služby;
 • prispievanie k bezpečnosti dodávky;
 • riadenie tokov elektriny v sústave;
 • poskytovanie informácií týkajúcich sa prevádzky, rozvoja a interoperability prepojenej sústavy prevádzkovateľovi akejkoľvek inej sústavy;
 • zabezpečenie nediskriminácie medzi užívateľmi sústavy;
 • poskytovanie informácií užívateľom sústavy, ktoré potrebujú pre prístup do sústavy;
 • výber poplatkov za preťaženie a platieb v rámci kompenzačného mechanizmu medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy.

Prevádzka distribučnej sústavy

Krajiny EÚ musia určiť prevádzkovateľov distribučných sústav alebo vyžadovať, aby ich určili podniky, ktoré vlastnia alebo sú zodpovedné za distribučné sústavy.

Prevádzkovatelia distribučných sústav sú zodpovední najmä za:

 • zaistenie dlhodobej kapacity sústavy z hľadiska distribúcie elektriny, prevádzky, údržby, rozvoja a ochrany životného prostredia;
 • zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o užívateľov sústav;
 • poskytovanie informácií užívateľom sústav;
 • krytie energetických strát a udržiavanie rezervnej kapacity elektriny.

Krajiny EÚ majú možnosť zaviesť uzavretú distribučnú sústavu na distribúciu elektriny v rámci geograficky vymedzeného priemyselného, obchodného alebo zdieľaného miesta služby.

Oddelenie a transparentnosť účtovníctva

Krajiny EÚ a príslušné orgány majú právo prístupu k účtovníctvu elektroenergetických podnikov, musia však zachovávať dôvernosť určitých informácií.

Elektroenergetické podniky musia viesť samostatné účtovníctvo za svoje prenosové a distribučné činnosti.

Organizácia prístupu do sústavy

Krajiny EÚ musia zorganizovať systém pre prístup tretích strán do prenosových a distribučných sústav. Tarify založené na tomto systéme sa uverejnia.

Krajiny EÚ musia tiež stanoviť kritériá udeľovania povolení na vybudovanie priamych vedení na ich území, a to na objektívnom a nediskriminačnom základe.

Národné regulačné orgány

Krajiny EÚ musia na vnútroštátnej úrovni určiť regulačný orgán. Musí byť nezávislý a vykonávať svoje právomoci nezaujatým spôsobom. Zodpovedný je najmä za:

 • stanovovanie prenosových alebo distribučných taríf;
 • spoluprácu v oblasti cezhraničných záležitostí;
 • monitorovanie investičných plánov prevádzkovateľov prenosových sústav;
 • zabezpečovanie prístupu k údajom o spotrebe odberateľov.

Maloobchodné trhy

Musia sa vymedziť zmluvné dojednania, záväzky voči odberateľom, pravidlá výmeny údajov a zúčtovania, zodpovednosť za vlastníctvo údajov a odpočet.

Odberatelia elektriny okrem domácností môžu uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi súčasne.

Opatrenia týkajúce sa odchýlok

Krajina EÚ môže prijať potrebné ochranné opatrenia v prípade náhlej krízy na trhu alebo ak je ohrozená bezpečnosť osôb. Odchýlky možno tiež získať v prípade prevádzkových problémov v izolovaných sústavách.

Smernicou 2009/72/ES sa zrušila smernica 2003/54/ES s platnosťou od 3. marca 2011.

Inteligentné meranie – doterajší pokrok

V roku 2012 prijala Európska komisia odporúčanie 2012/148/EÚ. Vymedzujú sa v ňom podrobné odporúčania týkajúce sa:

 • ochrany a bezpečnosti údajov,
 • metodiky na ekonomické hodnotenie dlhodobých nákladov a prínosov inštalácie inteligentných meracích systémov, ako aj
 • spoločných minimálnych funkčných požiadaviek na inteligentné meracie systémy pre elektrinu.

Krajiny EÚ v súlade so smernicou 2009/72/ES oznámili Komisii v roku 2012 výsledky svojich analýz nákladov a prínosov, týkajúcich sa zavedenia inteligentných meracích systémov. Výsledky tohto referenčného porovnávania boli uverejnené v správe Komisie v roku 2014.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. septembra 2009. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 3. marca 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti právne predpisy v oblasti trhu na webovom sídle Európskej komisie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55 – 93)

SÚVISIACE AKTY

Odporúčanie Komisie 2012/148/EÚ z 9. marca 2012 o prípravách na zavádzanie inteligentných meracích systémov (Ú. v. EÚ L 73, 13.3.2012, s. 9 – 22)

Správa Komisie: Referenčné porovnanie zavádzania inteligentného meracieho systému v EÚ-27 so zameraním na elektrinu (COM(2014) 356 final zo 17.6.2014)

Nové opatrenia na úrovní EÚ

 

Zaistenie spravodlivé riešenie pre spotrebiteľov

Brusel 30.novembra 2016

Zaistenie spravodlivé riešenie pre spotrebiteľov

Pozri tiež tlačovú správu : čistá energia pre všetkých Európanov - uvoľnenie rastového potenciálu Európy.

 

Čo je to Komisia navrhuje pre európskych spotrebiteľov?

Spotrebitelia sú v centre energetického únie. Energia je rozhodujúca dobrá, absolútne nevyhnutné pre plné zapojenie do modernej spoločnosti. Čistá energia Prechod tiež musí byť spravodlivé pre tých sektory, regióny alebo ohrozených častí spoločnosti postihnutých energetického prechodu. Chceme pomôcť spotrebiteľom prijať tento prechod.

Všetci spotrebitelia v celej EÚ bude mať nárok na výrobe elektriny buď pre svoju vlastnú spotrebu, ukladanie, zdieľanie, konzumujú ju alebo ju predať späť na trh. Tieto zmeny bude jednoduchšie pre domácnosti a podniky, aby sa viac zapájali do energetického systému, aby lepšie kontrolovať svoju spotrebu energie a reagovať na cenové signály.

Komisia bude urýchlenie zavádzania inteligentných meracích prístrojov a zabezpečenie prístupu k dynamickým cien elektriny zmlúv, ktoré sú nevyhnutné na preklenutie medzery medzi spotrebiteľmi a na trhu.

Po súhlasu spotrebiteľa, bude cenné dáta spotrebiteľskej byť účastníkmi trhu, ktorí budú schopní ponúknuť zákazníkom riešenia šité na mieru k dispozícii. Lepšie regulovaný a nediskriminačný prístup k spotrebiteľským údajom budú mať prospech spotrebiteľa prostredníctvom zvýšenej konkurencie medzi jednotlivými aktérmi na trhu.

 

Aké zmeny pre spotrebiteľov?

Každodenných činností, ako je účtovanie, zmena dodávateľa a získať nové zmluvy v prípade sťahovania bude jednoduchšie, rýchlejšie a presnejšie pre vďaka spotrebiteľovi, lepšie riadenie digitálnych informácií o zákazníkoch.

Spotrebitelia budú mať prístup k spoľahlivým a jasným informáciám o najlepších ponúk na trhu, za použitia certifikovaných on-line porovnanie cien nástroje, ktoré im pomôžu pri vytváraní informované rozhodnutia.

Spotrebitelia si budú môcť ľahšie zmeniť dodávateľa, a to vďaka aj s návrhom na obmedzenie použitia prepínanie poplatkov. Priemerný rozdiel medzi štandardnou ponuke úradujúceho dodávateľa a najlacnejšia ponuka na trhu je viac ako 50 € ročne v EÚ.

Ak si to želajú, budú spotrebitelia môcť požiadať o inteligentné meter od svojho dodávateľa energie a ťažiť z trhových cien energií a nové technológie im umožnia spotrebovávať viac, keď energia je lacná a znížiť spotrebu keď sú ceny vysoké. To znamená, že spotrebitelia budú mať lepšiu kontrolu nad svojimi výdavkami o energetických službách.

Futhermore budú mať spotrebitelia alebo komunity spotrebiteľov je oprávnený vyrábať, skladovať alebo predať svoju elektrickú energiu, čo im umožňuje využiť výhody, ktoré spadajú nákladov na strešné solárne panely a iné generácie malého rozsahu jednotiek, ktoré majú pomôcť znížiť účty za energiu. Spotrebitelia tak môžu individuálne ťažiť z energetického Únie.

 

Spotrebitelia chrániť?

Nové pravidlá zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a správneho riadenia spotrebiteľských dát.

Podľa nových pravidiel trhovej ceny elektriny by sa mali stať čím ďalej trhové. Balíček navrhuje boji proti energetickej chudobe pri koreni prostredníctvom cielených sociálnej politiky a energetickej účinnosti opatrení, ako je zatepľovanie sociálneho bývania. Cielené sociálne tarify možno dočasne používať, kým sú realizované tieto cielené opatrenia.

Okrem toho, na základe skúseností vidieť v niektorých členských štátoch vieme, že trhy s energiou bez cenovej regulácie vidieť viac aktérov konkurenčných proti sebe, a to prináša najlepšie ponuky pre spotrebiteľov. V týchto trhoch spotrebitelia sú viac spokojní, majú prístup k širšiemu výberu inovatívnych služieb a viac príležitostí pre úspory.

Nové služby, ako reakciu na dopyt pomôže mnohých spotrebiteľom znížiť svoje účty za energie významne. Spotrebitelia budú teda mať nárok, ale nie je povinný prihlásiť sa k nim. Okrem toho nové pravidlá zahŕňajú opatrenia, aby zabezpečili, že spotrebitelia budú plne informovaní o výhodách a nevýhodách zapojenie týchto nových služieb, najmä spotrebiteľom, ktorí môžu potrebovať ďalšiu pomoc ich pochopenie.

Nárast využitia inteligentných meracích prístrojov budú musieť dodržiavať prísne pravidlá EÚ o ochrane údajov. Spotrebitelia musia byť požiadaný o súhlas, ako sú ich osobné dáta sú zdieľané s ďalšími dodávateľmi energie.

 

Návrhy Komisie pomáhajú vytvárať pracovné miesta?

V roku 2014 sektore energetiky činných v blízkom okolí je 2,2 milióna ľudí v EÚ a predstavovali okolo 2% z pridanej hodnoty z celkovej ekonomiky. Obrat elektroenergetike predstavoval asi 1,182 miliardy € v roku 2014. Odhaduje sa, že dosiahnutie všetkých 2030 ciele v oblasti energetiky a klímy by mohla odomknúť až k nárastu o 1% HDP EÚ v roku 2030, čerpanie až 190 miliárd € do ekonomiky a vytváranie as toľko ako 900.000 nových pracovných miest.

Náklady na energiu sú dôležitým faktorom pre globálnej konkurencieschopnosti, ale veľkoobchodné ceny elektrickej energie v EÚ sú stále o 30% vyššie ako v USA. Ambiciózny 2030 Energy Efficiency cieľ vo výške 30% prispeje k zníženiu nákladov na elektrinu v budúcnosti. Okrem toho, aby sa zabránilo zbytočným zvyšovaním cien inteligentný organizácie trhov s elektrinou je kľúčovou požiadavkou, aby zachrániť pracovné miesta a vytvárať rast v EÚ, a to ako v oblasti energetiky, rovnako ako v energeticky náročných odvetviach.

Energetický prechod a politiky dekarbonizácie tiež rozvíjať konkurencieschopnosť Európy v inovatívnych produktov a služieb spojených s udržateľným a inteligentných riešení. Nedávne štúdie o vplyve cieľov v oblasti energetiky a klímy EÚ naznačujú čistý nárast dopytu po zamestnaní na trhu výroby elektrickej energie v dôsledku energetického prechodu.

Jedným z faktorov, za tým je vyššia prácnosť pri výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. K dispozícii bude aj zmena v štruktúre zamestnanosti ako mnoho pracovných miest spojených s energetického prechodu vyžadovať vyššie zručnosti a zvýšená zásoba pracovníkov, ktoré preváži straty pracovných miest v konvenčnej výrobe energie. Táto iniciatíva je tiež hľadá špecificky na to, ako podporiť prechod na uhlie a vysokými emisiami uhlíka regiónoch v spolupráci s miestnymi činiteľmi.

 

Budete riešiť energetická chudoba?

Energetická chudoba je veľkou výzvou v celej EÚ, a má svoje korene v nízkymi príjmami a energeticky neefektívneho bývania. V roku 2014 domácnosti s najnižšími príjmami v EÚ strávil blíži 9% ich celkových výdavkov na energiu.

Tento balík stanovuje nový prístup k ochrane zraniteľných spotrebiteľov, čo zahŕňa takisto pomôcť členským štátom znížiť náklady na energiu pre spotrebiteľa tým, že podporí investície do energetickej účinnosti.

Ako súčasť procesu Energy Union Governance, členské štáty budú musieť monitorovať a podávať správy o energetickej chudoby, zatiaľ čo Komisia bude zabezpečovať výmenu osvedčených postupov a koordinovať tieto monitorovacie úsilie na úrovni EÚ prostredníctvom monitorovacieho strediska energetickou chudobou. Okrem toho, v súlade s jej snahe chrániť a posilňovať postavenie spotrebiteľov, Komisia navrhuje určité procesné záruky predtým, ako spotrebiteľ môže byť odpojený.

Návrhy Komisie v oblasti energetickej účinnosti, aby členské štáty, aby prijali energetickej chudobe do úvahy tým, že požadujú podiel na opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, ktoré sa majú uskutočniť prednostne v domácnostiach postihnutých energetickou chudobou alebo v prípade sociálneho bývania. Ich dlhodobé stratégie renovácie budova by mala prispieť aj k zmierneniu energetickej chudoby.

 

Ako budú tieto návrhy presadzovať energetickú účinnosť?

"Energetická účinnosť na prvom mieste" je kľúčovým prvkom Energy Union - Tento návrh uvádza do praxe. Najlacnejšia energia je najčistejší energie, najbezpečnejšie energia je tá, ktorú sme neprodukujú vôbec.

Jedným z hlavných cieľov balíčka je dodávať na náš ambiciózny cieľ 30% úspory energie. Nové pravidlá trhu s elektrinou preto bude podporovať efektívnejšie výrobu a spotrebu elektrickej energie, čo by prispelo k zabráneniu energie úbytkov zo ako na strane dopytu, ako aj na strane ponuky. Konečným cieľom má pružnejšie mriežku s viacerými adekvátne cien je presne optimalizovať celkovú účinnosť systému, čo vedie k zníženiu nákladov pre spotrebiteľa.

Vďaka väčšej transparentnosti prostredníctvom jasnejšieho poukážok a nových technológií, ako inteligentných meračov, budú spotrebitelia môcť lepšie kontrolovať a šetriť spotrebu energie a efektívnejšie spotrebovávať energiu

Okrem toho vylepšený dizajn trh vytvára priestor pre firmy, ktoré ponúkajú služby v oblasti energetickej účinnosti. Tieto servisné spoločnosti umožní domácnosti, malé a stredné podniky a energeticky náročné odvetvia, aby znížili svoje účty za energiu vďaka lepšej energetickej účinnosti na jednej strane a aktívnejšej účasti na trhu na strane druhej.

Budú podporované Postupné vyraďovanie z cenovej regulácie. Sa sťahuje do cien trhovej zlepší fungovanie vnútorného trhu, prinútiť spotrebiteľov k úsporám energie a teda umožniť spotrebiteľom ušetriť peniaze a energiu.

 

Ako môžu spotrebitelia ťažiť z energetickej účinnosti?

Balíček energetickej účinnosti poskytuje vysvetlenie ohľadom ustanovenia o meraní spotreby a vyúčtovanie pre tepelnej energie a to s ohľadom na diaľkové vykurovanie a chladenie a centrálne zásobovanie teplom a chladenie a ohrev teplej vody. Zaisťuje prístup k údajom o spotrebe mimo jasnejšie a častejší spätná väzba pre spotrebiteľov vo viacerých bytových domov. Nové metrov bude vzdialene čitateľné v roku 2020, a existujúce metrov, aby bolo možné prispôsobiť sa vzdialene čitateľné roku 2027, kde je to nákladovo efektívne.

Keď ľudia majú viac informácií o ich spotrebe energie, môže sa rozhodnú prijať opatrenia na jej zníženie a ušetriť peniaze. To je dôležité pre všetkých ľudí, či už žijú v byte v panelovom alebo v jednotlivom rodinnom dome. Prinášajú vzdialene čitateľné metrov v čase (najneskôr do roku 2027) takisto pomôže v tomto smere, pretože informácie, ktoré dodávateľ alebo poskytovateľ služieb energia bude pristupovať a zdieľať so spotrebiteľmi budú ľahšie prístupné a aktuálne.

Komisia chce posilniť pozitívne vedľajšie účinky spojené so sociálnymi aspektmi energetickej účinnosti. Čokoľvek, čo zlepšuje životné podmienky a šetrí peniaze je dôležité najmä pre rodiny s nízkymi príjmami, ktorí nevedia riadne vykurovanie svojich domovov, nieto si dovoliť energeticky úsporné renovácie.

 

Prečo je použitie čistej energie v budovách dôležité?

Spoločne s balíčkom Komisia začala aj čistú energiu v iniciatíve budov. Sektor budov tvorí 40% celkovej spotreby energie. O energetickej hospodárnosti budov smernice sa ukázala byť úspešný pre novostavby a menšie u tých existujúcich. Ako v skutočnosti, dve tretiny budov v EÚ boli postavené pred energetickej náročnosti štandardov dokonca existovali, a ich renovácie rýchlosť je len asi 1% ročne. Ak budeme pokračovať v tomto tempe bude trvať 100 rokov renovovať celý stavebného fondu EÚ.

S preskúmaním smernice Komisie chce urýchliť tempo obnovy existujúcich budov . To bude mať priamy dopad na spotrebiteľov a domácnosti podobne - vďaka nižšie výdavky za energie. A bude to významne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu vytvorenie trhu renovácie budov pre malé a stredné podniky s hodnotou 80-120 miliárd € v roku 2030.

Revízia smernice bude mať za následok vytváranie správnych trhových podmienok pre zvýšenie rýchlosti a úroveň, na ktorej sú budovy zrekonštruované. Tiež zabezpečí stabilný rámec s dlhodobou perspektívou a vízií smerom k dekarbonizácii budov (do roku 2050) , ktorá povedie k transformácii stavebného fondu EÚ pri vytváraní rastu a pracovných miest.

 

Ako bude Governance Únie s energiou je zlepšenie energetickej trhy a zabezpečiť spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov?

Ciele energetickej únie možno dosiahnuť len prostredníctvom súboru súdržných a koordinovaných akcií - legislatívnych a nelegislatívnych - na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Plní svoje ciele prostredníctvom spoločného úsilia vyžaduje robustný správy Energy Union. Správny bude zabezpečená účinnosť, súdržnosť, komplementaritu a dostatočnú úroveň politík a opatrení ambícií na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej a miestnej).

októbri 2014 , schválila Európska rada v kontexte rámca do roku 2030, že " bude potrebné vypracovať spoľahlivý a transparentný systém správy bez zbytočnej administratívnej záťaže, aby pomohla zabezpečiť, že EÚ splní svoje ciele energetickej politiky ".

Na základe toho navrhované nariadenie o správe Energy únie stanovuje potrebný legislatívny základ pre riadenie energetického únie. Bude doplnený o nelegislatívnych opatrení a akcie s. Tieto uľahčujúce opatrenia zahŕňajú - ale nie sú obmedzené na - úsilie o zabezpečenie plnej účasti členských štátov, spotrebiteľov, výrobcov a zainteresovaných strán na veľké v procese riadenia; budovanie kapacít v rámci národných správ; a financovanie využívať súkromné investície.

Pre spotrebiteľov a občianskej spoločnosti väčšej transparentnosti a lepšej regulácie znamenať viac možností, aby sa zapojili do prípravy národných energetických a klimatických plánov.

 

Záver

 

Ide o nedodržanie politiky členským štátom, zároveň  je potrebné mať Európskeho prokurátora ktorý by takéto hrubé prešľapy priam podvody vyšetroval a vyvodzoval aj trestnoprávnu zodpovednosť.

 

Prikladám aj tabuľku :

Zároveň Vás srdečné pozývam na verejnú konzultáciu v rámci : 

Public consultation on Smart Specialisation: a fresh approach to the European growth and jobs through regional innovation strategies

 

Policy field

Cohesion Policy, Research and innovation policy, industry policy, education and skills policy and related policies (including digital single market, agriculture, energy union, growth and investment plan, internal market, etc.)

Objective of the consultation

The objective of this public consultation is to collect views and suggestions, to understand challenges and to identify good practises and lessons learnt from the different categories of stakeholders and regions for the further development of research and innovation driven growth through "Smart specialisation strategies".

Target groups

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders that are actively involved in making innovation happen in the EU, such as:

·         Businesses of all sizes and in all sectors

·         Business support organisations including cluster organisations

·         Public authorities, including managing authorities

·         Higher education and vocational training institutions

·         Science and technology parks

·         Incubators and accelerators

·         Technology transfer, Intellectual Property Rights management advisors, and other innovation brokers

·         Researchers and research organisations

·         Civil society organisations interested in finding innovative solutions for societal challenges

·         Public procurers

·         Business angels, venture capital firms and other types of investors in innovative businesses

·         Trade unions and employees' organisations

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?